เงื่อนไขการสมัครสมาชิก


 

1.
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใดๆ ทั้งสิ้นในการสมัครสมาชิกของ Website
2.
การสมัครสมาชิกนี้ ไม่ถือว่าเป็นสมาชิกของยุวพุทธฯ แต่เป็นสมาชิกทาง Website เท่านั้น
3.
ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ลงในใบสมัครอย่างครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ ไม่ใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการลงทะเบียน
4.
หากข้อมูลที่ผู้สมัครแจ้งไม่เป็นความจริง หรือไม่ครบถ้วน ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเป็นสมาชิก รวมถึงสิทธิต่างๆ ของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
5.
ผู้สมัครที่ต้องการสมัครปฏิบัติธรรม จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิก Website เสียก่อน
6.
สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่น่าสนใจจากทางยุวพุทธฯ
7.
เมื่อท่านได้สมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้ ชื่อสมาชิก(Username) และ รหัสผ่าน(Password) ที่ท่านได้เลือกไว้ เพื่อใช้ในการตรวจสอบทุกครั้ง ที่ท่านเข้ามาใช้บริการในส่วนต่างๆ ดังนั้นกรุณา ใส่ชื่อสมาชิก และรหัสผ่าน ทุกครั้ง เพื่อที่ท่านจะได้รับบริการ ที่เราเลือกสรร ไว้ให้อย่างเต็มที่
8.
ผู้สมัครต้องเก็บรักษาชื่อสมาชิก (Username) และรหัสผ่าน (Password) ไว้เป็นความลับ เพื่อสิทธิและประโยชน์ของท่านเอง
9.
ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด ไม่ถูกเปิดเผยแต่อย่างใด ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส์ หรืออันเนื่องจากเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ถือว่ามิใช่ความบกพร่องของ www.ybat.org และผู้สมัครจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ เป็นอันขาด เงื่อนไขหรือข้อตกลง และสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า