โชว์รายละเอียดกิจกรรม

รับสมัครปฏิบัติธรรมเปิดรับสมัครหลักสูตรปฏิบัติธรรม
ประจำปี 2560 เปิดรับสมัครหลักสูตรปฏิบัติธรรม ประจำปี 2560

  หลักสูตรทั่วไปทุกหลักสูตรยกเว้นหลักสูตรเยาวชน 2 หลักสูตร คือ พัฒนาจิตยุวพุทธ และยุวพุทธบุตร ช่วงเวลารับสมัครของ ปี 2560 (แต่ละหลักสูตรรับสมัครล่วงหน้า 3 เดือน)
 
 • หลักสูตรเดือน ม.ค.- ก.พ. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.59 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
 • หลักสูตรเดือน มี.ค.รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.59 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
 • หลักสูตรเดือน เม.ย. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.60 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
 • หลักสูตรเดือน พ.ค. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.60 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
 • หลักสูตรเดือน มิ.ย. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.60 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
 • หลักสูตรเดือน ก.ค. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.60 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
 • หลักสูตรเดือน ส.ค. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.60 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
 • หลักสูตรเดือน ก.ย. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.60 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
 • หลักสูตรเดือน ต.ค. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.60 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
 • หลักสูตรเดือน พ.ย. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.60 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม
 • หลักสูตรเดือน ธ.ค. รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.60 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็ม

        โครงการหลัก ที่ไม่แสดงรายการให้เลือกเนื่องจาก  เต็มแล้ว หรือ ยังไม่เปิดให้สมัคร