ธรรมบรรยายหลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข คุณแม่สิริ กรินชัย
--หัวข้อเรื่อง--
ฟัง
ดาวน์โหลด
    ๑. เทศน์ลำดับญาณ พระธรรมธีรราชมหามุนี
 
    ๒. ภพภูมิในพระพุทธศาสนา อาจารย์วรากร ไรวา
    ๓. บุญกริยาวัตถุ ๑๐ อาจารย์ฉัตรชัย สุจริตกุล
    ๔. เรื่องของใจ คุณอโนทัย เจียรสถาวงศ์
    ๕. ทางสวัสดี ศ. พญ. สุมาลี นิมมานนิตย์
    ๖. พระในบ้าน พันเอก พิเศษ ทองคำ ศรีโยธิน
    ๗. รั้วกั้นภัย พ. ต. อ. นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์
    ๘. วิปัสสนาพาสุข พญ. วิไล ธนสารอักษร
    ๙. ขันธ์ที่บริสุทธิ์ อาจารย์เรณู ทัศณรงค์
    ๑๐. โครงสร้างพระสัทธรรม อ.นิศา เชนะกุล
    ๑๑. อาการญาณ คุณแม่สิริ กรินชัย
    ๑๒. หลักการวิปัสสนากรรมฐาน คุณแม่สิริ กรินชัย
    ๑๓. โอวาทผู้ครองเรือน คุณแม่สิริ กรินชัย
    ๑๔. วัยรุ่นกับการปฏิบัติธรรม คุณนพเก้า ไชยบุรินทร์
    ๑๕. ตอบคำถาม พระราชสิทธิมุนี(วิ)
 


ประวัติวิทยากร

พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก)

          พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) มีนามเดิมว่า “หนูค้าย นามโสม” ภายหลังท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) แห่งวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า “โชดก”
เกิดวันอังคาร  เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๑ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเมีย ณ บ้านหนองหลุบ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
บวชเป็นสามเณร วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ เมื่ออายุ ๑๕ ปี ได้เข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดโพธิ์กลาง ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระครูเลิ่ง เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง เป็นพระอุปัชฌาย์ และย้ายไปเรียนพระปริยัติธรรมที่วัดกลาง ในตัวเมืองขอนแก่น สอบนักธรรมตรีได้จากวัดนี้ และย้ายไปอยู่วัดยอดแก้ว ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเรียนนักธรรมชั้นโทและบาลีมูลกัจจายน์ และสอบนักธรรมชั้นโทได้ พ.ศ. ๒๔๗๘ ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในกรุงเทพฯ โดยครั้งแรกได้อยู่ที่วัดเทพธิดาราม แขวงสำราญราษฏร์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ สอบ ป.ธ. ๓, ป.ธ. ๔ และนักธรรมชั้นเอกได้ในสำนักนี้ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)
พ.ศ. ๒๔๘๒ ได้ย้ายมาอยู่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ โดยขุนวจีสุนทรรักษ์เป็นผู้นำมาฝาก ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) ขณะดำรงสมณศักดิ์ ในราชทินนามที่ “พระพิมลธรรม” ได้เมตตารับไว้ให้พำนักอยู่คณะ ๑ วัดมหาธาตุฯ
ตำแหน่งงานด้านการศึกษา
พ.ศ.2485 เป็นครูสอนบาลีมหาธาตุวิทยาลัย
พ.ศ.2486 เป็นครูสอนนักธรรมและบาลี ที่จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.2487 เป็นกรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง
พ.ศ.2488 เป็นเลขานุการกรรมการสงฆ์ ที่จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ.2489-90-91 เป็นเวลานุกาประโยคธรรม สนามหลวง น.ธ.ตรี
พ.ศ.2491 เป็นพระคณาจารย์โททางแต่ตำรา
พ.ศ.2492 เป็นครูสอนบาลี ป.ธ.4 วัดมหาธาตุเป็นกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนที่จะเข้าในมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,เป็นครูสอนบาลี ป.ธ.5-6 เป็นกรรมการออกข้อสอบสนามหลวง และกรรมการแปลพระไตรปิฎก และเป็นผู้แต่งกระทู้เฉลยธรรมสนามหลวง น.ธ.โท
พ.ศ.2494 เป็นกรรมการชำระหนังสือธัมมปทัฎกถาฉบับมหาจุฬาฯและเป็นครูสอนป.ธ.7วัดมหาธาตุ
พ.ศ.2495 เป็นสมาชิกสังฆสภา
พ.ศ.2496 เป็นอาจารย์ถวายพระกรรมฐาน วัดมหาธาตุ
พ.ศ.2498 เป็นพระอาจารย์ถวายพระกรรมฐานแด่สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล และเป็นพระอาจารย์ถวายพระกรรมฐาน วัดมหาธาตุ

 

พระราชสิทธิมุนี (วิ)

สถานเดิม                     นามเดิม บุญชิต สุดโปร่ง
วัน เดือน ปีเกิด              6 กันยายน พ.ศ. 2503
บรรพชา ( ครั้งที่ 1 )      30 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ณ วัดศิริธรรมิกาวาส      
   โดยมี พระครูสิริสารธรรม วัดธรรมิกาวาสุ จ.ขอนแก่น เป็นพระอุปัฌชาย์
อุปสมบท                     18 มีนาคม พ.ศ. 2526 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
 โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( อาสภมหาเถระ ) เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง  เป็น พระพิมลธรรม
                                  เป็นพระอุปัฌชาย์
การศึกษา
พ.ศ. 2534                    ปริญญาโท อักษรศาสตร์บัณฑิต สาขาศาสนาเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2528                    ปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต ( เกียรตินิยม ) สาขาวิชาศาสนาปรัชญา   คณะพุทธศาสตร์
                                  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2517                    ได้นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม 9 ประโยค วัดมหาธาตุฯ
การศึกษาเพิ่มเติม           ศึกษาแนวทางปฏิบัติวิปัสสนากัมปัฎฐานตามแนวมหาสติปัฎฐาน   
                                  โดยมี พระธรรมธีรราชมหามุนี ( โชดก ญาณสิทธิ ) และ    ดร.พระภัททันตะอาสภเถระ
                                  อัคคมหากัมปัฏฐานาจริยะ เป็นผู้บอกกัมปัฎฐาน
ชี่ยวชาญพิเศษ             วิปัสสนาธุระ
งานปกครอง
พ.ศ. 2541                    เป็นเจ้าคณะสลัก 7     
พ.ศ. 2539                    เป็นผู้รักษาการเจ้าคณะ 12
พ.ศ. 2534                    เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ
พ.ศ. 2531                    เป็นรองเจ้าคณะ 5 วัดมหาธาตุฯ
ปัจจุบัน                        มีสมณะศักดิ์ เป็น พระราชสิทธิมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร    บวรสังฆาราม คามวาสี
                                 ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหาธาตุฯ คณะ 7
                                 พระวิปัสสนาจารย์ สอนวิปัสสนากรรมฐาน วัดมหาธาตุฯ
                                 วิปัสสนาจารย์ บรรยายธรรม และสอนให้กับ ยุวพุทธิกสมาคมฯ

พันเอกพิเศษทองคำ ศรีโยธิน

การงาน

- อดีตหัวหน้ากองอนุศาสนาจารย์กองทัพบก
- อดีตอนุศาสนาจารย์โรงเรียนนายร้อย จปร.

ปัจจุบัน

- นายกกิตติมศักดิ์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
- ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

วุฒิการศึกษา

- เปรียญธรรม 7 ประโยค
- ประกาศนียบัตรครูมัธยมพิเศษ
- ประกาศนียบัตร     โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
- วุฒิบัตร        วิทยาลัยการทัพบก

คุณแม่สิริ กรินชัย

เกียรติประวัติอันฟุ้งขจร
คุณแม่ ดร. สิริ  กรินชัย

          คุณแม่ ดร. สิริ  กรินชัย เป็นธิดาหลวงสิทธิ์โยธา และคุณแม่สาคร พจนสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่จังหวัดนครราชสีมา สมรสกับ คุณพ่อไชย กรินชัย (ถึงแก่กรรม) อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง และเป็นนักธุรกิจ นักสังคมสงเคราะห์ จังหวัดนครราชสีมา มีทายาท ๔ คน ธิดาคนแรก คือ นางกาบแก้ว ไชยะบุรินทร์ ซึ่งสมรสกับพลตรีนิพนธ์ ไชยะบุรินทร์ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายอำเภอหญิงคนแรกของประเทศไทย
          งานทางโลก ท่านประสบความสำเร็จในงานอาชีพด้านธุรกิจเสริมสวยของจังหวัดนครราชสีมา ท่านเป็นนักสังคมสงเคราะห์ของจังหวัด
เปี่ยมด้วยจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์มากมาย อาทิ

 1. เป็นกรรมการแพทย์อาสาสมัครในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
 2. เป็นกรรมการเหล่ากาชาดได้รับพระราชทานเหรียญสมนาคุณ
 3. เป็นกรรมการพุทธสมาคม และยุวพุทธิกสมาคมฯ นครราชสีมา

          งานทางธรรม ท่านเป็นศิษย์พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ พระครูภาวนาวิสิฐ แม่ชีพัฒน์ ดั่นประดิษฐ์และแม่ชีแดง พจนสิทธิ์
          คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย ได้ทำหน้าที่ธรรมาจารย์มามากกว่า ๔๐ ปี โดยเป็นผู้ริเริ่มหลักสูตรปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ๗ วัน ชื่อหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” ด้วยจิตที่เปี่ยมล้นด้วยมหาเมตตา ท่านสละบ้านกรินชัยให้เป็นสำนักสอนวิปัสสนากรรมฐานแก่สาธุชนที่สนใจ ต่อมาได้รับเชิญให้ไปสอนตามบ้าน หน่วยงาน องค์การของรัฐ และเอกชน รวมทั้งไปประกาศธรรมในต่างประเทศปีละ ๓ เดือน ท่านจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ท่านดำรงต่ำแหน่ง “ธรรมาจารย์” ผู้ยิ่งใหญ่ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระคุณอันยิ่งใหญ่ของท่านคู่ควรกับการจารึกว่า “คุณพระอาจารย์อ้าง  อาจสู้สาคร”
                 ฉายมญฺญสฺส กุพฺพนฺติ                        ติฏฺฐนฺติ สยาตเป
                 ผลานิปิ ปรสฺ เสว                             รุกฺขา สปฺปุริสา อิว
          สร้างร่มเงาให้ความร่วมเย็นแก่ผผู้อื่นทั้งคนและหมู่สัตว์ ส่วนตัวเองยืนหยัดรับความร้อนของแสงแดดอย่างไม่พรั่นพรึง ถึงคราวมีลูกมีผลก็มีเพื่อผู้อื่น สัตว์อื่นได้รับประทาน หาใช่มีเพื่อตัวเองไม่ นี่คือปฏิปทาของพระพุทธสาวก
           คุณแม่ดร.สิริ กรินชัย เปี่ยมไปด้วยความเสียสละทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตให้กับงานพัฒนาคน โดยมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ทั้งกลางวันและกลางคืน ปีแล้วปีเล่าท่านจึงเป็นพุทธสาวิกาผู้เดินตามรอยพระบาทของพระศาสดาอย่างใกล้ชิดและเป็นมิ่งขวัญควรแก่การกราบไหว้บูชาของลูกโยครีตลอดนิตยกาล

  

นายนพเก้า ไชยะบุรินทร์

 

การศึกษา
           -  ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจการตลาด จาก BRADFORD UNIVERSITY (อังกฤษ)
           -  ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจการจัดการระหว่างประเทศ จาก TROY UNIVERSITY (อเมริกา)

ประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม / การเผยแผ่
             ปฏิบัติธรรมตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เริ่มบรรยายธรรมตั้งแต่อายุ 19 ปี จนถึงปัจจุบัน เป็นวิทยากรบรรยายธรรม + สอบอารมณ์
ในหลักสูตรคุณแม่ดร.สิริ กรินชัย และบรรยายพิเศษให้แก่โรงเรียนและสถาบันการศึกษา, หน่วยงานรัฐ, เอกชน อยู่เป็นประจำจนปัจจุบัน

ตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานในอดีต – ปัจจุบัน
        - กรรมการผู้จัดการบริษัท S.K.N. Technology Co., Ltd. และในเครือ
          อดีต - ประธานชมรมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงภายใน (กอรมน.) รุ่นที่ 57 ได้ 2 สมัย
        - อุปนายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย และเลขาธิการรองประธานยุวพุทธฯโลก

สถานที่ทำงาน                       21/10 ม.11 ซ.ลาดปลาเค้า 8 ถ.ลาดพร้าว กทม. 10230
ที่อยู่ปัจจุบัน                          21/10 ม.11 ซ.ลาดปลาเค้า 8 ถ.ลาดพร้าว กทม. 10230
โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก       0-1822-6633

 

คุณอโนทัย เจียรสถาวงศ์
สำเร็จการศึกษา 

- ปริญญาตรีสื่อสารมวลชน  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน
 1. เป็นเจ้าของ / ผู้จัดการบริหารบริษัทหินอ่อน
 2. กรรมการบริหารบริษัทจิวเวอรี่

เริ่มปฏิบัติธรรม

-     ปี ๒๕๔๑  กับคุณแม่สิริ   กรินชัย  จากนั้นปฏิบัติธรรมกับพระครูปลัดประจาก และพระสว่าง   ติกขวีระต่อมาได้ปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม
กับหลวงพ่อสุรศักดิ์  เขมรังสี และหลวงพ่อปราโมทย์  ปาโมชโช และปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดมา

ปัจจุบัน

 1. เป็นวิทยากรบรรยายให้กับยุวพุทธิกสมาคมฯ และหน่วยงานต่าง ๆ
 2. เป็นนักเขียนอิสระ เขียนหนังสือหลายเรื่อง เช่น ก่อนอาทิตย์อัสดง , ข้าวคลุกปลาทู ฯลฯ
 3. ท่านเป็นผู้มีปัญญาเฉียบคม  สามารถเข้าใจ และอธิบายธรรมะที่ลุ่มลึกยากต่อการเข้าใจให้ดูเป็นเรื่องง่ายด้วยการใช้ภาษา และอรรถอธิบายที่น่าทึ่ง
 4. ท่านเคยประสบความทุกข์อย่างหนักในอดีต และได้ปัญญาจากการปฏิบัติธรรมจนสามารถรู้ทุกข์  เห็นทุกข์  ชนะทุกข์  ได้อย่างน่าอัศจรรย์.

ขอเชิญผู้ที่เข้ารับการอบรมฟัง “พุทธธรรมกับการชนะทุกข์สร้างสุข”


พ.ต.อ.นรวัฒน์  เจริญรัชต์ภาคย์

ชื่อ                              พ.ต.อ.นรวัฒน์  เจริญรัชต์ภาคย์
ที่อยู่                            39 ซ.เจริญนิเวศน์ ถ.สุขุมวิท 35 กทม. 10110
โทร.0-2261-9797, 0-1889-1000

คุณวุฒิ

ปี 2527                       จบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม  ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จาก
                                 Brown   Univcrsity,U.S.A
ปี 2529                       จบปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจาก   Boston University, U.S.A.
ปี 2537                       จบหลักสูตร F.B.I. จากรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่ง                      ปัจจุบัน รองผู้บังคับการ ประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตำแหน่งหน้าที่ในงานการกุศล

 1. กรรมการบริหาร โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 2. อุปนายก ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

  • เข้าอบรมหลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน 7 คืน 8 วัน โดยคุณแม่สิริ  กรินชัย และเข้าอบรมหลักสูตรเข้ม ขังเดี่ยว
  • เป็นวิทยากรบรรยายธรรมในหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” โดย คุณแม่สิริ  กรินชัย
  • เป็นวิทยากรบรรยายธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ และสอบอารมณ์ ในหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน
  • เป็นผู้ร่วมจัดบรรยายธรรมที่โรงแรมเมอริเดียนเพรสิเด้นท์ มากกว่า ๒๐ ครั้ง
  อาจารย์ฉัตรชัย สุจริตกุล

  ชื่อ     นายฉัตรชัย สุจริตกุล

  การศึกษา
            ปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  ประสบการณ์ (อดีต)
            - กรรมการบริหาร บริษัท Pert International
            - กรรมการบริหารยุวพุทธิกสมาคมฯ
            - ผู้อำนวยการบริหารยุวพุทธิกสมาคมฯ

  ตำแหน่งปัจจุบัน
            -กรรมการวิชาการยุวพุทธิกสมาคมฯ
            -เป็นวิทยากรบรรยาย และ สอบอารมณ์ หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและ
             สันติสุข ของคุณแม่สิริ กรินชัยยุวพุทธิกสมาคมฯ
            -ประธานโครการ เส้นทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแนวพุทธ , จริยธรรมแนวพุทธ
             และโครงการกรรมฐานเยาวชนระดับอายุ ๑๔ – ๑๖ ปี และอายุ ๑๗ – ๒๕ ปี
            -วิทยากรรับเชิญสอนในสถาบันการศึกษา , มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ

  พญ. วิไล ธนสารอักษร

  การศึกษา

          - ปริญญาตรี สาขาแพทยศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์
  โรงพยาบาลรามาธิบดี
  - ผู้เชียวชาญโรคผิวหนัง จากประเทศอังกฤษ และผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมเลเซอร์
  ผิวหนัง จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา

  ประสบการณ์การปฏิบัติธรรม / เผยแผ่

  1. เข้าปฏิบัติครั้งแรกปี พ.ศ.๒๕๔๑ และปฏิบัติมาจนปัจจุบันนี้ ได้มีโอกาสปฏิบัติกับ คุณแม่ ดร.สิริ  กรินชัย ทั้งเข้าหมู่และขังเดี่ยว
  2. ปี พ.ศ.๒๕๔๒ ได้มีโอกาสปฏิบัติกับ พระอาจารย์ชยสาโร ,พระอาจารย์ประจาก , พระอาจารย์สมรักษ์, พระครูเกษมธรรมทัต

        เป็นเจ้าภาพจัดวิปัสสนากรรมฐานให้หลักสูตรทั้งผู้ใหญ่ และเยาวชน มาตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ สำหรับผู้ใหญ่ และปี ๒๕๔๒ สำหรับเยาวชน

   ตำแหน่งหน้าที่การปฏิบัติงานในอดีต – ปัจจุบัน

          แพทย์ผิวหนังประจำโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และอาจารย์พิเศษหน่วยโรคผิวหนัง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ที่อยู่ปัจจุบัน

          ๓๐๙/๒๖  ถ.พัฒนาการ  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  ๑๐๒๕๐

  โทรศัพท์ ที่ติดต่อได้สะดวก        ๐–๒๗๒๒–๐๐๓๕ ต่อ ๑๑๙ หรือ ๑๒๐, ๐-๑๙๑๘–๓๒๓๔

                                         

   

  พญ.สุมาลี นิมมานนิตย์
  1. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคไต
  2. อดีตหัวหน้าหน่วยโรคไต
  3. อดีตหัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
  4. อดีตรองคณบดีฝ่ายการศึกษาต่อเนื่อง (ดูแลการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง)
  5. และตำแหน่งบริหารอื่น ๆ อีกมาก

  ปัจจุบัน

  • ที่ปรึกษาคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  • ที่ปรึกษาชมรมวิปัสสนากรรมฐานศิริราช
  • วิทยากรบรรยายธรรมะ และวิปัสสนากรรมฐานให้แก่มหาวิทยาลัย องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ
  • เป็นวิทยากรบรรยายให้กับ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย

   

   

  อาจารย์เรณู ทัศณรงค์

  ประวัติย่อ
  อ.เรณู ได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กับหลวงพ่อพระครูภาวนาวิสิฐครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2507 ที่วัดพระนารายณ์มหาราช จ.นครราชสีมาและได้ปฏิบัติต่อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2517  ท่านได้ไปบวชชีที่วัดธรรมนิมิต จ.ชลบุรี  เป็นเวลา 5 ปี   เพื่อศึกษานักธรรม
  และอภิธรรมเป็นเวลา 5 ปีจึงลาสึก จากนั้นท่านได้เข้าปฏิบัติวิปัสสนากับหลวงพ่ออาสภะที่สำนักวิปัสสนาวิเวกอาศรมอีกเป็นเวลา 2 ปี  ท่านจึง
  มีความรู้อย่างดียิ่งทั้งด้านปริยัติ และปฏิบัติ จนได้รับการยกย่องให้เป็นวิปัสสนาจารย์ จากพระครูภาวนาวิสิฐ พระวิปัสสนาจารย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ผลงาน            
  อ.เรณูมีความสามารถเป็นอย่างยิ่งในการบรรยายธรรมะที่เป็นเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย ในเวลาอันสั้น
  และรู้สึกสนุกสนานไม่เครียด  ท่านจึงได้รับความไว้วางใจ จากคุณแม่สิริ กรินชัยมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมคณะวิทยากรออกไปปฏิบัติงานแทนคุณแม่
  ในทุกภาคของประเทศไทย  ปัจจุบันท่านอาจารย์ยังคงเป็นแม่ทัพธรรมนำทีมงานออกไปเผยแผ่ธรรมะเช่นเดิม  และเป็นวิปัสสนาจารย์ประจำอยู่ที่ศูนย์ 2
  คือศูนย์เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
  เกียรติประวัติ  
  ได้รับ “สัมปสาทนียบัตร” จากยุวพุทธิกสมาคมฯ  2539
  ได้รับ “โล่รางวัล”  จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ 2539

                          ได้รับ “เสมาธรรมจักร” จากกรมการศาสนา  2542

   

  ร.ท.วรากร ไรวา

  ชื่อ                    ร.ท.วรากร  ไรวา
  ตำแหน่ง              รองประธานบริษัท S & P ซินดิเคท จำกัด
  ที่อยู่                  459/9 ซ.สุขุมวิท 55 (ซอยทองหล่อ) ถ.สุขุมวิท  แขวงคลองตันเหนือ
  เขตวัฒนา  กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์             ที่ทำงาน โทร. 0-2381-3412-29
  โทรสาร              ที่ทำงาน โทร. 0-2381-6291
  วัน เดือน ปี เกิด    13 มกราคม 2491

  ประวัติการศึกษา

  ประถมศึกษา       โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
  มัธยมศึกษาต้น     โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
  มัธยมปลาย         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
  M.A (Economics)
  Indiana University, Blooming ton} U.S.A.

  ประวัติการทำงาน

  พ.ศ.2514        กรมการเงินทหารบก
  พ.ศ.2519        S.R.Investment Co,Ltd.
  ปัจจุบัน              รองประธานบริษัท ***
  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)

  • เป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั้งในทางโลกด้านวิชากร และทางธรรม
  • ทางธรรม  ได้สอนกรรมฐาน และแสดงธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมได้อย่างลุ่มลึกพิสดาร แต่เรียบง่ายต่อการเข้าใจ
  • ท่านปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่บวชสมัยเรียนจบใหม่ ๆ และปฏิบัติธรรมตลอดมาจนปัจจุบัน(ปฏิบัติธรรมเข้าใจ ทุกข์ และ สุข ที่มากกว่า
   สุขธรรมดาที่คนทั่วๆไปได้ฟัง)

  ครอบครัว

  พ.ศ.2516          สมรสกับนางสาวพรพิไล  ตันตรานนท์
  มีบุตร 3 คน        นางสาววิสาขา  ไรวา
  นางจุฬามณี  จักรพันธุ์ ณ อยุธยา
  นายธีรกรณ์  ไรวา

   

  อาจารย์นิศา เชนะกุล

  ชื่อ-สกุล      อาจารย์นิศา  เชนะกุล

  อดีต          *ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

           เริ่มปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับคุณแม่สิริ  กรินชัย ที่วัดอัมพวันกับ
  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ.2528  ได้ติดตามบรรยายธรรม
  เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในพระพุทธศาสนาแก่ลูกโยคีในหลักสูตร
  “การอบรมพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” ของคุณแม่สิริ  กรินชัย
  มาตลอดระยะเวลา 11 ปี
  *เป็นผู้นำจัดการฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานแบบเข้มข้น ปีละ 1-3 ครั้ง
  ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2538

  ปัจจุบัน

  เป็นวิทยากรบรรยายธรรม ให้กับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

   

   


update : September 29, 2008 2:10 PM

 

 


ชื่อไฟล์ธรรมที่มีปัญหา


E-mail/ชื่อ (ผู้แจ้ง)


  

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕๘/๘ หมู่ ๗ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๐๕-๐๗๙๐-๔ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

อีเมล์ ybatoffice@ybat.org