หน้าหลัก > แนะนำหนังสือใหม่ > ปรัชญามดแดง

ปรัชญามดแดง
----------------------------------------------------------------------------------------------

ปรัชญามดแดง
ชีวิตของเราไม่ต่างอะไรจากมดแดง
แต่สิ่งที่พวกเรามีมากกว่ามดแดง คือ ความภักดีพลีให้
ความทุ่มเทเสียสละยอมอุทิศให้แผ่นดินแม่ของเรา
ชีวิตของเราสั้น แต่ชีวิตของแผ่นดินต้องยาว

 

หนังสือเล่มนี้เขียนถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักความรักสามัคคี
รักชาติ รักษาแผ่นดิน ด้วยการหยิบเอาคุณลักษณะพิเศษของมดแดงมาบรรยายสั้นๆ
ให้กลายเป็นมโนธรรมสำนึก เพื่อให้เด็กและเยาวชนจดจำไว้ในดวงจิต
ว่าเราต้องรักชาติ รักแผ่นดิน ปกป้องคุ้มครองภัยดั่งมดแดงตัวน้อยคุ้มครองรัง

พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช). ปรัชญามดแดง. กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. 99หน้า. ภาพประกอบ.

 
ปรับปรุงเมื่อ
30/4/2553


 
 - ติดต่อบรรณารักษ์
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

All Rights Reserved. Young Buddhists Association of Thailand.