ธรรมบรรยายหลักสูตร พระภาสกร ภูริวฑฒโน
--หัวข้อเรื่อง--
ฟัง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด

  ๑. หลักกรรม ๑ (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐)

 
  ๒. พิธีขึ้นกรรมฐาน พระคเชนทร์
      (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐)
 
  ๓. หลักธรรม๒ (๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐)
 
  ๔. พระพุทรศาสนาสอนอะไร
      (๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐)
 
  ๕. ตอบปัญหาธรรม (๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐)
 
  ๖. ปฏิจจสมุปบาท (๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๐)
 
  ๗. ธรรมะสำหรับผู้นำ (๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๐)
 
  ๘. แม่ชีและพุทธธรรมกับการดำเนินชีวิต
      (๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๐)
 

ประวัติ พระวิปัสสนาจารย์

พระภาสกร ภูริวฑฒโน

ชื่อ - ฉายา พระภาสกร ภาวิไล ฉายา ภูริวฑฒโน

ชื่อเดิม นิรันดร์ ภาวิไล

วัน/เดือน/ปี วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๔ ณ แคนเบอร่า ออสเตรเลีย 
เป็นบุตรของ ศ.ดร. ระวี ภาวิไล นางอุไรวรรณ ภาวิไล

อาย๔๗ ปี

บรรพชา สามเณรภาคฤดูร้อน ๒๕๑๕-๒๕๑๗
เมื่ออายุ ๑๒ ปี วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ วัดพันหลัง จ.เชียงใหม่

การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๒ สำเร็จมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ
พ.ศ. ๒๕๒๖ สำเร็จปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาฟิสิกส์ จากคณะวิทยาศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๒ สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕๑๕ ,๒๕๑๗ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ วัดชลประทานรังสฤษฎ์ นนทบุรี โดยมีพระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันท ภิกขุ )เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ.๒๕๓๙ วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ อุปสมบท ณ วัดคุณแม่จันทร์ แขวงประเวศ กทม. โดยมี สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สันตังกุโร ) วัดเทพศิรินทราวาส กทม.เป็นพระอุปัชฌาย์

ประสบการณ พ.ศ. ๒๕๓๐ -๒๕๓๘ ผู้จัดการ บริษัทพิคเจอร์ โพรเจค จำกัด 
ให้บริการถ่ายภาพบุคคลและภาพโฆษณา

 

 

update : January 21, 2010 2:06 PM

 

 
 
 


   


ชื่อไฟล์ธรรมที่มีปัญหา


E-mail/ชื่อ (ผู้แจ้ง)


  

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕๘/๘ หมู่ ๗ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๐๕-๐๗๙๐-๔ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

อีเมล์ ybatoffice@ybat.org