หน้าหลัก > แนะนำหนังสือใหม่ > พุทธวจน “อินทรียสังวร” ตามดู ไม่ตามไป

พุทธวจน “อินทรียสังวร” ตามดู ไม่ตามไป
----------------------------------------------------------------------------------------------

พุทธวจน “อินทรียสังวร” ตามดู ไม่ตามไป

       มนุษย์เป็นสัตว์ที่สื่อสารด้วยระบบภาษาที่ซับซ้อนทั้งโครงสร้างและความหมาย ทั้งนี้เพราะสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมีที่มาจากความละเอียดของจิต ถ้าเราปล่อยให้จิตเพลินกับอารมณ์มากเกินไปย่อมนำมาซึ่งความทุกข์มากมายและมีอกุศลวิตกเข้ามารบกวนจนทำให้อยู่ไม่เป็นสุข หนังสือเล่มนี้ นำตัวอย่างพุทธวจนที่ทรงตรัสไม่ให้ปล่อยจิตให้เพลินกับอารมณ์ จิตที่เพลินกับอารมณ์ละได้ด้วยอินทรียสังวร  ความสำคัญแห่งอินทรียสังวร  ความหมายและลักษณะของการมีอินทรียสังวร ผลที่สุดของการละความเพลินในอารมณ์
       พุทธวจน “อินทรียสังวร” ตามดู ไม่ตามไป. มูลนิธิพุทธโฆษณ์ : กรุงเทพฯ. 2553. 132 หน้า. ภาพประกอบ. 294.304 พ829พ.
 

 
ปรับปรุงเมื่อ
7/29/2012


 
 - ติดต่อบรรณารักษ์
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

All Rights Reserved. Young Buddhists Association of Thailand.