ธรรมบรรยายหลักสูตร เรื่อง พรปีใหม่
--หัวข้อเรื่อง--
ฟัง
ดาวน์โหลด
    ๑. ธรรมเทศนา เรื่อง"พรหมวิหาร ๔" โดย พระพรหมโมลี
    ๒. ไหว้พระสวดมนต์ ทำวัตรเย็นนำโดย คณะวิทยากรยุวพุทธฯ
    ๓. "สวดอุปปาตะสันติ" โดย คณะสงฆ์วัดพิชัยญาติการาม
    ๔. ธรรมเทศนา เรื่อง"พัฒนาจิตอย่างไรให้เป็นสุข"
        โดย พระครูวรกิตติโสภณ
    ๕. ธรรมเทศนา เรื่อง"สวดมหาสมัยสูตร ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร"
    ๖. ธรรมเทศนา เรื่อง"สมดุลแห่งชีวิตเพื่อชีวิตที่เป็นสุข"
        โดยพระภาสกร ภูริวัทฒโน
    ๗. ธรรมเทศนา เรื่อง"อุบายพัฒนาจิตรับชีวิตใหม่"
        โดยพระครูธรรมธร ไพรัช
   ๘. ธรรมเทศนา เรื่อง"ธรรมะหรรษาทำดีรับปีชวด"
        โดยพระสมภาร สมภาโร
update : September 20, 2008 1:09 PM

 

 

 
 ชื่อไฟล์ธรรมที่มีปัญหา


E-mail/ชื่อ (ผู้แจ้ง)


  

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕๘/๘ หมู่ ๗ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๐๕-๐๗๙๐-๔ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

อีเมล์ ybatoffice@ybat.org