ใบแจ้งความจำนงบริจาค 640000000487

ชื่อผู้บริจาค : 
**(เป็นภาษาไทย)
ออกอนุโมทนาในนาม: 

**

ที่อยู่: 
**
อำเภอ : 
**
จังหวัด  :
**
ไปรษณีย์ : 
**
เบอร์โทร  :
มือถือ : 
- - **  
E-mail: 
**  
  ** หมายเหตุ กรุณากรอกรายละเอียดให้ถูกต้องและครบถ้วน
    เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

      

 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

All Rights Reserved. Young Buddhists Association of Thailand.