คู่มือการใช้งานโปรแกรมรับบริจาคผ่านเว็บ

www.ybat.org/donate/add.asp

1. เริ่มต้นจากเข้าเว็บไซต์ www.ybat.org/donate
จากนั้นก็จะเห็นหน้าต่างการเพิ่มข้อมูลของผู้บริจาคผ่านเว็บ โดยต้องกรอกรายละเอียดให้ถูกต้อง
และครบถ้วน เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง ดังภาพ ที่ 1

2. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วกดที่ ปุ่ม "ต่อไป"
3. ขณะนี้คุณยังไม่ได้ทำรายการบริจาค ใดๆ ให้เลือกโครงการที่จะบริจาค
4. รายการที่ท่านเลือกบริจาคก็จะปรากฏให้เห็นดังภาพ หากท่านบริจาค 1 หรือ 2 โครงการ
เมื่อมีการเลือกโครงการและระบุจำนวนเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถกดปุ่ม Continue ได้เลย
5. ท่านสามารถเลือกโครงการบริจาคได้ 3 โครงการต่อการบริจาค 1 ครั้ง
6. ในกรณีที่ท่านทำรายการผิด หรือระบุจำนวนเงินผิดท่านสามารถลบรายการที่ผิดได้เลย
โดยกดที่คำว่า "[ยกเลิก]" ดังภาพ
7. รายลเอียดของท่านและรายการบริจาคก็จะปรากฏ ขึ้นมา เพื่อทำรายการต่อไปท่านกด ปุ่ม Continue
8. ขั้นตอนต่อไปเป็นการดำเนินการกับธนาคารกสิกรไทย
   
   
 
   
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

All Rights Reserved. Young Buddhists Association of Thailand.