แนะนำหนังสือธรรมะชวนอ่าน

เดินสู่อิสรภาพ
     
  

 เดินสู่อิสรภาพ

การเดินทางคือการผจญภัยไปกับ “ความรู้สึกภายใน” ในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย

ไม่แน่นอน ทำเราให้ได้นึกย้อนดูชีวิตที่ผ่านมาและดื่มด่ำไปกับเหตุการณ์นั้นๆ ช่วยสร้างความเข้มแข็ง เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจกับตัวเองอีกครั้งหนึ่ง

หนังสือเล่มนี้ เล่าประสบการณ์การเดินทางของดร.ประมวล  เพ็งจันทร์ ที่ออกเดินทางจากเชียงใหม่กลับบ้านที่เกาะสมุย ระหว่างการเดินทาง ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ ได้พบผู้คนมากมายตามรินถนน

 

แต่ละคนที่ได้พบล้วนมีปรัชญาในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป เมื่ออ่านจบแล้วน่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งทางใจให้กับผู้อ่านทุกท่านและกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตใหม่ๆ ต่อไป  (ประมวล  เพ็งจันทร์. เดินสู่อิสรภาพ. สุขภาพใจ : กรุงเทพฯ. 501 หน้า.๒๙๔.๓๐๔ ป๓๔๙ด.)

ปรับปรุงเมื่อ ::7/24/2015    

 
หนังสือภาพพระพุทธประวัติ
     
  

หนังสือภาพพระพุทธประวัติ

ประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท ได้แก่ ศรีลังกา ไทย เมียนม่าร์ ลาว และกัมพูชา ทำให้มีภูมิหลังทางความเข้าใจและวัฒนธรรมร่วมกัน ยามที่คนไทยมีโอกาสเดินทางไปยังวัดวาอารามของประเทศเหล่านี้ ได้เห็นภาพพุทธประวัติและงานประติมากรรมก็จะเข้าใจเรื่องราว ชวนให้รู้สึกคล้ายพบปะคนคุ้นเคยทั้งอบอุ่นและประหลาดใจว่าเรามีความคล้ายคลึงกันมากเพียงไร

หนังสือเล่มนี้ เดิมชื่อ ประวัติพุทธศาสนา (The Illustrated History of Buddhism) มีภาพทั้งสิ้น 65 ภาพ ภาพที่ 1-53 เป็นภาพพุทธประวัติ ภาพที่ 54-65 เน้นเรื่องพุทธศาสนาในประเทศพม่า  

                                                           เพื่อความเป็นสากลหนังสือจึงปรับให้เหลือถึงภาพที่ 53 ส่วนคำบรรยายประกอบภาพเดิมนั้นมี

                                                           นัยสื่อถึงคนพม่าโดยตรง สำนักพิมพ์จึงขอให้ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ เขียนคำบรรยายขึ้นใหม่

                                                           โดยอาศัยเนื้อหาจากคำบรรยายเดิมเป็นพื้น (ประมวล  เพ็งจันทร์. หนังสือภาพพระพุทธประวัติ.  

 

                                                           สุขภาพใจ : กรุงเทพฯ. ๑๙๕ หน้า.๒๙๔.๓๓๑ ป๓๔๙อ.)

ปรับปรุงเมื่อ ::7/24/2015    

 
อินเดีย จาริกด้านใน เล่ม ๑ การศึกษาที่งดงาม
     
  

 อินเดีย จาริกด้านใน เล่ม ๑ การศึกษาที่งดงาม

“...การเดินทางครั้งนี้ เป็นก้าวต่อจาก เดินสู่อิสรภาพ การเดินทางบนแผ่นดินอินเดีย เป็นช่วงเวลาของการดื่มด่ำอยู่กับความหมายต่างๆ ที่ก่อร่างสร้างตัวของผมขึ้นมา ความเคารพและศรัทธาต่อจิตวิญญาณอินเดีย และบนเส้นทางนี้ ผมได้สัมผัสความหมายอันลุ่มลึกและงดงามแห่งชีวิต เป็นความลุ่มลึกและงดงามที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวผมเอง...” อินเดียจาริกด้านใน เล่ม ๑ การศึกษาที่งดงาม หน้า ๗

หนังสือเล่มนี้ หยิบนำจดหมายที่ดร.ประมวล  เพ็งจันทร์เขียนจากอินเดียถึงภรรยามาอ่านและนำเรื่องราวในจดหมายมาขยายความเพิ่มรายละเอียด เพื่อบอกเล่าต่อมวลมิตรอันเป็นที่รัก พร้อมปรับปรุงเพิ่มรายละเอียดเพื่อให้ความหมายในจดหมายแต่ละฉบับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เล่ม ๑ ประกอบด้วยจดหมาย ๗ ฉบับ จากเดลี, มีรัท, คังโคตรี, ฤษีเกศ, หริทวาร์, จัณฑีคฤห์ และไมซอร์

                                                เล่าเรื่องราวการเดินทางไปคารวะครูและสถาบันศึกษา พร้อมทั้งทบทวนความหมายของชีวิตในวัยหนุ่ม

                                                (ประมวล  เพ็งจันทร์. อินเดีย จาริกด้านใน เล่ม ๑ การศึกษาที่งดงาม. สุขภาพใจ : กรุงเทพฯ.

 

                                                ๒๓๒ หน้า.๒๙๔.๓๓๑ ป๓๔๙อ.)

ปรับปรุงเมื่อ ::7/24/2015    

 
อินเดีย จาริกด้านใน เล่ม ๒ คารวะภารตคุรุเทพ
     
  

 อินเดีย จาริกด้านใน เล่ม ๒ คารวะภารตคุรุเทพ

“...การเดินทางครั้งนี้ เป็นก้าวต่อจาก เดินสู่อิสรภาพ การเดินทางบนแผ่นดินอินเดีย เป็นช่วงเวลาของการดื่มด่ำอยู่กับความหมายต่างๆ ที่ก่อร่างสร้างตัวของผมขึ้นมา ความเคารพและศรัทธาต่อจิตวิญญาณอินเดีย และบนเส้นทางนี้ ผมได้สัมผัสความหมายอันลุ่มลึกและงดงามแห่งชีวิต เป็นความลุ่มลึกและงดงามที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวผมเอง...” อินเดียจาริกด้านใน เล่ม ๑ การศึกษาที่งดงาม หน้า ๗

หนังสือเล่มนี้ หยิบนำจดหมายที่ดร.ประมวล  เพ็งจันทร์ เขียนจากอินเดียถึงภรรยามาอ่านและนำเรื่องราวในจดหมายมาขยายความเพิ่มรายละเอียด เพื่อบอกเล่าต่อมวลมิตรอันเป็นที่รัก พร้อมปรับปรุงเพิ่มรายละเอียดเพื่อให้ความหมายในจดหมายแต่ละฉบับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เล่ม๒ ประกอบด้วยจดหมาย ๘ ฉบับ จากเกราล่า, กันยากุมารี, มธุไร, ตัญชาวูร์, ปอนดิเชอรี่-มามัลลปุรัม-เจนไน

                                                ,พุทธคยา, สารนาถ, พาราณสี และกุสินารา บอกเล่าการจาริกไปคารวะแผ่นดิน-เทวสถานอินเดียใต้

                                                 และนมัสการสังเวชนียสถานทางพุทธศาสนา พร้อมทั้งทบทวนความเป็นชาวพุทธของตนเอง

                                                 (ประมวล  เพ็งจันทร์. อินเดีย จาริกด้านใน เล่ม ๒ คารวะภารตะคุรุเทพ. สุขภาพใจ : กรุงเทพฯ.

 

                                                 ๒๔๑ หน้า.๒๙๔.๓๓๑ ป๓๔๙อ.)

ปรับปรุงเมื่อ ::7/24/2015    

 
อินเดีย จาริกด้านใน เล่ม ๓ ทบทวนชีวิตพินิจตน
     
  

 “...การเดินทางครั้งนี้ เป็นก้าวต่อจาก เดินสู่อิสรภาพ การเดินทางบนแผ่นดินอินเดีย เป็นช่วงเวลาของการดื่มด่ำอยู่กับความหมายต่างๆ ที่ก่อร่างสร้างตัวของผมขึ้นมา ความเคารพและศรัทธาต่อจิตวิญญาณอินเดีย และบนเส้นทางนี้ ผมได้สัมผัสความหมายอันลุ่มลึกและงดงามแห่งชีวิต เป็นความลุ่มลึกและงดงามที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวผมเอง...” อินเดียจาริกด้านใน เล่ม ๑ การศึกษาที่งดงาม หน้า ๗

หนังสือเล่มนี้ หยิบนำจดหมายที่ดร.ประมวล  เพ็งจันทร์เขียนจากอินเดียถึงภรรยามาอ่านและนำเรื่องราวในจดหมายมาขยายความเพิ่มรายละเอียด เพื่อบอกเล่าต่อมวลมิตรอันเป็นที่รัก พร้อมปรับปรุงเพิ่มรายละเอียดเพื่อให้ความหมายในจดหมายแต่ละฉบับมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เล่ม๓ ประกอบด้วยจดหมาย ๕ ฉบับ จากขชุรโห, มนาลี-เลห์, อมฤตสระ, ธรรมศาลา และอินทรปรัสถ์ (เดลี) เป็นการจาริก

                                                ไปคารวะศาสนสถานต่างๆ ของอินเดีย ทั้งฮินดู เชน สิกข์ และพุทธ พร้อมทั้งใคร่ครวญทบทวนการ

                                                เรียนรู้ทั้งหมดที่ผ่านมา (ประมวล  เพ็งจันทร์. อินเดีย จาริกด้านใน เล่ม ๓ ทบทวนชีวิตพินิจตน.

                                                สุขภาพใจ : กรุงเทพฯ. ๑๙๕ หน้า.๒๙๔.๓๓๑ ป๓๔๙อ.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/24/2015    

 
๕ เล่มธรรมะชวนอ่าน
     
  

 ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ จบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านปรัชญาและศาสนาจากมหาวิทยาลัยไมซอร์ ประเทศอินเดีย ต่อมาท่านได้เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๒ – ๒๕๔๘ ตลอด ๑๖ ปี ของการเป็นครูท่านได้ทุ่มเทให้กับการสอนลูกศิษย์เสมอมา จากอุดมคติที่ไม่ตรงกันประกอบกับสังขารที่เปลี่ยนผ่านมาสู่ช่วงปลายของชีวิตและตัดสินใจที่จะตามหาความหมายในการใช้ชีวิตของตนเองอีกครั้งจึงตัดสินใจลาออกจากการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 

 

จากนั้นท่านก็ได้ออกเดินทางไปตามที่ต่างๆ ทั้งการเดินกลับบ้านเกิดที่เกาะสมุย เพื่อทบทวนชีวิตของตนที่ผ่านมาว่ามีอะไรบกพร่อง

การเดินทางไปแสดงความเคารพและศรัทธาต่อจิตวิญญาณที่ประเทศอินเดียอีกครั้ง จากการเดินทางของท่าน ได้มีผู้นำออกมาผลิตเป็นหนังสือมากมายให้เราได้อ่านกัน เช่น เดินสู่อิสรภาพ ,อินเดียจาริกด้านใน เล่ม 1-3 และหนังสือภาพพระพุทธประวัติ ซึ่งหนังสือทุกเล่มของ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ สะท้อนถึงปรัชญาในการใช้ชีวิตของท่านซึ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ได้อ่านอย่างมาก

 

ศูนย์องค์ความรู้ : ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมกันตามหาแรงบันดาลใจให้กับชีวิต เพื่อสัมผัสความรู้สึกที่ไม่อาจสัมผัสได้ ในชีวิตที่มีเงินตราและวัตถุเป็นศูนย์กลางอำนาจในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ จากหนังสือของดร.ประมวล เพ็งจันทร์ ที่มาแนะนำให้กับทุกท่านในโอกาสนี้ โดยหวังว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับสมาชิกทุกท่านได้ใช้เป็นแนวทางขจัดขยะทางใจที่เราทั้งหลายสร้างกองสูงสะสมมาตลอดชีวิตให้ค่อยๆ เล็กลงได้

 

สำหรับสมาชิกผู้สนใจท่านใดต้องการอ่านฉบับเต็มสามารถแวะเวียนมาพบกันและอ่านเล่มจริงได้ ที่ ศูนย์องค์ความรู้ : ห้องสมุด นาลันทา ชั้น ๒ อาคารบุญยงฯ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กทม. ได้ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  หรือต้องการแนะนำหนังสือธรรมะที่ท่านอ่านแล้วประทับใจต้องการบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้ อ่าน – ศึกษา - ค้นคว้า สามารถส่งคำแนะนำมาได้ที่email:nalanda_library@hotmail.co.th หรือ  facebook.com/Knowlage Centerศูนย์องค์ความรู้ ห้องสมุดนาลันทา

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ หรือโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕  ต่อ ๑๒๐๓  

เรารอพบและยินได้รับฟังคำแนะนำจากท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขออนุโมทนา

ปรับปรุงเมื่อ ::7/24/2015    

 
๕ เล่มธรรมะชวนอ่าน
     
  

       วันที่ ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงคุณอเนกอนันต์ต่อปวงข้าพสกนิกรชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ศูนย์องค์ความรู้ : ห้องสมุดนาลันทา ขอน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ และทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าตลอดกาลนาน

       จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระนิสัยรักการอ่านมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทำให้พระองค์ได้รับฉายาว่าเป็น “หนอนหนังสือ”  พระองค์หนึ่ง  จากพระราชจริยวัตรที่ทรงโปรดการอ่านหนังสือนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้ทุกวันที่ ๒ เมษายนของทุกปีเป็น “วันรักการอ่าน” และส่งเสริมให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ

       คราใดที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆ ภาพที่ชินตาของทุกคนที่เห็นพระองค์ทรงตั้งพระทัยในการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ได้ทอดพระเนตรและพบเจอ เมื่อรวมกับพระปรีชาสามารถทางด้านภาษา ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ร้อยแก้วและร้อยกรอง จึงทรงมีพระราชนิพนธ์หนังสือประเภทต่างๆ ออกมามากมาย เช่น พระราชนิพนธ์การเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ (ข้าวไทยไปญี่ปุ่น ,เจียงหนานแสนงาม) พระราชนิพนธ์บทกวี (กษัตริยานุสรณ์ ,ช้างสำคัญ ๓ เชือก – คำฉันท์ดุษฎีสังเวยและกาพย์ขับไม้) พระราชนิพนธ์วิชาการ (ทศบารมีในพุทธศาสนาเถรวาท ,วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) พระราชนิพนธ์แปล (การศึกษาของผู้ด้อยโอกาส - Education of the Disadvantaged ,นารีนครา – Ta de chéng) ทำให้พสกนิกรชาวไทยได้รับความรู้เรื่องราวต่างๆ ผ่านได้จากพระราชนิพนธ์ของพระองค์
 
       เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ศูนย์องค์ความรู้ : ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมกันอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าฟ้านักประพันธ์ของปวงชนชาวไทย สำหรับสมาชิกผู้สนใจท่านใดต้องการอ่านฉบับเต็มสามารถแวะเวียนมาพบกันและอ่านเล่มจริงได้ ที่ ศูนย์องค์ความรู้ : ห้องสมุด นาลันทา ชั้น ๒ อาคารบุญยงฯ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กทม. ได้ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  หรือต้องการแนะนำหนังสือธรรมะที่ท่านอ่านแล้วประทับใจต้องการบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้ อ่าน – ศึกษา - ค้นคว้า สามารถส่งคำแนะนำมาได้ที่ email:nalanda_library@hotmail.co.th หรือ facebook.com/Knowlage Centerศูนย์องค์ความรู้ ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ หรือโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕  ต่อ ๑๒๐๓  เรารอพบและยินได้รับฟังคำแนะนำจากท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขออนุโมทนา 
 
ปรับปรุงเมื่อ ::4/9/2015    

 
ปาฐกถาชุด “สิรินธร” ครั้งที่ ๑ เรื่อง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
     
  

 ปาฐกถาชุด “สิรินธร” ครั้งที่ ๑ เรื่อง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม 

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นับเป็นเจ้าฟ้าจุฬาฯ บัณฑิตพระองค์แรกในประวัติการณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวงวิชาการและเป็นอนุสรณ์ในมหามงคลสมัยนั้น จึงได้มีการจัดตั้งเงินทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการในสาขาวิชาที่ทรงสนพระราชหฤทัย กิจกรรมสำคัญประการหนึ่ง คือการจัดปาฐกถานุกรมเป็นประจำ กำหนดประมาณปีละหนึ่งครั้ง ในหัวข้อเรื่องหลากหลาย โดยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธย “สิรินธร” เป็นนามของปาฐกถาชุดนี้ โดยมีปาฐกถาเรื่อง “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” เป็นประเดิม
       หนังสือเล่มนี้ ดำเนินการถอดความจากแถบบันทึกเสียงพระราชดำรัสจากปาฐกถาในครั้งนั้นและได้จัดทำเป็นต้นฉบับเพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตพิมพ์เผยแพร่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาต กับทั้งทรงพระเมตตาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อความพระราชทานด้วย 
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. ปาฐกถาชุด “สิรินธร” ครั้งที่ ๑  เรื่องวัดพระรีรัตนศาสดาราม. กรุงเทพฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 53 หน้า.๘๙๕.๙๑๕ ท๖๒๒ป.

ปรับปรุงเมื่อ ::4/9/2015    

 
พุทธศาสนสุภาษิต คำโคลง
     
  

 พุทธศาสนสุภาษิต คำโคลง

       การศึกษาพุทธศาสนสุภาษิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักธรรม ผู้ศึกษาจะต้องแต่งเรียงความแก้ข้อสุภาษิตที่ตั้งเป็นกระทู้ อ้างพุทธภาษิตหรือภาษิตอื่นๆ ความยาวของเรียงความและการอ้างสุภาษิต ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นนักธรรมตรี โท หรือเอก
       หนังสือเล่มนี้ รวบรวมพระราชนิพนธ์เกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิตคำโคลงของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์ได้ทรงศึกษาจากหนังสือพุทธศาสนสุภาษิตของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส โดยทรงนำมาผูกเป็นโคลงเพื่อช่วยในการทรงจำ เพราะพระองค์ทรงเห็นว่า การศึกษาพุทธศาสนสุภาษิตเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะทำให้ได้ทราบข้อธรรมอันจะใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตได้   
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. พุทธศาสนสุภาษิต คำโคลง. กรุงเทพฯ.47 หน้า. ๒๙๔.๓ ท๖๒๒พ.

ปรับปรุงเมื่อ ::4/9/2015    

 
ทัศนะจากอินเดีย
     
  

 ทัศนะจากอินเดีย

       อินเดียเป็นประเทศใหญ่ มีสิ่งน่าดูชมมากมาย ปัจจุบันอินเดียเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอินเดียกลายเป็นประเทศที่พึงติดตามเป็นอย่างยิ่ง ภาวะอันใดที่เกิดขึ้นกับอินเดียย่อมมีผลกระทบต่อประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคด้วย
       หนังสือ “ทัศนะจากอินเดีย” เล่มนี้ คือพระราชนิพนธ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื้อหาในเล่มพระองค์ทรงเล่าถึงประสบการณ์ในสมัยที่ทรงได้รับการทูลเชิญเสด็จจากรัฐบาลอินเดีย ในครั้งนั้นพระองค์ได้เสด็จประทับอยู่ที่ประเทศอินเดียเป็นเวลา ๑๙ วัน ภายหลังพระองค์ได้ทรงเขียนบอกเล่าถึงประสบการณ์ต่างๆ ที่ทรงได้ประสบพบพานที่ประเทศอินเดีย ทั้งเรื่องบุคคลที่ทรงได้พบ ได้รู้จัก ได้ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพระองค์ในการศึกษาหาความรู้และความเป็นอยู่ เนื้อหาในเล่มมีเรื่องราวหลายรส ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านจากจุดที่สนใจเป็นการส่วนตัวมาเริ่มอ่านก่อนเป็นที่แรกได้   
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. ทัศนะจากอินเดีย. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา.  425 หน้า. ๙๑๐.๔๐๙๕๔ ท๖๒๒ท.

ปรับปรุงเมื่อ ::4/9/2015    

 
ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์
     
  

 ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์

       เมื่อเราเดินทางก็ได้รู้มาก เห็นมาก การเดินทางของแต่ละคนก็มีจุดประสงค์ที่ต่างกันไป บางคนก็เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เดินทางเพื่อศึกษาหาวิชา ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางแบบใด เมื่อจบการเดินทางสิ่งที่ได้รับกลับมาคือประสบการณ์ชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งเสมอ
       หนังสือ “ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์” เล่มนี้ คือพระราชนิพนธ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื้อหาในเล่มพระองค์ทรงเล่าประสบการณ์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จเยือนประเทศในแถบยุโรป เพื่อทรงศึกษาประวัติศาสตร์และค้นคว้าแสวงหาคัมภีร์ ที่พระองค์จะนำมาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป เนื้อหาการเดินทางครั้งนี้ทรงบอกว่า เป็นความลับสุดยอดของพระองค์ หวังว่าท่านผู้อ่านจะมีจิตสำราญไปกับเรื่องราวประสบการณ์ของสมเด็จพระเทพฯ ในพิภพต่างแดนแสนไกลทางทิศตะวันตก 
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. 425 หน้า. ๙๑๐.๔๐๙๕๔ ท๖๒๒ท.

 
ปรับปรุงเมื่อ ::4/9/2015    

 
ข้าวไทยไปญี่ปุ่น
     
  

 ข้าวไทยไปญี่ปุ่น

       ข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของชาวเอเชีย ข้าวยังเป็นพืชอาหารประจำชาติไทย ในประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหลากหลายมากจำแนกได้หลายลักษณะ ปัจจุบันข้าวไทยเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทั่วโลกสามารถส่งออกและนำเงินตราเข้าประเทศเป็นมูลค่าปีละหลายพันล้านบาท
       หนังสือ “ข้าวไทยไปญี่ปุ่น” เป็นบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่นของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงร่วมงาน JAPAN-IRRI DAY ที่นครโตเกียว ในการนี้ได้ทรงบรรยายเรื่องข้าวไทยให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฟัง ทำให้ชาวญี่ปุ่นและผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น รู้จักและสนใจข้าวไทยมากขึ้นเป็นผลดีในการส่งออกข้าวของประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี. ข้าวไทยไปญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา. 139 หน้า. ๙๑๕.๒ ท๖๒๒ข.

 
ปรับปรุงเมื่อ ::4/9/2015    

 
๕ เล่มธรรมะชวนอ่าน
     
  

       บ้านที่มุงไม่ดีฝนย่อมรั่วรดได้ฉันใด ใจที่ไม่มีธรรมะเป็นที่พักย่อมหวั่นไหว ใจที่ขาดการอบรมจะถูกอวิชชาครอบทั้งความรู้ ความหลง ให้เป็นเหมือนคนละเมอ ไปยึดมั่นสำคัญผิด เอาสรรพสิ่งทั้งหลาย รวมทั้งรูปร่างกาย ซึ่งเป็นสมบัติของโลกมาเป็นตน เป็นตัวของเรา ศูนย์องค์ความรู้ : ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  ขอแนะนำหนังสือที่ถอดคำบรรยายและการบรรยายธรรม ณ สถานที่ต่างๆ ของพญ.ดร.อมรา มลิลา เพื่อเพื่อนสมาชิกทุกท่านนำไปศึกษาและปฏิบัติได้ด้วยตนเอง สำหรับสมาชิกผู้สนใจท่านใดต้องการอ่านฉบับเต็มสามารถแวะเวียนมาพบกันและอ่านเล่มจริงได้ ที่ ศูนย์องค์ความรู้ : ห้องสมุดนาลันทา ชั้น ๒ อาคารบุญยงฯ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซ.เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กทม. ได้ทุกวันอังคาร-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.  หรือต้องการแนะนำหนังสือธรรมะที่ท่านอ่านแล้วประทับใจต้องการบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้ อ่าน – ศึกษา - ค้นคว้า สามารถส่งคำแนะนำมาได้ที่ email:nalanda_library@hotmail.co.th หรือ  facebook.com/Knowlage Centerศูนย์องค์ความรู้ ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ หรือโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕  ต่อ ๑๒๐๓  เรารอพบและยินได้รับฟังคำแนะนำจากท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขออนุโมทนา 

 
ปรับปรุงเมื่อ ::4/1/2015    

 
พระในบ้าน
     
  

 พระในบ้าน

       การบูชาพระในบ้านที่ยังมีลมหายใจ มีความสำคัญยิ่งกว่ารูปเคารพอื่นใด พระในบ้านนี้คือ พ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดบำรุงเลี้ยงเราให้เติบใหญ่จนบัดนี้ การดูแลตอบแทนท่านทั้งสองนอกจากจะยังประโยชน์สุขแก่ท่านแล้วยังเป็นการพัฒนาจิตของเราเอง ให้ยกระดับขึ้นไปสู่จุดสูงสุดได้
       หนังสือเล่ม ถอดเทปการบรรยายของ พญ.ดร.อมรา มลิลา อธิบายถึงความสำคัญของพระในบ้านและวิธีการตอบแทนพระคุณของท่านอย่างเหมาะสมตามหลักของพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งยกตัวอย่างวิธีการดูแลพระในบ้านจากประสบการณ์ชีวิตของ พญ.อมรา มลิลาเป็นตัวอย่างให้กับผู้อ่านทุกท่าน

       อมรา มลิลา. พระในบ้าน. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์. 50 หน้า.๒๙๔.๓๐๔ อ๒๙๓พ.

ปรับปรุงเมื่อ ::3/31/2015    

 
ปฏิบัติใจอย่างไร
     
  

 ปฏิบัติใจอย่างไร

       ใจเป็นพลังรู้ ไม่สูญหายหรือถูกทำลาย สามารถรู้สิ่งต่างๆ ตามเป็นจริง แต่ถ้าขาดการฝึกอบรมขาดสติ จะถูกอวิชชา ความทั้งรู้ ทั้งหลงครอบงำให้เป็นคนละเมอ ไปยึดมั่นสำคัญผิดเอาสรรพสิ่งทั้งหลาย รวมทั้งรูปร่างกาย ซึ่งเป็นสมบัติของโลกมาเป็นตนเป็นตัวของเรา
       หนังสือเล่มนี้  ถอดเทปการบรรยายของ พญ.ดร.อมรา มลิลา อธิบายวิธีการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ไม่ทราบว่าจะเริ่มปฏิบัติอย่างไร เหมาะสำหรับผู้ยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อน และสำหรับท่านที่เคยปฏิบัติมาแล้วสามารถอ่านเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติของตนให้ชัดเจนไปในตัว

       อมรา มลิลา. ปฏิบัติใจอย่างไร. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์. 65 หน้า.๒๙๔.๓๐๔ อ๒๙๓ป.
ปรับปรุงเมื่อ ::3/31/2015    

 
เดินสายตรง
     
  

 เดินสายตรง

        อวิชชา คือ ความผ่องใสอย่างยิ่ง เราไปเข้าใจกันเอาเองว่า อวิชชาคือความหลง ความไม่รู้ ผู้หลง ผู้ไม่รู้ ย่อมต้องเป็นคนเซ่อ คนพูดจากันไม่รู้เรื่อง แล้วทำไมถึงเปรียบเทียบว่า อวิชชาคือความผ่องใสอย่างยิ่ง ? อวิชชาไม่ใช่จะพูดกันไม่รู้เรื่อง แต่อวิชชาพาให้เรามีเหตุผลไปในทางที่ผิด ปกติคนเราถ้าทำอะไรผิด ถูกใครทักท้วง ก็จะรับฟังเพื่อแก้ไขปรับปรุงตัวเอง แต่เมื่อใจมีอวิชชาก็จะกลับขุ่นเคืองไม่พอใจถือโกรธ
       หนังสือเล่มนี้ ถอดเทปการบรรยายจาก โครงการอบรมพัฒนาจิตครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา โดยพญ.ดร.อมรา มลิลา เนื้อหาในเล่มอธิบายวิธีการปฏิบัติเพื่อขัดเกลาจิตใจของเราให้มีกำลัง มีทิศทางที่ถูกต้อง มีสติเป็นเครื่องเตือนการกระทำให้คอยประดับประคองจิตใจตนให้คิดชอบ เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อใจเราเป็นสัมมาทิฏฐิเราไปตรงไหนๆ ก็เป็นทางสายตรงทั้งนั้นเป็นมรรคทั้งนั้น

       อมรา มลิลา. เดินสายตรง. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์. 75 หน้า.๒๙๔.๓๐๔ อ๒๙๓ด.

ปรับปรุงเมื่อ ::3/31/2015    

 
การเปลี่ยนแปลง
     
  

 การเปลี่ยนแปลง

       การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง ก็เพื่อให้มองเห็น การเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย ที่อยู่ล้อมรอบตัวเรา ทุกๆ อย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรเลยที่จะพ้นกฎของการเปลี่ยนแปลงไปได้ อย่ามัวไปมองสิ่งอื่นๆ ของอื่นๆ นอกกายเรา พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามองที่กายที่ใจของเราก่อน
       หนังสือเล่มนี้ ถอดเสียงบรรยายจากโครงการอบรม “การใช้ธรรมะในหอผู้ป่วย” ณ โรงพยาบาลศิริราช บรรยายโดย พญ.ดร.อมรา  มลิลา เนื้อหาในเล่มอธิบายวิธีการดำเนินชีวิตอยู่กับปัจจุบัน ให้รู้ว่าธรรมชาติรอบตัวย่อมมีการเปลี่ยนแปลง อย่าไปยึดว่าทุกอย่างต้องเที่ยงขอให้จำไว้แค่นี้เท่านั้น ทุกคนก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสไม่มีความทุกข์เลย

        อมรา มลิลา. การเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์. 66 หน้า.๒๙๔.๓๐๔ อ๒๙๓ก.      
 

 

ปรับปรุงเมื่อ ::3/31/2015    

 
วาจา
     
  

 วาจา

       ธรรมชาติให้อะไรเรามาก็ให้เป็นสอง ตาก็มีสองตา หูก็มีสองหู ทุกอย่างก็มีคู่กันหมดแต่ปากนี่เขาให้มาเพียงหนึ่งเดียว ให้ทำหน้าที่สองอย่างคือทั้งกิน ทั้งพูด ถ้าพูดก็กินไม่ได้ ถ้ากินก็พูดไม่ได้ ไม่อย่างนั้นมันจะสำลัก ธรรมชาติจะรู้อยู่แล้วว่าปากมันสารพัดพิษอย่างไรบ้าง
       หนังสือเล่มนี้ ถอดเทปคำบรรยายของ พญ.ดร.อมรา มลิลา เรื่อง วาจา เนื้อหาของการบรรยายสื่อให้เห็นว่า หากเราสามารถสื่อสารกันด้วยวาจาที่เป็นวาจาสุภาษิต กุศลมหาศาลจะเกิดกับตนเอง และผู้ได้ยินได้ฟังโดยเฉพาะในภาวะวิกฤตของบ้านเมือง ของสภาพแวดล้อม วาจาสุภาษิตที่เราเพียรฝึกนี้เมื่อถูกนำไปใช้ ก็สามารถช่วยมนุษย์เราให้ก้าวล่วงพ้นอุปสรรคได้

       อมรา มลิลา. วาจา. กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์. 50 หน้า.๒๙๔.๓๐๔ อ๒๙๓ว.

 
ปรับปรุงเมื่อ ::3/31/2015    

 
อริยสัจ ๔
     
  

 อริยสัจ ๔

       ผู้ที่ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น คือ พระโสดาบัน ผู้ที่เห็นในสิ่งที่เคยเห็นแล้ว คือ พระสกทาคามี และ
พระนาคามี ส่วนผู้ที่เห็นจนแจ้งตลอดรู้จบสมบูรณ์ ไม่สงสัยในอริยสัจใดๆ เลย ก็คือ พระอรหันต์ อริยสัจ จึงแปลว่า สัจจะที่พระอริยแทงตลอด
       หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายในหัวข้อ “สาระธรรมจากพระสุตตันตปิฎก” ถอดความจากการบรรยายของ อ.สุภีร์  ทุมทอง เนื้อหาประกอบด้วย (๑ ) ความหมายของอริยสัจ
๒ ) ความสำคัญของอริยสัจ (๓ ) โทษของการไม่รู้อริยสัจ (๔ ) ประโยชน์ของการรู้อริยสัจ  (๕ ) สิ่งที่ควรทราบพิเศษเกี่ยวกับอริยสัจ (๖ ) แจกแจงขยายความอริยสัจ ซึ่งการบรรยายทั้งหมด มีการอ้างอิงจากพระไตรปิฎก ผู้อ่านสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองได้ตามอ้างอิงในหนังสือ

       สุภีร์  ทุมทอง. อริยสัจ ๔. กรุงเทพฯ : มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์.  ๔๐๗  หน้า.๒๙๔.๓๕ ส๘๘๖อ.               

ปรับปรุงเมื่อ ::2/10/2015    

 
อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ
     
  

 อริยมรรคมีองค์ ๘ ภาคปฏิบัติ

       เราผ่านโอกาสที่จะได้ปฏิบัติธรรมมากี่ครั้ง หลายครั้งที่คิดว่าการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องที่ลำบากเกินไปจึงปล่อยผ่านไป จนกระทั่งเมื่อมีโอกาสมาปฏิบัติ ข้อปฏิบัติใดหรือวิธีการปฏิบัติแบบใด ถ้าทำได้เต็มที่จะได้วิชชา ได้วิมุตติเต็มที่ ข้อปฏิบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์เต็มที่เลยนั้นก็คือ อริยมรรคมีองค์ ๘
       หนังสือเล่มนี้ เรียบเรียงและถอดความจากคำบรรยายในการจัดปฏิบัติธรรม โดยกลุ่มพุทธธรรมสวนหลวง เน้นความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติที่ครบถ้วนครอบคลุม ตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทา อันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อตรัสรู้อริยสัจและเป็นไปเพื่อนิพพาน ตามคำสั่งสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

       สุภีร์  ทุมทอง. อริยมรรคมีองค์ ๘. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง. ๓๐๓  หน้า.๒๙๔.๓๕ ส๘๘๖อ.

 

 

ปรับปรุงเมื่อ ::2/10/2015    

 
สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม
     
  

 สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม

       จะสร้างความสุขก็ต้องรู้จักตัวความสุข  รู้เหตุปัจจัย  รู้จักกุศโลบายวิธีที่จะสร้างความสุขขึ้นมานั้น เราต้องมองความสุขเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตน หมายความว่า ความสุขทำให้มันมีขึ้น เกิดขึ้นได้ แต่ความสุขนั้นก็บังคับให้เป็นไปตามใจอยากไม่ได้
       หนังสือเล่มนี้ ถอดความจากการบรรยายในหัวข้อเดียวกันนี้ ซึ่ง อ.สุภีร์  ทุมทอง ได้นำมาเรียบเรียงปรับปรุงเพิ่มเติม โดยเน้นการสร้างความสุขในครอบครัวด้วยเทคนิค กุศโลบายในการสร้างความสุขและให้รู้ว่าความสุขเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบังคับได้ จึงต้องรู้จักปัจจัยแห่งความสุข อยู่ร่วมกับความสุขเป็น

       สุภีร์  ทุมทอง. สร้างความสุขในครอบครัวด้วยหัวใจใฝ่ธรรม. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง.๑๑๙  หน้า. ๒๙๔.๓๐๔ ส๘๘๖ส.

ปรับปรุงเมื่อ ::2/10/2015    

 
แนวทางการภาวนา
     
  

 แนวทางการภาวนา

       ซีดี แนวทางภาวนา (MP3) ธรรมบรรยายของ อ.สุภีร์  ทุมทอง จำนวน ๓๖ เรื่องประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอริยมรรค,โพชฌงค์ และการตอบปัญหาธรรมะในหลักสูตรฯ ที่ท่านอาจารย์เป็นวิทยากรที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

       สุภีร์  ทุมทอง. แนวทางการภาวนา. สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม. ๓๖ เรื่อง.๒๙๔.๓๕ ส๘๘๖น.

ปรับปรุงเมื่อ ::2/10/2015    

 
แก่นหลักธรรม
     
  

 แก่นหลักธรรม

       ซีดี แก่นหลักธรรม (MP3) ธรรมบรรยายของ อ.สุภีร์ ทุมทอง จำนวน ๓๒ เรื่องประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอริยมรรคและอานาปานสติรวบรวมจากการบรรยายที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

       สุภีร์  ทุมทอง. แก่นหลักธรรม. สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม. ๓๒ เรื่อง.๒๙๔.๓๕ ส8๘๘๖ก.

ปรับปรุงเมื่อ ::2/10/2015    

 
บาตรไทยไกลโรค
     
  

บาตรไทยไกลโรค

            พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติ โอวาทปาฏิโมกข์เป็นรากฐานสำคัญ หลักการสำคัญประการหนึ่งคือ “โภชเน มัตตัญญุตา”  คือการรู้ประมาณในการบริโภคซึ่งมีอานิสงส์ให้เกิดความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม  เพราะมนุษย์ต้องการร่างกายที่แข็งแรงเพื่อให้มีจิตใจที่แข็งแกร่งและเมื่อทั้งกายและจิตทำงานประสานกันก็จะเปิดทางเข้า
สู่การหลุดพ้น
          หนังสือเล่มนี้ นำเสนอวิธีการใส่บาตรพระสงฆ์แบบวิธี “การรู้ประมาณในการบริโภค” เชิงปฏิบัติโดยมีหลักโภชนวิทยาเป็นรากฐานสำคัญ ข้อมูลได้จากการเก็บสถิติการบริโภคของพระสงฆ์ในเมืองไทย  ความเป็นอยู่ด้วยสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ย่อมสนับสนุนให้พระคุณเจ้าได้ก้าวเข้าสู่ความหลุดพ้นสำเร็จ
       จงจิตร อังคทะวานิช. บาตรไทยไกลโรค. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.). 2557. ภาพประกอบ. 613 จ118บ

ปรับปรุงเมื่อ ::9/19/2014    

 
ลิงกตัญญู
     
  

ลิงกตัญญู

        กระแสแห่งวัตถุนิยมที่เยาวชนบางส่วนนิยมอ่านหนังสือการ์ตูนต่างประเทศเฉพาะที่ไร้ศีลธรรม  หนังสือภูตผีที่งมงายทำให้เกิดความกลัวในสิ่งที่ไร้สาระ  หนังสือลึกลับฆาตกรรมและหนังสือที่ส่งเสริมความรุนแรงทำให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมายแก่เยาวชนของชาติ
      หนังสือเล่มนี้ นำเสนอนิทานธรรม ชุดลิงกตัญญู เป็นเรื่องจากนิทานชาดกของพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งยังทรงบำเพ็ญบารมี โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กเยาวชนเป็นคนดีมีศีลธรรมพร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องตามครรลองคลองธรรมแห่งการดำเนินชีวิต
       ลิงกตัญญู. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. ภาพประกอบ.ย ล419ก.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/19/2014    

 
ข้างในนั้น ความลับของ...
     
  

ข้างในนั้น ความลับของ...

        คนเรามักคาดหวังให้ผู้อื่นเข้าใจในตัวเรา  แต่เมื่อไม่เคยเปิดตาส่องเข้าไปดูที่ใจตนท่านจะเห็นตัวเองและเห็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ที่แท้จริงได้อย่างไร?   วันใดที่เข้าใจตนเองแจ่มแจ้ง วันนั้นก็จะเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต สามารถปล่อยวางและยอมรับความจริงได้ทุกสิ่งเมื่อนั้นก็จะมีจิตที่ไม่มีทุกข์แอบอิงอีกต่อไป
        หนังสือเล่มนี้ สรุปหลักธรรมสั้นๆ ด้วยภาษาที่มักพบได้ในชีวิตประจำวัน  อันเป็นแนวทางปฏิบัติให้ได้เข้าใจและยอมรับความจริง   โดยเล่มนี้นำเสนอเรื่องความสัมพันธ์ของบุคคลว่าก่อนที่ใครคนหนึ่งจะเปลี่ยนคนอื่นได้  เขาคนนั้นจะต้องเริ่มเปลี่ยนจากตัวเองก่อนและการเปลี่ยนตัวเองนั้นก็มีเคล็ดลับเช่นกันนั่นคือ คุณต้องมีศรัทธาในตัวเอง
       ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครูSup’K). ข้างในนั้น ความลับของ... กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุภา. ภาพประกอบ 216 หน้า.ย ศ748ข.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/19/2014    

 
ข้างในนั้น หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
     
  

ข้างในนั้น หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ

         ตั้งแต่เกิดมาเราถูกป้อนข้อมูลด้วยความรู้และความเชื่อต่างๆ มากมาย  ความเชื่อหลายอย่างที่เราคิดว่าดีแต่เคยฉุกคิดบ้างไหมว่า ทำไมสิ่งเหล่านั้นยังทำให้ชีวิตมีความทุกข์อยู่ได้   ถึงเวลาแล้วที่จะลองหันกลับมาทบทวนตัวเองสักครั้งว่าความเชื่อที่ฝังอยู่ในจิต ที่กำลังบีบคั้นจนทำให้เราเป็นทุกข์อยู่ในทุกวันนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่ ?
          หนังสือเล่มนี้ สรุปหลักธรรมสั้นๆ ด้วยภาษาที่พบได้ในชีวิตประจำวันอันเป็นแนวทางปฏิบัติให้ได้เข้าใจและยอมรับความจริง  โดยนำเสนอเรื่องเรื่องราวชีวิตจริงที่ยิ่งกว่านิยายด้วยภาพการ์ตูนที่เข้าใจง่าย ลองมาลุ้นดูว่าชีวิตของเขาเหล่านั้นจะผ่านความทุกข์ไปได้หรือไม่  ธรรมะจะช่วยเขาได้อย่างไร?
       ศุภฤกษ์ สกุลชัยพรเลิศ (ครูSup’K). ข้างในนั้น หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สุภา. ภาพประกอบ 216 หน้า.ย ศ748ข.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/19/2014    

 
การดูแลสุขภาพแบบพอเพียง
     
  

การดูแลสุขภาพแบบพอเพียง

       การดูแลสุขภาพแบบพอเพียง ไม่ได้หมายถึง  การรักษาสุขภาพของตนให้แข็งแรงแบบพึ่งพาวิตามินบำรุงร่างกายตามกำลังทรัพย์ที่เราจะหาได้  แต่หมายถึงการดูแลสุขภาพแบบผสมผสานสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยวิธีประหยัด  เรียบง่าย  โดยอาศัยกลไกตามธรรมชาติของร่างกาย  จิต  วิญญาณ  และสิ่งที่มีในธรรมชาติ
          หนังสือเล่มนี้ นำเสนอหลักในการดูแลสุขภาพ เน้นการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ณ สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมนั้น  โดยนำเอาจุดเด่นของวิธีการดูแลสุขภาพของการแพทย์แผนปัจจุบัน  การแพทย์ทางเลือก  แพทย์แผนไทย  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระพุทธศาสนามาบูรณาการเข้าด้วยกัน
       ปางธาราไพร นราพงศ์พุทธ์. การดูแลสุขภาพแบบพอเพียง. ชัยภูมิ : ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน. ภาพประกอบ. 613 ป542ก
 

ปรับปรุงเมื่อ ::9/19/2014    

 
ตามรอยเสด็จพระผ่านฟ้า เปิดพระราชมรรคสู่เอเชีย
     
  

 ตามรอยเสด็จพระผ่านฟ้า เปิดพระราชมรรคสู่เอเชีย

       เมื่อกล่าวถึงการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมีสายพระเนตรยาวไกลได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างไมตรีจิตระหว่างประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง เพื่อสืบสานพระราชไมตรีและทรงเป็นผู้นำในการเปิดประตูเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและมิตรประเทศในเอเชีย
       หนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จฯ เยือนประเทศต่างๆ ในอาเซียนของพระมหากษัตริย์ในราขวงศ์จักรีทุกรัชกาลเท่าที่จะสืบค้นได้ โดยใช้ประเทศเป็นตัวตั้งแล้วดำเนินเรื่องผ่านรัชกาลต่างๆ ที่เคยเสด็จไป

       เผ่าทอง ทองเจือ. ตามรอยเสด็จพระผ่านฟ้า เปิดพระราชมรรคสู่เอเชีย. กรุงเทพฯ : ธนาคารกรุงเทพ. 309 หน้า.923.1 ผ819ต.

ปรับปรุงเมื่อ ::8/17/2014    

 
พระราโชวาท และ พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
     
  

 พระราโชวาท และ พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

       สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระราชหฤทัยในการศาสนายิ่ง ทรงพระราชทานพระราชูปถัมภ์ ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกศาสนาที่ชาวไทยเคารพนับถือ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านศาสนานานัปการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมของปวงชนชาวไทยเสมอมา พระเกียรติคุณของพระองค์จึงแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ
       หนังสือเล่มนี้อัญเชิญ พระราโชวาทและราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานแก่องค์การทางศาสนา ผู้นำศาสนา ศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถน้อมนำไปเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันสืบต่อไป

       พระราโชวาท และ พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ. กรุงเทพฯ : กรมการศาสนา. 35 หน้า.895.915 พ320พ.

ปรับปรุงเมื่อ ::8/17/2014    

 
พ่อแม่สมบูรณ์แบบ บุตรที่ประเสริฐที่สุด
     
  

 พ่อแม่สมบูรณ์แบบ บุตรที่ประเสริฐที่สุด

       มนุษย์เราในโลกนี้ จะไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เพราะมีเหตุปัจจัยหลายสิ่ง แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ ยังขาดพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบ คือ ขาดบิดามารดาที่ถูกต้องตามแบบแห่งพระธรรม ถ้าบิดามารดาสมบูรณ์แบบ ลูกเล็กๆ ก็จะเป็นมนุษย์ที่เริ่มจะสมบูรณ์แบบมาตั้งแต่เยาว์วัย แล้วก็จะเติบโตสมบูรณ์แบบได้ในที่สุด
       หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ เรื่องพื้นฐานแห่งการอยู่รอดของมนุษย์ สิ่งสำคัญคือการมีพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบ คือบิดามารดาที่ถูกต้องตามแบบแห่งพระธรรม คือผู้ที่เลี้ยงลูกให้เจริญทางร่างกายแล้วก็อบรมให้เจริญทางจิตใจ พร้อมชักนำให้มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่ดีและถูกต้อง

       พุทธทาสภิกขุ. พ่อแม่สมบูรณ์แบบ บุตรที่ประเสริฐที่สุด. นนทบุรี : กองทุนสืบอายุพระพุทธศาสนา. 55 หน้า.649.1 พ334พอ.

 

ปรับปรุงเมื่อ ::8/17/2014    

 
ปั้นมนุษย์ แต่ยังเด็ก
     
  

ปั้นมนุษย์ แต่ยังเด็ก

        บรมธรรม หมายถึง โลกุตรธรรม หรือ ปรมัตถธรรม คือธรรมที่มีเนื้อหาลึกซึ้งอันเป็นธรรมชาติสูงสุดของชีวิต แม้แต่เด็กทารกก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า บรมธรรม เป็นพื้นฐานแต่เดี๋ยวนี้มีปัญหาเกิดขึ้นโดยที่ผู้ใหญ่นั่นเองมองว่า บรมธรรม หรือ โลกุตรธรรม นี้  ไม่เกี่ยวข้องกันเลยกับเด็ก
       หนังสือเล่มนี้ รวบรวมคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุเรื่องการอบรมสั่งสอนบรมธรรม ให้กับเด็กๆ อย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะสมกับสมองน้อยๆ ของเด็กสิ่งเป็นจุดเริ่มที่จะทำให้บรมธรรมก่อเชื้อขึ้นในสมองและจิตใจของเด็กๆ ในอนาคตเพื่อการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า

       พุทธทาสภิกขุ. ปั้นมนุษย์ แต่ยังเด็ก. สุราษฏร์ธานี : ธรรมทานมูลนิธิ. 30 หน้า.649.1 พ334ปน.

ปรับปรุงเมื่อ ::8/17/2014    

 
พ่อแม่เป็นมิตรแท้ของลูก
     
  

พ่อแม่เป็นมิตรแท้ของลูก

       ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเยาวชน ความบกพร่องที่เกิดแก่
เยาวชนนั้นมีจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้เกิดจากตัวของเด็กเพียงอย่างเดียว แต่เกิดขึ้นเพราะสภาพแวดล้อม บุคคลแวดล้อม โดยเฉพาะผู้เป็นพ่อแม่ บุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งคือ แม่ ผู้ที่ใกล้ชิดกับลูกของตนมากที่สุด หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องที่เป็นหน้าที่ระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายจะไม่ทรงสอนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่จะทรงสั่งสอนทั้งสองฝ่าย       
       หนังสือเล่มนี้รวบรวมธรรมบรรยายของพระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ)เรื่องการทำหน้าที่ระหว่างบิดามารดากับผู้เป็นลูก คือผู้เป็นพ่อแม่มีหน้าที่ต้องทำอุปการคุณก่อน ส่วนผู้เป็นลูกเรียกว่า กตัญญูกตเวทีบุคคล คือผู้มีหน้าที่รู้อุปการคุณที่ท่านทำแล้วกระทำตอบแทน

       พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ). พ่อแม่เป็นมิตรแท้ของลูก. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 16 หน้า.649.1 ร235พ.

 

ปรับปรุงเมื่อ ::8/17/2014    

 
กรรม ความเข้าใจเรื่องกรรม
     
  

 กรรม ความเข้าใจเรื่องกรรม

       กรรมเกี่ยวกับคนเราอย่างไร กรรมเกี่ยวกับคนเราหรือคนเรานั่นแหละเกี่ยวกับกรรม กรรมจะดีหรือไม่ดีก็สุดแต่ผลที่เกิดขึ้นจากกรรมนั้นๆ ถ้าให้ผลเป็นคุณเกื้อกูลแก่ตนเองและผู้อื่น เป็นกรรมดี ส่วนกรรมที่ให้เกิดผลเป็นโทษเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เป็นกรรมชั่ว การจะเข้าใจเรื่องชีวิตได้ดีจำต้องทำความเข้าใจเรื่องกรรมให้ดีด้วย
       หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ภาค โดยภาคแรกคือคำสอนของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ได้อธิบายเรื่องหลักกรรมในพระพุทธศาสนาไว้อย่างแจ่มชัดเป็นขั้นเป็นตอน ภาคที่สองเป็นการรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องกฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎกเพื่อประกอบความเข้าใจและการศึกษาเปรียบเทียบ

       สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. กรรม ความเข้าใจเรื่องกรรม.กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.213 หน้า.294.304 ญ211ก.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/19/2014    

 
กรรม การอยู่เหนือกรรม
     
  

 กรรม การอยู่เหนือกรรม

       กรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามที่ให้ผลเกิดขึ้นมาแล้วเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นตลอดไป ต่างกันที่เป็นการแบกหามที่หนักกันคนละอย่าง กรรมชั่วนั้นเป็นการแบกหามชนิดที่ทำความเจ็บปวดให้ด้วย ส่วนกรรมดีนั้นทำให้เกิดการแบกหามชนิดที่สนุกสนานร่าเริงไม่รู้สึกตัวให้หลงทนไปได้ ส่วนความเป็นอิสระที่แท้จริงนั้นได้แก่การไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว
       หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ภาค โดยภาคแรกคือคำสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ ได้อธิบายเรื่องหลักกรรมในพระพุทธศาสนาไว้อย่างแจ่มชัดเป็นขั้นเป็นตอน ภาคที่สองเป็นการรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องกฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎกเพื่อประกอบความเข้าใจและการศึกษาเปรียบเทียบ

       พุทธทาสภิกขุ. กรรม การอยู่เหนือกรรม. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.215 หน้า.294.304 พ334กก.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/19/2014    

 
กรรม อำนาจแห่งกรรม
     
  

 กรรม อำนาจแห่งกรรม

       สัตว์โลกทั้งปวงเกิดขึ้นดับไปตามอำนาจของกรรม กายกับใจมีส่วนสัมพันธ์กันและก่อให้เกิดเรื่องราวมากมาย การกระทำของกายและใจเป็นกรรมทั้งนั้น การกระทำของกายโดยไม่มีการบังคับจากใจยังไม่จัดเป็นกรรมที่ก่อให้เกิดผลแก่ผู้กระทำในทางเป็นบุญและบาป เรียกตามภาษาธรรมะว่ายังไม่มีเจตนา หลักนี้เป็นหลักใหญ่กฎแห่งกรรม
       หนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 2 ภาค โดยภาคแรกคือคำสอนของท่านปัญญานันทภิกขุ ได้อธิบายเรื่องหลักกรรมในพระพุทธศาสนาไว้อย่างแจ่มชัดเป็นขั้นเป็นตอน ภาคที่สองเป็นการรวบรวมและเรียบเรียงเรื่องกฎแห่งกรรมในพระไตรปิฎกเพื่อประกอบความเข้าใจและการศึกษาเปรียบเทียบ

       พระพรหมมังคลาจารย์(ปัญญานันทภิกขุ). กรรม อำนาจแห่งกรรม. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.207 หน้า.              294.304 ป524กอ.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/19/2014    

 
กรรม ตามนัยแห่งพุทธธรรม
     
  

 กรรม ตามนัยแห่งพุทธธรรม

       ปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักธรรมใหญ่ที่แสดงความเป็นไปของชีวิตไว้ทั้งหมด กรรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งในกระบวนการแห่งปฏิจจสมุปบาทแสดงถึงกระบวนการทำกรรมและการให้ผลของกรรม ตั้งแต่กิเลสที่เป็นเหตุให้ทำกรรมจนถึงวิบากอันเป็นผลที่จะได้รับ เมื่อเข้าใจปฏิจจสมุปบาทดีแล้วก็เป็นอันเข้าใจหลักกรรมชัดเจนไปด้วย
       หนังสือเล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือพุทธธรรมบทที่ 5 “กรรม ในฐานะหลักธรรมที่เนื่องอยู่ในปฏิจจสมุปบาท” ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) โดยนำหลักกรรมซึ่งเป็นส่วนย่อยของหลักปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายตามเนื้อหาอย่างตลอดสาย 

       พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)). กรรม ตามนัยแห่งพุทธธรรม. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง.222 หน้า.294.304 ป364กร.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/19/2014    

 
กรรมใดใครก่อเรื่องของกรรมและการระลึกชาติ
     
  

 กรรมใดใครก่อเรื่องของกรรมและการระลึกชาติ

       คนเราเกิดมาทำไม มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ตายแล้วไปไหน เรื่องกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่ คำถามเหล่านี้เป็นปมปริศนาที่อยู่ในจิตใจของมนุษยชาติมาแสนนาน น้อยคนนักที่จะตอบคำถามดังกล่าวได้ตรงกับความเป็นจริง
        หนังสือเล่มนี้อธิบายเรื่องกรรมตามแนวพุทธศาสนาอย่างละเอียด มีตัวอย่างเรื่องการระลึกชาติมาช่วยสนับสนุน หนังสือแบ่งเป็นสี่ภาค ภาคแรกกล่าวถึงการเวียนว่ายตายเกิด ภาคสองเน้นไปที่รายละเอียดของกรรม ภาคสามพูดเรื่องตายอย่างไรไม่ขาดทุน ภาคสี่ภาวนาพาพ้นทุกข์ 
       พระชาญชัย อธิปญฺโญ. กรรมใดใครก่อเรื่องของกรรมและการระลึกชาติ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง.271 หน้า.294.304 ช485กด.
 

ปรับปรุงเมื่อ ::7/19/2014    

 
กายคตาสติ
     
  

กายคตาสติ

       จิตมีธรรมชาติรู้อารมณ์ หากปล่อยไปตามเรื่องไม่ควบคุมมัน มันก็ไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ของมันไปเรื่อย ถ้ายังมีความคิดฟุ้งซ่านมีความคิดที่ไม่จำเป็น จิตเช่นนี้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมขั้นสูงได้ ความคิดที่สับสนอิงอาศัยเรื่องโลกๆ อิงอาศัยกามคุณต่างๆ เราสามารถหยุดมันได้ โดยทำตามวิธีที่พระพุทธองค์ทรงบอกไว้คือ ใช้หลักของจิต ให้จิตมีหลัก มาอยู่ที่หลักก่อน หลักของจิตเป็นชื่อของ กายคตาสติ
       หนังสือเล่มนี้ถอดคำบรรยายเรื่อง “กายคตาสติ” ของอาจารย์สุภีร์  ทุมทอง เนื้อหาของการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมตามหลัก กายคตาสติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน
ในสติปัฏฐาน 4  
       สุภีร์  ทุมทอง. กายคตาสติ. นครปฐม : สาละพิมพการ. 2555. 72 หน้า. 294.35 ส833กย.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/4/2014    

 
ตามรู้...ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข
     
  

ตามรู้...ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข

       การทำงานเป็นการดำรงชีวิตแบบหนึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรา คำว่า “พิชิตงาน” ก็คือชนะงานเหนืองาน งานประสบผลสำเร็จก็มีความสุข งานไม่ประสบผลก็มีความสุข ตามหลักธรรมะเรียกว่า อยู่เหนือโลกธรรม ไม่ว่าเราจะตกอยู่ในสถานภาพอย่างไร เราก็มีชีวิตอยู่ได้ มีความสุขได้ อยู่เหนือโลกธรรมทั้งหลาย
หนังสือเล่มนี้ถอดคำบรรยายเรื่อง “ตามรู้...ดูจิต พัฒนาชีวิตเป็นสุข” ของอาจารย์สุภีร์  ทุมทอง เพื่อสื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและปฏิบัติธรรม คือการกลับมาศึกษาเรียนรู้ที่กายที่ใจของเราเอง เมื่อเข้าใจตัวเราเองอย่างแจ่มแจ้ง ก็จะละความเห็นผิด ละความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจ หมดทุกข์ทางใจและดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามลำดับ 
        สุภีร์  ทุมทอง. ตามรู้..ดูจิต พัฒนาชีวิตให้เป็นสุข. กรุงเทพฯ : อ.สุภีร์ ทุมทอง. 2552. 97 หน้า.294.304 ส833ต.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/4/2014    

 
มรณสติในพระไตรปิฎก
     
  

มรณสติในพระไตรปิฎก

       มรณสติ เป็นขื่อของสติชนิดหนึ่งที่อาศัยสภาวะคือความตายเป็นอารมณ์ ความตายโดยสภาวะเป็นปรมัตถ์ สติระลึกถึงความตาย มีความตายเป็นอารมณ์ การเจริญมรณสติ สติที่ระลึกถึงความตาย จะทำให้เป็นคนที่ไม่ประมาท ไม่มัวเมา ทำให้มีสติเพิ่มมากขึ้น 
หนังสือเล่มนี้ถอดคำบรรยายเรื่อง “มรณสติในพระไตรปิฎก” ของอาจารย์สุภีร์  ทุมทอง โดยรวบรวมจากการบรรยายทั้ง 9 ครั้ง มีการยกตัวอย่างการเจริญมรณสติจากคัมภีร์พระไตรปิฎกและอธิบายความหมายที่ซ่อนอยู่ในบทนั้นๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น
       สุภีร์  ทุมทอง. มรณสติในพระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์ พับลิชชิ่ง. 2555. 216 หน้า.236.1 ส833ม.
     

ปรับปรุงเมื่อ ::6/4/2014    

 
วิถีแห่งพุทธะ
     
  

วิถีแห่งพุทธะ

       เราศึกษาพุทธศาสนาเพื่ออะไร? การศึกษาในพระพุทธศาสนานั้นไม่ได้ศึกษาเพื่อเอาดี ไม่ได้ศึกษาเพื่อเป็นนั่นเป็นนี่ แต่ศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริง เกิดความเบื่อหน่าย คลายกำหนัดและหลุดพ้นในที่สุด
       หนังสือเล่มนี้ถอดคำบรรยายเรื่อง “วิถีแห่งพุทธะ” ของอาจารย์สุภีร์  ทุมทอง เนื้อหาของการบรรยายประกอบด้วยหลักการศึกษาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่เบื้องต้น คือ การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ การฝึกฝนตนเองด้วยสิกขาบท 5 ลดละอบายมุข ทำกุศลกรรมบถ 10 และฝึกวิปัสสนาเพื่อให้จิตเกิดศีล สมาธิ ปัญญา ไปตามลำดับ โดยมีเครื่องมือสำคัญคือสติสัมปชัญญะ
       สุภีร์  ทุมทอง. วิถีแห่งพุทธะ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิกระต่ายในดวงจันทร์. 2555. 93 หน้า.294.304 ส833ว.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/4/2014    

 
สายกลาง
     
  

สายกลาง

       เรื่องสายกลาง เป็นธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่า ไม่มีสิ่งใดที่เป็นอัตตาตัวตนเที่ยงแท้ถาวร ไม่มีสิ่งใดที่เราควรจะยึดถือเกาะเกี่ยว การศึกษาให้เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งปวงในโลกแล้วไม่ติดข้องกับมัน จึงเรียกว่าสายกลาง
       หนังสือเล่มนี้ถอดคำบรรยายเรื่อง “สายกลาง” ของอาจารย์สุภีร์  ทุมทอง โดยได้บรรยายถึงสายกลางในคำสอนของพระพุทธองค์ 2 ประการ คือ (1) ธรรมเทศนาสายกลาง แสดงให้เห็นกระแสชีวิตที่เป็นไปตามเหตุปัจจัย เป็นเพียงสิ่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้น ตามกระบวนการ
อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท (2) ข้อปฏิบัติสายกลาง แสดงข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดดวงตา เกิดปัญญา เป็นไปเพื่อความสงบระงับ ได้แก่ อริยมรรคมีองค์ 8 ประการ
       สุภีร์  ทุมทอง. สายกลาง. สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม. 2555. 87 หน้า. 294.35 ส833ว.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/4/2014    

 
ความรักสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่
     
  

 ความรักสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่

       ความรักมักเป็นอารมณ์สุดโต่ง ยากนักจะหักใจให้สมดุลปัญหาใหญ่ของความรักคือจะมีคติการยึดถือ ครอบครอง แสดงความเป็นเจ้าของ เพื่อมิให้รักจากเราไปเพื่อแสดงให้รู้ว่าตนเป็นที่รัก ความรักที่เปลี่ยนเป็นร้ายอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ถ้าใช้ความรักเป็นพลังสร้างโลกให้สดใสทำดวงใจให้งดงาม ความรักก็จะอำนวยอวยพรให้เราปลอดภัยในชีวิต          หนังสือเล่มนี้ รวบรวมหนังสือของพระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) วัดพระรามเก้าฯ รวมเล่มจากหนังสือ 5 เล่มของท่านเจ้าคุณ เนื้อหาแสดงถึงความรักในแง่มุมของพุทธศาสนา  เช่น การให้อภัยทาน วิธีการรักอย่างบริสุทธิ์ วิธีการรักอย่างไรให้สบายใจ 

       พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ). ความรักสิ่งเล็กน้อยที่ยิ่งใหญ่. กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์. 2555. 119 หน้า.126.48 ส881ค.

 
ปรับปรุงเมื่อ ::2/19/2014    

 
มอบรักด้วยธรรม
     
  

 มอบรักด้วยธรรม

        ความรักที่แท้นั้น เป็นสิ่งที่เราต้องเติมความรักแห่งสติให้เต็มใจของตนเสียก่อน แล้วเราจึงสามารถแบ่งปันความรักของตนเองให้คนอื่นได้อย่างแท้จริงเหมือนการเติมน้ำให้เต็มภาชนะของตนเองก่อนแล้วจึงแบ่งปันให้คนอื่นได้และทุกคนที่เข้าใจความรักประเภทนี้แล้วจะยิ่งรักอย่างมีความสุขสงบอย่างมั่นคงและถาวรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
        หนังสือเล่มนี้ นำเสนอความรักในตนเองตามมิติแห่งปัญญาญาณ ซึ่งเป็นหนทางที่จะทำให้ค้นพบความรักอันประเสริฐและสามารถจะให้ความรักแก่ทุกคนและสรรพสิ่งได้โดยไม่ยาก สามารถให้ความรักแก่ทุกสิ่งอย่างไร้ขอบเขต หรือที่เรียกว่า “รักแบบอัปปมัญญาพรหมวิหาร” 

       พุทธยานันทภิกขุ(หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท). มอบรักด้วยธรรม. กรุงเทพฯ : กองทุนเพื่อนสติ. 2551. 95 หน้า.294.35 ด554ม.
ปรับปรุงเมื่อ ::2/19/2014    

 
การแสวงหาความรักหรือที่พึ่ง
     
  

 การแสวงหาความรักหรือที่พึ่ง

       มนุษย์ทุกคนรู้สึกว่าตนเองนั้นยังพร่อง กำลังรอคอยรออะไรสักสิ่งหนึ่งที่เราอาจจะตอบไม่ได้ว่าเรารออะไร สำหรับบางคนอาจจะรอความร่ำรวยหรือรอเงินทองเกียรติยศ เรากำลังคอยอะไรก็ไม่รู้ที่จะมาเติมเต็มและถ้าท่านเฉลียวใจให้ดีสักนิดจะพบว่า สิ่งที่เรากำลังรอคอยนี้แหละคือความรัก เรากำลังต้องการความรักชนิดหนึ่งชนิดใดเติมชีวิตที่พร่องนี้ให้เต็มและการรอคอยที่จะเติมให้เต็ม คือ การแสวงหาความรักหรือที่พึ่ง
       หนังสือเล่มนี้จะช่วยคุณทุกคนให้หลุดพ้นจากคำสาปแห่งกรรมเก่ารับเอาพรอันประเสริฐแห่งกรรรมใหม่ด้วยความข้าใจอย่างเป็นขั้นเป็นตอน นับแต่รู้ความจริงว่ารักแท้คืออะไรไปจนถึงการสร้างเสน่ห์เพื่อดึงดูดคนที่ใช่ตลอดจนรักษาเขาหรือเธอไว้เพื่อรอวันจากไปอย่างงดงามและเพื่อตามไปพบกันใหม่ในโลกที่คุณนึกว่าเป็นความฝัน

        ดังตฤณและเขมานันทะภิกขุ. การแสวงหาความรักหรือที่พึ่ง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เม็ดทราย. 2552. 219 หน้า.128.46 ด321ก.

 

 
ปรับปรุงเมื่อ ::2/19/2014    

 
ดังตฤณวิสัชนา ฉบับ รู้จักรัก
     
  

ดังตฤณวิสัชนา ฉบับ รู้จักรัก

       การมีคนรักไม่ได้หมายความว่าคุณรู้จักรัก ความรู้สึกแสนดีการมีเรื่องประทับใจเป็นเพียงเปลือกนอกของความรักเนื้อแท้ของความรักคือการมีกันและกันในยามยาก แก่นสารของความรักคือการรู้ทางที่จะร่วมกอดคอเดินหน้าไปสู่ความดับทุกข์ไม่เหลือน้ำตาอาลัยกันในยามตาย
       หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนนำเสนอความรักผ่านความจริงแห่งกฎธรรมชาติด้วยถ้อยคำที่ยิงตรงประเด็นถึงต้นตอของคำตอบและเรียบเรียงถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนผ่านงานเขียนหลายเล่มหลายเรื่อง จากคำถามเกี่ยวกับความรักที่ส่งเข้ามาถึงผู้เขียน

       ดังตฤณ. ดังตฤณวิสัชนาฉบับรู้จักรัก. กรุงเทพฯ : กลุ่มจิตหนึ่ง. 2552. 103 หน้า. 128.46 ด321ด.

ปรับปรุงเมื่อ ::2/19/2014    

 
บอกเธอบอกเขารักของเราจะเก่าและแก่ไปด้วยกัน
     
  

 บอกเธอบอกเขารักของเราจะเก่าและแก่ไปด้วยกัน

       ความรักเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแม้แต่รักหยาบๆ ก็ยังมีด้านละเอียดเจือปนอยู่ ไม่มีคนเก่งหรือไม่เก่งสำหรับความรักมีแต่คนฉลาดและโง่สำหรับความรัก ส่วนความถูกผิดหรือความดีชั่วนั้น บ่อยครั้งที่รักมีอำนาจเหนือกว่า ดังคำที่คนโบราณบอกว่าความรักทำให้คนตาบอดยังเป็นความจริงในปัจจุบันแต่ความรักที่ดีควรทำให้คนตาสว่าง
       หนังสือเล่มนี้ รวบรวมงานคัดเลือกมาจากคอลัมน์ “โลกหมุนรอบความรัก” ในนิตยสารเปรียวและคอลัมน์ “หนัง” ในนิตยสาร แพรวสุดสัปดาห์ นำเสนอมุมมองใหม่ๆ ของความรักหรือบางครั้งก็มุมเก่าๆ ที่เราหลงและลืมไป

       ญามิลา. บอกเธอบอกเขารักของเราจะเก่าและแก่ไปด้วยกัน. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี. 2548. 132 หน้า. 128.46 ญ131บ.

ปรับปรุงเมื่อ ::2/19/2014    

 
ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน
     
  

 ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน

       พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้สยามประเทศสามารถรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของต่างชาติได้ดังปาฏิหาริย์  ทั้งๆ ที่อาณาบริเวณพื้นที่โดยรอบล้วนตกเป็นเมืองขึ้น  การสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศนั้นนับเป็นจุดเริ่มต้น และสิ่งที่ได้จากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปคือ ทรงนำแนวทางมาปรับใช้กับการปกครองประเทศปัจจุบันไม่ว่าจะมองไปทิศใดความเจริญต่างที่เกิดขึ้นของประเทศ ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่ได้ทรงวางรากฐานเอาไว้ทั้งสิ้น
       หนังสือเล่มนี้ เป็นการประมวลจดหมายเหตุพระราชกิจประจำวันของสมเด็จพระปิยมหาราช รวมถึงรวบรวมพระนามพระราชโอรสที่เสด็จศึกษาต่อที่ยุโรปและทรงเป็นต้นสกุลต่างๆ ภายในเล่มมีการรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ และพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ที่หาชมได้ยากยิ่งกว่า 155 ภาพ

       ดนัย จันทร์เจ้าฉาย. ตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงประพาสต่างแดน. กรุงเทพฯ :  ดีเอ็มจี. 2551. 220 หน้า. ภาพประกอบ. 923.1 ด123ต.

 

 

ปรับปรุงเมื่อ ::10/27/2013    

 
แม่เล่าให้ฟัง
     
  

  แม่เล่าให้ฟัง

       พระเกียรติคุณ พระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมากมายมิอาจบรรยายได้เป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่ประชาชนทั่วไป 
หนังสือเล่มนี้ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทรงพระนิพนธ์พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทรา ช่วงปี พ.ศ.2443 – 2481 โดยเป็นการเล่าเหตุการณ์และนำข้อเท็จจริงที่ได้มาจากสมเด็จพระศรีนครินทราหรือจากหลักฐานที่แน่นอน

       กัลยาณิวัฒนา,สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า.  แม่เล่าให้ฟัง พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พ.ศ.2443 – 2481. เชียงใหม่ : สุริวงค์บุ๊คเซนเตอร์. 2537. 295 หน้า. ภาพประกอบ. 923.1 ก398ม.
 
ปรับปรุงเมื่อ ::10/27/2013    

 
๕ เล่มธรรมะชวนอ่าน
     
  

       ตุลาคม เดือนที่ประกอบไปด้วยวันสำคัญของบุคคลที่ทรงประกอบคุณูปการมากมายไว้ให้กับแผ่นดินไทย อาทิ ๓ ตุลาคม เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก , ๒๑ ตุลาคม วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ ๒๓ ตุลาคม วันแห่งการสวรรคตของมหาราชาที่ทรงเป็นที่รัก หรือ วันปิยะมหาราช (ร.๕) ซึ่งเรื่องราวและคุณูปการต่างๆ ที่ท่านได้ทรงทำไว้เพื่อให้เกิดความสุขกับปวงชนชาวไทยในแต่ละด้านแตกต่างกันไปนั้น ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา)ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวน

       สมาชิกเรียนรู้เรื่องราว, พระประวัติ และผลงานของทั้ง 3 พระองค์ท่าน จากหนังสือแนะนำประจำเดือนตุลาคม นี้ สมาชิกและผู้สนใจท่านใดต้องการอ่านฉบับเต็มสามารถแวะเวียนมาอ่านได้ ที่ ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา) ชั้น ๒ อาคารบุญยง ว่องวานิช ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซ.เพชรเกษม ๕๔ เขตภาษีเจริญ กทม. ได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือต้องการแนะนำหนังสือธรรมะที่ท่านอ่านแล้วประทับใจต้องการบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้ อ่าน-ศึกษา-ค้นคว้า สามารถส่งคำแนะนำมาได้ที่ email:nalanda_library@hotmail.co.th หรือ facebook.com/ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เรารอคำแนะนำหนังสือธรรมะชวนอ่านจากท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขออนุโมทนา

ปรับปรุงเมื่อ ::10/27/2013    

 
พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
     
  

 พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

       สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา 100 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 นับเป็นสิริมงคลยิ่งแก่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งมวล ทรงพระปรีชาสามารถทั้งในทางพระปริยัติและพระปฏิบัติ ดังที่ปรากฏในหมู่พุทธบริษัททั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิต นับว่าทรงเป็นปราชญ์ด้านพุทธศาสนธรรมที่สำคัญพระองค์หนึ่งในยุคปัจจุบัน
       หนังสือเล่มนี้  รวบรวมพระประวัติของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ซึ่งเคยได้มีการพิมพ์เผยแผ่มาหลายครั้งแล้ว ในการพิมพ์ครั้งนี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาบางตอนให้ครบถ้วนยิ่งขึ้นและเพิ่มภาพประกอบให้มากขึ้นเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา

       พระประวัติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก.กรุงเทพฯ : กองทุน 21 เมษายน. 2556. 156 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.362 พ320พ.

 
ปรับปรุงเมื่อ ::10/27/2013    

 
จิตตนคร
     
  

 จิตตนคร

       คำสอนเรื่อง จิต นับเป็นคำสอนชั้นสูงในพระพุทธศาสนา ซึ่งสลับซับซ้อนและเข้าใจยากหากจะนำมาอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายนั้น ผู้สอนจะต้องมีความรู้เป็นอย่างมากในเรื่องของสภาวะต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจิตว่ามีอะไรบ้าง และจะยกตัวอย่างเช่นใดให้เข้าใจได้ง่าย
       หนังสือเล่มนี้ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงนำเอาเรื่องจิตและธรรมะที่เกี่ยวกับจิตในแง่มุมต่างๆ มาผูกเป็นเรื่องราวทำนองบุคคลาธิษฐาน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องจิตและการปฏิบัติทางจิตซึ่งสลับซับซ้อนให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งทรงแนะวิธีปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้องไว้ด้วย

      ญาณสังวร,สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,สมเด็จพระ. จิตตนคร. กรุงเทพฯ : กองทุน 21 เมษายน. 2553. 334 หน้า 294.35 ญ211จ.

 
 
ปรับปรุงเมื่อ ::10/27/2013    

 
รวมธรรมะ
     
  

 รวมธรรมะ

       หนังสือชุดรวมธรรมะเกิดขึ้นโดยพระราชดำริปรารภของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่จะพระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตที่สงบเรียบง่ายสำหรับบุคคลทั่วไปโดยใช้หลักธรรมทางศาสนาเป็นแบบปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสงบและประสบความสุขความเจริญด้วยดี
       หนังสือชุดนี้ ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ 10 เรื่องได้แก่ วิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้องทางธรรมะ ,พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอะไร ,ศีล ,อวิชชา ,สันโดษ ,ศาสนาอิสลามสอนอะไร ,อปัสเสนธรรม ธรรมะเหมือนพนักอิง ,กรรม ,พรหมวิหาร 4 และหลักการทำสมาธิเบื้องต้น ผู้อ่านสามารถศึกษาและน้อมนำไปปฏิบัติเป็นอุบายชำระจิตตามแนวทางพระศาสนาเพื่อให้มีความผาสุกและความมั่นคงในชีวิตยิ่งขึ้นไป

       รวมธรรมะ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้งกรุ๊พ. หนังสือชุดรวมธรรมะ 1 ชุด มี 13 เล่ม. 2510. 294.3 ร155ร.

 

ปรับปรุงเมื่อ ::10/27/2013    

 
รักลูกต้องปลูกนิสัยที่ดี
     
  

รักลูกต้องปลูกนิสัยที่ดี

       สังคมในปัจจุบัน บิดา มารดาห่างเหินจากลูกมากเพราะการงานที่รัดตัวรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุให้ไปในทางเสื่อมอีกเป็นจำนวนมาก จึงกลายเป็นสิ่งที่น่าหนักใจว่าลูกของเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรในสภาพที่ขาดการดูแลเอาใจใส่เช่นนี้
       หนังสือเล่มนี้ รวบรวมธรรมกถาของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เนื้อหาประกอบด้วยการสร้างจิตใจของลูกหลานให้มีคุณธรรม    วิธีเลี้ยงดูอบรมให้มีความกตัญญูกตเวที และการนำธรรมะมาใช้แก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ลูกหลานของเรามีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างไร้ปัญหา
       พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ). รักลูกต้องปลูกนิสัยที่ดี. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 2536. 150 หน้า. 649.1 ป524รล.

ปรับปรุงเมื่อ ::8/11/2013    

 
คุณบิดามารดา สุดพรรณามหาศาล
     
  

คุณบิดามารดา สุดพรรณามหาศาล

       บิดามารดาเปรียบได้กับพระอรหันต์ของลูก บุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีย่อมตระหนักถึงความสำคัญและพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดามารดา และทำการตอบแทนคุณตามหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์และเจริญยิ่งๆ ขึ้น
       หนังสือเล่มนี้ รวบรวมธรรมกถาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ที่ท่านได้เมตตาแสดงแก่พุทธศาสนิกชนเพื่อให้รับทราบและได้ตระหนักถึงพระคุณของบิดามารดา หน้าที่สำคัญของบิดามารดาตามหลักพระพุทธศาสนาและทำอย่างไรจึงเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดาได้อย่างเหมาะสมที่สุด
       พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). คุณบิดามารดา สุดพรรณามหาศาล. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 2545 150 หน้า. 649.1 ป524รล.

ปรับปรุงเมื่อ ::8/11/2013    

 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ศาสนาและสาธาณสุข
     
  

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ศาสนาและสาธาณสุข

       ตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จดำรง          พระอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยจนถึงปัจจุบัน ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ดั่งที่ประชาชนได้ประจักษ์แจ้งแก่ใจ
       หนังสือเล่มนี้ รวบรวมพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ด้านการศึกษา ศาสนา และสาธารณสุข ผู้ทรงพระวิริยะประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นคุณานุคุณ เหมาะสำหรับใช้ในการค้นคว้าอ้างอิงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา การศาสนา และการสาธารณสุข อย่าง
       สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระราชกรณียกิจด้านการศึกษา ศาสนาและสาธาณสุข. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ. 2542. 246 หน้า. 923.1 ส243ส.

ปรับปรุงเมื่อ ::8/11/2013    

 
ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ
     
  

ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ

          พระราชจริยาวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยือนต่างประเทศทางราชการ สะท้อนลึกไปถึงพระบุคลิกและน้ำพระราชหฤทัยอ่อนโยนและอ่อนหวานแห่งพระองค์ท่านที่ได้ชนะใจผู้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยทั่วกัน
       หนังสือเล่มนี้ รวบรวมพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยทรงเล่าถึงความทรงทำครั้งตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปรวม 15 ประเทศ อันทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักและชื่นชมของนานาอารยประเทศและยั่งยืนมาจนบัดนี้นับเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย
       สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า. ความทรงจำในการตามเสด็จต่างประเทศทางราชการ. กรุงเทพฯ : สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย. 2547. 310 หน้า. 923.1593 ส731ค.

 

ปรับปรุงเมื่อ ::8/11/2013    

 
ฉีดวัคซีนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก
     
  

ฉีดวัคซีนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก

       ขึ้นชื่อว่าเป็น “สิ่งที่ดีที่สุด” ไม่ว่าใครย่อมต้องอยากให้คนที่ตัวเองรักที่สุดได้สัมผัสครอบครอง ในยุคที่โลกมีแต่จะวิกฤตขึ้นเรื่อยๆ ธรรมะกลายเป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายคนอยากลองให้ลูกไว้บ้าง เพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันชีวิตและจิตใจจะได้ไม่เป็นทุกข์กับโลกมากไป
       หนังสือเล่มนี้ รวบรวม 4 สถานที่ทางธรรมที่จัดกิจกรรมสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งคัดมาแล้วว่ามีแนวทางการเรียนการสอนที่ดี สร้างสรรค์และถูกตรงตามธรรมอย่างแท้จริง
       ปณธาดา  ราชกิจ. ฉีดวัคซีนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ. 2553. 145 หน้า. 294.304 ป146ฉ

ปรับปรุงเมื่อ ::8/11/2013    

 
ทาง 7 สายและทางไปนิพพาน
     
  

ทาง 7 สายและทางไปนิพพาน

       คำว่า ทาง ในภาษาธรรมะแปลว่า ธรรมะเป็นเครื่องดำเนินไปสู่พระนิพพานอันบุคคลผู้ต้องการพระนิพพานพึงแสวงหา และแปลว่า ธรรมะที่ฆ่ากิเลสก็ได้
       หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานของพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.9) เนื้อหากล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติตนในพระพุทธศาสนาซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้วสามารถไปได้มี 7 สาย คือ 1.ทางไปนรก 2.ทางไปเปรตและอสุรกาย 3.ทางไปเดรัจฉาน  4.ทางไปมนุษย์ 5.ทางไปสวรรค์  6. ทางไปพรหมโลก 7.ทางไปนิพพาน โดยได้บอกถึงวิธีการในการไปถึงอย่างครบถ้วน   

       พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.9). ทาง 7 สายและทางไปนิพพาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 150 หน้า. 294.35 ช819ท 

ปรับปรุงเมื่อ ::7/2/2013    

 
นิพพานมิใช่อัตตา มิใช่อนัตตา
     
  

 นิพพานมิใช่อัตตา มิใช่อนัตตา

       อัตตาก็ดี อนัตตาก็ดี เป็นบันไดทางก้าวเดินเพื่อมรรคผลนิพพาน จะเป็นนิพพานไปไม่ได้ เพราะนั้นนิพพานจึงเป็นนิพพาน นิพพานมีอันเดียวเท่านั้นไม่มีสอง อัตตาเปรียบเป็นสิ่งที่เพิ่มเข้าไปเหมือนกับดินเหนียวติดพระนิพพานไปไม่ได้ อนัตตาก็เป็นทางเดินจะเป็นพระนิพพานไปไม่ได้
       หนังสือเล่มนี้ รวบรวมพระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน ในเรื่องเกี่ยวกับพระนิพพาน ในเล่มท่านได้อธิบายให้กับพุทธบริษัททั้งหลายเข้าใจถึงพระนิพพานอย่างถูกต้องตามหลักความเป็นจริงในทางพุทธศาสนา

       หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสมฺปนโน. นิพพานมิใช่อัตตา มิใช่อนัตตา. กรุงเทพฯ : เรือนแก้วการพิมพ์. 81 หน้า. 294.321 บ273นพ.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/2/2013    

 
แก่นพุทธศาสน์
     
  

แก่นพุทธศาสน์

       พุทธศาสนา นั้นเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งรากลึกลงไปในพื้นพิภพ ผู้คนเมื่อได้พบบางคนก็คว้าใบ บางค้นก็คว้าเปลือก แต่สิ่งซึ่งเป็นแก่นแท้ก็ดี รากเหง้าก็ดีในทางพุทธศาสนาหากพุทธบริษัททุกคนกลับไม่มีผู้คว้าไปสัมผัส
       หนังสือเล่มนี้ ถอดความจากปาฐกถาเรื่อง “ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา” ของท่านพุทธทาสอันเป็นเรื่องย่อเอาแต่แก่นของพุทธศาสนามาบอกกับชาวพุทธทั้งหลายว่าควรศึกษาตรงไหน ควรปฏิบัติที่ตรงไหน เพื่อเป็นการตัดความยุ่งยากในชีวิตและเพื่อไปให้ถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือ พระนิพพาน อันเป็นทางสู่ความพ้นทุกข์

       พุทธทาสภิกขุ. แก่นพุทธศาสน์. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 142 หน้า 294.35 พ334กพ.

 

 

ปรับปรุงเมื่อ ::7/2/2013    

 
มนุษยธรรม
     
  

มนุษยธรรม

       คนเราจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น มิใช่ว่าจะเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นจะต้องมีธรรมสำหรับมนุษย์อีกด้วย “ศีลห้า” จึงเป็นมนุษยธรรมเป็นธรรมของมนุษย์ นอกจากนั้นศีลยังเป็นข้อปฏิบัติขั้นแรกของพระพุทธศาสนาเพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือ พระนิพพาน
       หนังสือเล่มนี้ ตัดตอนและปรับปรุงมาจากหนังสือ “หลักพระพุทธศาสนา” ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช   สกลมหาสังฆปริณายก เนื้อหากล่าวถึงหลักปฏิบัติที่เป็นสากลคนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถปฏิบัติได้เพื่อความผาสุกของชีวิตและสังคมของตน

       ญาณสังวร,สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,สมเด็จพระ. มนุษยธรรม.กรุงเทพฯ : มูลนิธิแผ่นดินธรรม. 69 หน้า. 294.35 ญ211ม.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/2/2013    

 
ไตรลักษณ์ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา
     
  

ไตรลักษณ์ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา

       ไตรลักษณ์เป็นหลักธรรมสำคัญและโดดเด่นที่สุดหลักธรรมหนึ่งในพระพุทธศาสนา เป็นหลักธรรมฝ่ายปัญญาแสดงในรูปของกฎธรรมชาติ  เป็นหลักธรรมที่ไม่มีปรากฏในคำสอนของศาสนาอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลัก “อนัตตตา”  ซึ่งเป็นหลักธรรมที่มีอยู่แต่เพียงในพระพุทธศาสนาเท่านั้น
       หนังสือเล่มนี้ เป็นผลงานของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) โดยท่านได้เรียบเรียงเรื่อง “ไตรลักษณ์”  ไว้อย่างละเอียดลออคลุมประเด็นที่น่าสนใจ และควรรู้ไว้อย่างรัดกุม เมื่อได้อ่านก็จะทำให้เกิดสัมมาทิฎฐิได้บ้างไม่มากก็น้อย เพื่อเป็นแสงสว่างส่องนำชีวิต ที่ประเสริฐ สมดังพุทธพจน์ที่ว่า  “แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี”

      พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). ไตรลักษณ์ อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 214 หน้า. 294.35 ป364ตล.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/2/2013    

 
กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี
     
  

กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี

       “...นิมิตฺตํ สาธุ รูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี เราจะดูคน ไม่ต้องไปดูที่แหวนสวมนิ้ว สายสร้อยห้อยคอ แต่ดูว่าเขามีคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีขนาดไหน...” ส่วนหนึ่งจากธรรมเทศนาของพระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) ที่ได้ฝากคำสอนเรื่องความกตัญญูไว้ให้แก่ชนรุ่นหลัง
       หนังสือเล่มนี้  รวบรวมธรรมเทศนาของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเรื่องความกตัญญูอย่างครบถ้วนเริ่มตั้งแต่อธิบายว่าความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีอย่างไร ธรรมะเป็นยา  รักษาครอบจักรวาลอย่างไร ฐานของคุณธรรมคือสิ่งใด พ่อแม่เป็นพระในบ้านเพราะเหตุใด
       พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ). กตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 26 หน้า. 294.32 ป524กต.

ปรับปรุงเมื่อ ::5/8/2013    

 
กตัญญูกตเวทีและเตรียมตัวก่อนตาย
     
  

กตัญญูกตเวทีและเตรียมตัวก่อนตาย

       ความรักของพ่อแม่เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนจากลูก ลูกที่รู้คุณพ่อแม่ย่อมตอบแทนบุญคุณนี้เสมอ
       หนังสือเล่มนี้  รวบรวมคำถาม - คำตอบเกี่ยวกับเรื่อง  “ กตัญญูกตเวทีและเตรียมตัวก่อนตาย ”  โดยผู้ที่ตอบคือท่านพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.9) พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ซึ่งท่านอาจารย์ได้อธิบายตั้งแต่ความหมายของคำว่า บิดา มารดา ไปจนถึงการตอบแทนบุญคุณอย่างถูกวิธีและครบถ้วน
       พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ ป.ธ.9). กตัญญูกตเวทีและเตรียมตัวก่อนตาย. กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์. 94 หน้า. 294.35 ป819กต.

  

ปรับปรุงเมื่อ ::5/8/2013    

 
พรหมมาติ มาตา ปิตโรมารดา บิดา เป็นพรหมของบุตร
     
  

พรหมมาติ มาตา ปิตโรมารดา บิดา เป็นพรหมของบุตร

       คุณบิดา เลิศฟ้า มหาสมุทร                  
       คุณมารดา สูงสุด มหาศาล
       เป็นพระพรหม ของลูก ปลูกดวงมาลย์  
       ขอกราบกราน พระคุณท่าน จนวันตาย

       หนังสือเล่มนี้  รวบรวมพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์ 3 ท่าน คือ ท่านพุทธทาสภิกขุ,ท่านปัญญานันทภิขุ, ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อบิดาและมารดาและวิธีการดูแลท่านเมื่อย่างเข้าสู่วัยชรา
      พุทธทาสภิกขุ ; ปัญญานันทภิกขุ ; พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). พรหมมาติ มาตา ปิตโรมารดา บิดา เป็นพรหมของบุตร. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 127 หน้า. 294.32 พ334พร.

ปรับปรุงเมื่อ ::5/8/2013    

 
กตัญญู กตเวที
     
  

กตัญญู กตเวที

       ความรู้และความยอมรับรู้ในบุญคุณของผู้อื่น ที่มีอยู่เหนือตนนี้ เรียกว่า กตัญญุตา การพยายามทำการตอบแทนบุญคุณนั้นๆ เรียกว่า กตเวที กตัญญูกตเวที เป็นธรรมคุ้มครองโลกและประคองโลกให้เป็นอยู่ได้และอยู่ด้วยความสงบสุข
       หนังสือเล่มนี้  รวบรวมคำสอนเรื่องความกตัญญูของพระอาจารย์ทั้ง 6 องค์ ได้แก่ หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม, พระอาจารย์สุเมโธ, พระอาจารย์ปสันโน, พระอาจารย์อมโร, พระอาจารย์ญาณธัมโม, พระอาจารย์ชยสาโร เนื้อหาที่แต่ละองค์แสดง สาระ ความลุ่มลึกของธรรมะแตกต่างกันไป ถ้านำคำสอนของท่านไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเป็นแบบแห่งการประพฤติปฏิบัติก็จะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อย
       กตัญญู กตเวที. กรุงเทพฯ : กองทุนธรรมบูชา. 135 หน้า.ภาพประกอบ 294.304 ก217ก.

ปรับปรุงเมื่อ ::5/8/2013    

 
วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
     
  

วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

       วันวิสาขบูชาเป็นการน้อมระลึกถึงการประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันเพ็ญเดือน 6 เหตุการณ์สำคัญทั้ง 3 นี้ ตามหลักพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทถือว่าอัศจรรย์อย่างยิ่ง แสดงให้เห็นหลักธรรมสำคัญอย่างน้อย 3 ประการคือ ความกตัญญูเกี่ยวเนื่องกับการประสูติอริยสัจ 4 เกี่ยวเนื่องกับการตรัสรู้ และความไม่ประมาทเกี่ยวเนื่องกับการเสด็จดับขันธปรินิพพาน
       หนังสือเล่มนี้ รวบรวมปาฐกถาพิเศษของพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต) ที่ได้แสดง   ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา เนื้อหาที่แสดงคือความหมายและความสำคัญของวันวิสาขบูชาว่ามีความสำคัญอย่างไรกับพระพุทธศาสนา
       พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตโต). วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก = International Recognition of the Day of Vesak. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 152 หน้า. 294.336 ป365ว.

ปรับปรุงเมื่อ ::5/8/2013    

 
5 เล่ม ธรรมะชวนอ่าน
     
  

       วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ รู้แจ้งถึงการเวียนว่ายตายเกิดของเวไนยสัตว์ ยังเป็นวันสำคัญอีก 2 ประการคือ เป็นวันที่ตรงกับวันประสูติ และปรินิพพานของพระองค์ท่านอีกด้วย
       คำว่า “วิสาขบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน 6   “วิสาขบูชา” ย่อมาจาก “วิสาขบุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ (ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ก็จะเลื่อนไปเป็นกลางเดือน 7)
       ในทางพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเป็นบุพการีในฐานที่ทรงสถาปนาพระพุทธศาสนาและทรงสอนทางพ้นทุกข์ให้แก่เหล่าเวไนยสัตว์ หลักธรรมสำคัญที่เหล่าเราชาวพุทธควรปฏิบัติบูชาพระองค์ท่านเพื่อแสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์คือ ความกตัญญู  (ความกตัญญู คือ ความรู้อุปการคุณที่มีผู้ทำไว้ก่อน เป็นคุณธรรมคู่กับความกตเวที คือ การตอบแทนอุปการคุณที่ผู้อื่นทำไว้นั้น)
       พุทธศาสนิกชนรู้พระคุณอันนี้จึงควรตอบแทนด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่ และเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและประพฤติปฏิบัติธรรมให้พระพุทธศาสนาดำรงอยู่สืบไป
       ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ขอแนะนำ 5 เล่ม ธรรมะชวนอ่าน ในเดือนวิสาขบูชา เพื่อเป็นการระลึกถึงพระธรรมคำสอนอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันสำคัญเช่นนี้  ท่านสมาชิกและผู้สนใจต้องการอ่านฉบับเต็มสามารถแวะเวียนมาอ่านได้ ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. หรือต้องการแนะนำหนังสือธรรมะที่อ่านแล้วประทับใจต้องการบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้ อ่าน-ศึกษา-ค้นคว้า สามารถส่งคำแนะนำมาได้ที่mail:nalanda_library@hotmail.co.th หรือ facebook.com/ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  เรารอคำแนะนำหนังสือธรรมะชวนอ่านจากท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขออนุโมทนา

 

ปรับปรุงเมื่อ ::5/8/2013    

 
หนังสือแนะนำ
     
  

    ในฤดูที่มีอากาศอย่างเดือนเมษายนของชาวไทย เรามีเทศกาลที่พอจะคลายร้อนและสนุกสนานด้วยกันนั้นก็คือ เทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยของเรา ซึ่งมิใช่แต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชอบ เทศกาลสงกรานต์โด่งดังเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของชาวต่างชาติอีกด้วย และก็เป็นธรรมเนียมในทุกปีที่จะต้องรู้จักกับนางสงกรานต์ตามตำนานที่เล่าขานกันมา ซึ่งสำหรับนางสงกรานต์ในปี ๒๕๕๖ นี้ มีชื่อว่า นางมโหทรเทวี จะทรงพาหุรัด ทัดดอกสามหาวหรือผักตบชวานั้นเอง สวมใส่อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ และภักษาหารที่ชื่นชอบคือเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จไสยาสน์หลับเนตรมาเหนือหลังมยุราหรือนกยูงซึ่งเป็นพาหนะของนางฯ
และโอกาสเทศกาลสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของชาวไทยปีนี้  เพื่อความเป็นสวัสดีมงคลกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านหลัง  จากทำใส่บาตรทำบุญและขอพรจากผู้ใหญ่ในครอบครัวแล้ว ยังมีวันหยุดพักอีกหลายวัน ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เราขอต้อนรับวันปีใหม่ไทยด้วยหนังสือธรรมะน่าสนใจของ ผศ.ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ หนึ่งในภาคีสมาชิกของราชบัณฑิตยสถานมาแนะนำให้ท่านสมาชิกผู้สนใจได้อ่านกันระหว่างวันหยุดเทศกาลฯ เช่นนี้  อ่านแล้วสนใจที่จะอ่านเล่มอื่นๆ ต่อไป เรายินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกและผู้สนใจ สามารถแวะเวียนเข้ามาหาหนังสือธรรมะเล่นอื่นที่ท่านสนใจได้ ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และหากเพื่อนสมาชิกท่านใดต้องการแนะนำหนังสือธรรมะที่อ่านแล้วประทับใจต้องการบอกต่อแก่เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้อ่าน-ศึกษา-ค้นคว้า สามารถส่งคำแนะนำมาได้ที่ e-mail:nalanda_library@hotmail.co.th หรือ facebook.com/ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  เรารอคำแนะนำหนังสือธรรมะชวนอ่านจากท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง   ขออนุโมทนา
 

ปรับปรุงเมื่อ ::4/11/2013    

 
กรรม : กุญแจไขความลับชีวิต เล่ม 1 ตอน กรรมและความหมาย
     
  

กรรม : กุญแจไขความลับชีวิต เล่ม 1 ตอน กรรมและความหมาย

     กรรม คือ อะไร? , มีความสำคัญต่อชีวิตคนเราอย่างไร ? จะศึกษากรรมให้เข้าใจได้อย่างง่าย ๆ ได้อย่างไร ?
หนังสือเล่มนี้ เกิดจากผู้เขียน โดย อาจารย์บรรจบ  บรรณรุจิ ได้ตระหนักดีว่า คำสอนเรื่อง ”กรรม” เป็นคำสอนสำคัญเกี่ยวกับชีวิต เพราะเกิดมาจากการกระทำของคนและส่งผลกลับไปที่คนทำ ยิ่งศึกษาไปก็ยิ่งเข้าใจว่ามีความลุ่มลึกมากจนเกิดความเข้าใจว่า หากเข้าใจเรื่องกรรมแล้ว ก็จะเข้าใจความจริงของชีวิตได้และสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับชีวิตได้
    บรรจบ บรรณรุจิ. กรรม : กุญแจไขความลับชีวิต เล่ม 1 ตอน กรรมและความหมาย. นนทบุรี : กองพระไตรปิฎกศึกษา. 45 หน้า. 294.304 บ149ก

ปรับปรุงเมื่อ ::4/11/2013    

 
มีสุขในยุคของแพง
     
  

มีสุขในยุคของแพง

       หลักทางพุทธศาสนาสอนให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุและที่ตัวเองก่อน หากไม่แก้ที่ตนเองก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ การแก้ปัญหาของแพงก็เช่นเดียวกันหนังสือเล่มนี้ กล่าวถึงหลักการพึ่งพาตนเองและการปฏิบัติตนอย่างไรให้เป็นสุขในยุคของแพง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นปาฐกถาเรื่อง “ธรรมะในยุคของแพง” ส่วนที่ 2 เป็นการคัดสรรข้อความที่เกี่ยวกับเงินทอง ส่วนที่ 3 เป็นบทสวดมนต์ สำหรับสวดให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่าน
       พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช). มีสุขในยุคของแพง. กรุงเทพฯ : เลี่ยงเชี่ยง.  48 หน้า. ภาพสีประกอบ. ย ท262ม.

ปรับปรุงเมื่อ ::4/11/2013    

 
ปฏิจจสมุปบาท กระบวนธรรมเพื่อความเข้าใจชีวิต
     
  

ปฏิจจสมุปบาท กระบวนธรรมเพื่อความเข้าใจชีวิต

      ปฏิจจสมุปบาท เป็นหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นกระบวนธรรมที่สอนให้เข้าใจชีวิตว่า เกิด ดำรงอยู่ ตาย และสืบต่อได้อย่างไร ถ้าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการดำเนินชีวิต
      หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับขณะปัจจุบันและการเวียนว่ายตายเกิด โดยกล่าวถึงขณะปัจจุบันก่อนเพราะต้องการเน้นให้ศึกษาส่วนที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอันจะช่วยให้เข้าใจได้ง่าย  จากนั้นจึงเป็นเนื้อหาว่าด้วยการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อให้เห็นว่าชีวิตมีการสืบต่อตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทอย่างไร สุดท้ายเป็นเนื้อหาการดับของปฏิจจสมุปบาท

      บรรจบ บรรณรุจิ. ปฏิจจสมุปบาท กระบวนธรรมเพื่อความเข้าใจชีวิต. กรุงเทพฯ : กองทุนศึกษาพุทธศาสนา. 2549.206 หน้า. 294.35 บ149ปจ.

ปรับปรุงเมื่อ ::4/11/2013    

 
อสีติมหาสาวก
     
  

อสีติมหาสาวก

      ในการศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนานั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาประวัติบุคคลควบคู่ไปด้วย เพราะบุคคลคือตัวจักรสำคัญที่ทำให้เหตุการณ์เคลื่อนไหว
      หนังสือเล่มนี้ ประมวลประวัติบุคคลที่เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีชีวิตอยู่ในสมัยพุทธกาล ให้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ สภาพสังคม การเมือง และวิถีชีวิตของคนอินเดียโบราณครบถ้วนเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา

      บรรจบ บรรณรุจิ. อสีติมหาสาวก. กรุงเทพฯ : กองทุนศึกษาพุทธศาสนา. 2544.206 หน้า. 294.3611 บ149อส.

ปรับปรุงเมื่อ ::4/11/2013    

 
เล่มนี้มีปัญหา
     
  

เล่มนี้มีปัญหา?

     เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในสมัยครั้งพุทธกาล ข้อสงสัยในหลักธรรมต่างๆ ของพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยและหาคำตอบอยู่เสมอ
     หนังสือเล่มนี้ รวบรวมคำถามที่หลายท่านสงสัยมาตอบโดยอาจารย์บรรจบ  บรรณรุจิ รวบรวมอ้างอิงคำตอบมาจากหลักฐานที่ปรากฎในคัมภีร์พระไตรปิฎก

    บรรจบ บรรณรุจิ. เล่มนี้มีปัญหา? (๓). กรุงเทพฯ : กองทุนศึกษาพุทธสถาน. 2538. 199 หน้า. 294.304 บ149ลน

ปรับปรุงเมื่อ ::4/11/2013    

 
ปาฏิหาริย์แห่งกรรม ภาค 1
     
  

ปาฏิหาริย์แห่งกรรม ภาค 1

       ปาฏิหาริย์ แปลว่า เครื่องกำจัดข้าศึก หมายถึง เครื่องช่วยกำจัดผู้ที่จะถูกสอนซึ่งมีทิฏฐิมานะ ให้คลายทิฏฐิมานะ และถือได้ว่า กรรมมีส่วนให้เกิดปาฏิหาริย์ต่างๆ นั้น ปาฏิหาริย์ ในที่นี้ คือ อิทธิปาฏิหาริย์
      หนังสือเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การนำเสนอเรื่องการให้ผลกรรม ซึ่งส่วนใหญ่สัมพันธ์อยู่กับปาฏิหาริย์ (โดยเฉพาะอิทธิปาฏิหาริย์) ทำให้ผู้อ่านได้ความรู้ความเข้าใจถึงการให้ผลของกรรมคู่ไปกับความรู้ความเข้าใจเรื่องปาฏิหาริย์ที่ทรงแสดงไว้อย่างถูกต้อง

      บรรจบ บรรณรุจิ. ปาฏิหาริย์แห่งกรรม ภาค 1 (ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ : กองทุนศึกษาพุทธศาสนา. 2551.276 หน้า. 294.308 บ149ป.

ปรับปรุงเมื่อ ::4/11/2013    

 
คู่มือปฏิบัติอานาปานสมบูรณ์แบบ
     
  

คู่มือปฏิบัติอานาปานสมบูรณ์แบบ

        อานาปานสติภาวนา เป็นกรรมฐานที่ถือว่าเป็นแบบของพระพุทธเจ้าโดยตรง โดยมีคำตรัสยืนยันว่า ทรงตรัสรู้ด้วย     อานาปานสติภาวนา เหตุใดพระองค์จึงตรัสระบุทั้งที่กรรมฐานอื่นมีมากมาย เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าหาคำตอบ
หนังสือเล่มนี้ รวบรวมจากธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ โดยเนื้อหาของธรรมบรรยายกล่าวถึงการเจริญกรรมฐานด้วยวิธีอานาปานสติภาวนาอย่างสมบูรณ์แบบ โดยอธิบายตั้งแต่ความหมายของคำว่าอานาปานสติไปจนถึงวิธีการภาวนาทั้ง 16 ขั้นตอนอย่างสมบูรณ์
       พุทธทาสภิกขุ. คู่มือปฏิบัติอานาปานสมบูรณ์แบบ. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 2549. 172 หน้า.  294.35 พ334คม.
 

  

ปรับปรุงเมื่อ ::3/22/2013    

 
อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข 3 อานาปานสติ ขั้นที่ 9-16
     
  

อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข 3 อานาปานสติ ขั้นที่ 9-16

      “ชีวิตทั้งหมดนี้ให้อยู่ด้วย อานาปานสติ ตราบที่ยังมีลมหายใจอยู่ จงอยู่ด้วยอานาปานสติอย่างพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการภาวนาที่สามารถทำได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมงเว้นเฉพาะขณะหลับเท่านั้น” บางส่วนจากคำสอนของพระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก ในหนังสือชุด อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุขหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาว่าด้วยอานาปานสติขั้นที่ 9 - 16 คือ จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน พร้อมธรรมะและเรื่องราวประกอบ
      พระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก. อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข 3 อานาปานสติ ขั้นที่ 9-16. กรุงเทพฯ : มูลนิธิมายาโคตมี. 2545. 87 หน้า.  294.35 ม573อ.

ปรับปรุงเมื่อ ::3/22/2013    

 
อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข 2 อานาปานสติ ขั้นที่ 1-8
     
  

อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข 2 อานาปานสติ ขั้นที่ 1-8

       “ชีวิตทั้งหมดนี้ให้อยู่ด้วย อานาปานสติ ตราบที่ยังมีลมหายใจอยู่ จงอยู่ด้วยอานาปานสติอย่างพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการภาวนาที่สามารถทำได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมงเว้นเฉพาะขณะหลับเท่านั้น” บางส่วนจากคำสอนของพระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก ในหนังสือชุด อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุขหนังสือเล่มนี้ เนื้อหาว่าด้วยอานาปานสติขั้นที่ 1-8 คือ กายานุปัสสนาสติปัฏฐานและเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน โดยมีเรื่องราวประกอบตามสมควร
       พระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก. อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข 2 อานาปานสติ ขั้นที่ 1-8. กรุงเทพฯ : มูลนิธิมายาโคตมี. 2552. 105 หน้า.  294.35 ม573อ.

ปรับปรุงเมื่อ ::3/22/2013    

 
อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข 1 ชีวิตทั้งหมดให้อยู่ด้วยอานาปานสติ
     
  

อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข 1 ชีวิตทั้งหมดให้อยู่ด้วยอานาปานสติ

       “ชีวิตทั้งหมดนี้ให้อยู่ด้วย อานาปานสติ ตราบที่ยังมีลมหายใจอยู่ จงอยู่ด้วยอานา
ปานสติอย่างพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการภาวนาที่สามารถทำได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมงเว้นเฉพาะขณะหลับเท่านั้น”  บางส่วนจากคำสอนของพระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก ในหนังสือชุด อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาว่าด้วยการใช้ชีวิตทั้งหมดให้อยู่ด้วยอานาปานสติ ว่าด้วยลมหายใจ การปฏิบัติโดยอาศัยลมหายใจเป็นองค์ภาวนาและธรรมะเพื่อเข้าถึงอานาปานสติ 
       พระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก. อานาปานสติ : วิถีแห่งความสุข 1 ชีวิตทั้งหมดให้อยู่ด้วยอานาปานสติ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิมายาโคตมี. 2545. 89 หน้า.  294.35 ม573อ.

ปรับปรุงเมื่อ ::3/22/2013    

 
พระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า
     
  

 

พระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า

       พระพุทธศาสนาเกิดแต่พระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า ที่ทรงมุ่งมั่นจะช่วยสัตว์โลกให้พ้นและออกจากทุกข์ของความเกิด แก่เจ็บ ตาย ถ้าไม่มีพระมหากรุณานี้แล้วพระพุทธศาสนาไม่เกิด สัจธรรมที่ทรงประกาศทนต่อการพิสูจน์แม้เวลาจะผ่านมา 2,600 ปี แล้วนับแต่วันที่พระองค์ทรงตรัสรู้หนังสือเล่มนี้ นำพระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-ปริณายก ผู้ทรงแตกฉานใน  พระธรรมวินัยและทรงมุ่งมั่นในการรักษาพระธรรมวินัยมิให้วิปริตคลาดเคลื่อน โดยรวบรวมจากพระนิพนธ์ชุด แสงส่องใจ

       ญาณสังวร,สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,สมเด็จพระ. พระมหากรุณาของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพฯ : สามวิจิตรเพรส. 2549. 66 หน้า. ภาพประกอบ. 294.304 ญ211พ.

ปรับปรุงเมื่อ ::3/9/2013    

 
วันสำคัญในพระพุทธศาสนา รวบรวมจากพระไตรปิฎก
     
  

 

วันสำคัญในพระพุทธศาสนา รวบรวมจากพระไตรปิฎก

       ประเทศไทยเป็นเมืองพระพุทธศาสนา มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะอันประเสริฐ ควรที่บรรดาพุทธศาสนิกชนจะช่วยกันศึกษาแล้วน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติ ช่วยกันเผยแผ่ให้เกิดยังประโยชน์แก่ชาวโลกหนังสือเล่มนี้ รวบรวมข้อมูลวันสำคัญในพระพุทธศาสนาจากหนังสือพุทธประวัติ  โดยมีข้อมูลที่ถูกต้องตามแนวของพระไตรปิฎก เหมาะสำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาเป็นความรู้ และน้อมนำไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องตามพระไตรปิฎก

       สุรีย์  มีผลกิจ. วันสำคัญในพระพุทธศาสนา รวบรวมจากพระไตรปิฎก. กรุงเทพฯ : คอมฟอร์ม. 2549. 214 หน้า. ภาพประกอบ. 294.336 ส867ว.

ปรับปรุงเมื่อ ::3/9/2013    

 
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
     
  

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

       เมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี วันสำคัญที่เด็กๆ นึกถึงจะเป็นวันวาเลนไทน์ เพราะได้รับการถ่ายทอดจากสื่อต่างๆ จำนวนมาก  ทำให้เด็กๆ ลืมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่มีในเดือนเดียวกันอย่างวันมาฆบูชาไป         
       หนังสือเล่มนี้ จะแนะนำให้เด็กๆ รู้ถึงวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา โดยเริ่มจากวันมาฆบูชาก่อนผ่านกิจกรรมระบายสีเพื่อให้เด็กๆ ได้สนุกสนานไปพร้อมกับได้สาระความรู้จากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

       ชาคริต  อาชวอำรุง. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย. 2550. 20 หน้า. ภาพประกอบ. ย ช463ว.

ปรับปรุงเมื่อ ::3/9/2013    

 
วาทะดังตฤณ ฉบับ ความรักหลากสี
     
  

วาทะดังตฤณ ฉบับ ความรักหลากสี

      หากจะเปรียบความรักเป็นดังสีต่างๆ ในหัวใจมนุษย์ก็คงมีสีผสมอยู่หลากหลาย ทั้งสีที่สว่างสดใสและมืดหม่น  ทั้งที่มนุษย์ต่างแสวงหารักแท้  แต่เหตุใดหลายคนจึงได้พบแต่ความเศร้าและผิดหวัง  เราจะทำอย่างไรจึงจะได้พบรักแท้
หนังสือเล่มนี้ นำเสนอแง่คิดเกี่ยวกับความรักในด้านต่างๆ อันเป็นข้อความที่คัดสรรมาจากงานเขียนต่างๆ และการตอบคำถามทางอินเตอร์เน็ตของ “ดังตฤณ” เพื่อจุดประกายทางความคิดและมุมมองหลากหลายด้านความรักแก่ผู้อ่าน

       ดังตฤณ. วาทะดังตฤณ ฉบับ ความรักหลากสี. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี. 2549. 169 หน้า. ภาพประกอบ. 128.46 ด321วค.

ปรับปรุงเมื่อ ::3/9/2013    

 
๕ เล่มธรรมะชวนอ่าน
     
  

       วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว เราเพิ่งผ่านวันที่มีปรากฏกาณ์รสำคัญทางศาสนากันไป นั้นก็คือ วันมาฆบูชา ซึ่งเปรียบเสมือนวันแห่งความรักของพระพุทธองค์ที่ทรงรักและเมตตาปวงสัพพสัตว์ทั้งหลาย ปรารถนาให้ทุกชีวิตได้พบทางพ้นทุกข์ โดยทรงสละความสุขของพระองค์เพื่อแสดงธรรมสั่งสอนพวกเรา จนวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพของพระองค์
       ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนท่านสมาชิกร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาของพระพุทธองค์ผู้ทรงพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วทรงให้ผู้อื่นพ้นด้วยและรับรู้ถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาอย่างละเอียด ไปกับคอลัมน์ “๕ เล่มธรรมะชวนอ่าน” 
       สำหรับสมาชิกท่านที่สนใจติดตามอ่านรายละเอียดของแต่ละเล่ม เรายินดีต้อนรับและเชิญแวะเวียนมาพบกับหนังสือธรรมะต่างๆ ที่ท่านสนใจได้ ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และหากเพื่อนสมาชิกท่านใดต้องการแนะนำหนังสือธรรมะที่อ่านแล้วประทับใจต้องการบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้อ่าน-ศึกษา-ค้นคว้า สามารถส่งคำแนะนำมาได้ที่  e-mail:nalanda_library@hotmail.co.th  หรือ  facebook.com/ห้องสมุดนาลันหา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เรารอคำแนะนำหนังสือธรรมะชวนอ่านจากท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน…

ปรับปรุงเมื่อ ::3/9/2013    

 
พลังรัก
     
  

พลังรัก

       “ความรัก  ความผูกพัน  ถ้ารักเป็นก็ไม่ทุกข์  รักไม่เป็นเพราะหลงก็เป็นทุกข์ ทำไมถึงเป็นทุกข์ เพราะมันเลยคำว่ารัก มันเป็นคำว่าหลง ถ้าหลงเมื่อไหร่ อยากจะได้สิ่งนั้นมาก็เป็นทุกข์”
       หนังสือเล่มนี้ รวบรวมธรรมบรรยายที่ท่านพระครูปลัดวีระนนท์  วีระนนฺโท ได้แสดงไว้ในโครงการจิตใส ใจสบาย เรื่อง พลังรัก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2554 ซึ่งธรรมบรรยายของท่านพระอาจารย์เป็นธรรมะที่ฟังง่าย เบาสบาย  แต่แฝงด้วยด้วยข้อคิดและหลักธรรมที่ลึกซึ้งเหมาะสำหรับผู้อ่านทุกวัย

       พระครูปลัดวีระนนท์  วีรนนฺโท. พลังรัก. กรุงเทพฯ : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2555. 64 หน้า. ภาพประกอบ. 294.304 ว841พ.

ปรับปรุงเมื่อ ::3/9/2013    

 
คู่มือเที่ยววัด
     
  

คู่มือเที่ยววัด ฉบับจัดเต็ม

     ในยุคที่ห้างสรรพสินค้ามีขนาดใหญ่และเย็นฉ่ำ วิถีชีวิตของคนไทยก็ดูจะห่างไกลวัด
ไปทุกที การเข้าวัดดูเหมือนจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่หลายคนจะนึกถึงเมื่อต้องการหา
อะไรสนุกๆ ทำในวันว่าง
หนังสือเล่มนี้ จะพาคุณไปเที่ยววัดแบบเจาะลึกด้วยภาษาง่ายๆ เพื่อให้ผู้อ่านรุ่นใหม่ได้รู้จักที่มาและไฮไลท์ต่างๆ ในแบบที่สนุกสนาน เป็นกันเอง และรู้สึกคุ้นเคยกับแต่ละวัดมากขึ้น

   ศรันยู  นกแก้ว. คู่มือเที่ยววัด ฉบับจัดเต็ม. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ. 2555.
239 หน้า.ภาพสีประกอบ.. 294.33 ศ161ค

ปรับปรุงเมื่อ ::1/20/2013    

 
คู่มือแนะนำ 50 สถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศไทย
     
  

คู่มือแนะนำ 50 สถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศไทย
 


     คนเราเหมือนนกที่อยู่บนฟ้า ปลาที่อยู่ในน้ำ คือจมกับความทุกข์ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ตัว
หากคุณอยากจะเป็นนกที่รู้จักฟ้า ปลาที่รู้จักน้ำ เป็นชาวพุทธที่อยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรด้วยการตั้งใจจะไปปฏิบัติธรรมดูสักครั้งก็นับว่าคุณได้ก้าวบนเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์
หนังสือเล่มนี้ ประมวลสถานที่ฝึกสอนปฏิบัติธรรม ถือศีล และทำสมาธิภาวนา มาแนะนำแบบง่ายๆ ในทำนองหนังสือนำเที่ยวบอกรายละเอียดทั้งความเป็นมา ครูบาอาจารย์ สถานที่ ระบบรูปแบบการฝึกตลอดจนสิ่งต้องห้ามและการอำนวยความสะดวก
ของ 50 สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศไทย

     คู่มือแนะนำ 50 สถานปฏิบัติธรรมทั่วประเทศไทย. กรุงเทพฯ : หอจดหมายเหตุ
พุทธทาส อินทปัญโญ. 2553. 253 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.33 ค695ค.

ปรับปรุงเมื่อ ::1/20/2013    

 
ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข
     
  

ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข.

     ในชีวิตประจำวันของเรามีความจริงที่น่าตกใจคือในระหว่างวันเรามี สติ เพียงแค่

7 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นส่วนเวลาที่เหลือขาดสติตลอดเวลา หากเรามีสติและหมั่นบริหาร

ชีวิตให้ดีความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแม้แต่โรคร้ายเช่นมะเร็งก็สามารถรักษาให้หายได้

หนังสือเล่มนี้ ช่วยแนะนำแนวทางการพัฒนาและสร้างความสุขให้กับชีวิตอย่างครบถ้วนยืนบนพื้นฐานแห่งความเป็นจริง อ่านเพลินและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างสูงสุด
 

      สนอง วรอุไร. ทำชีวิตให้ได้ดีและมีสุข. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ. 2548. 207 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.33 ศ161ค.
ปรับปรุงเมื่อ ::1/20/2013    

 
บันไดสู่พระนิพพาน
     
  

บันไดสู่พระนิพพาน

    ความสุขเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์แต่คนส่วนใหญ่ต้องการเพียงโลกียสุข คือความสุขจากการเสพสิ่งที่เร้าประสาทสัมผัสอันตนยินดีพอใจซึ่งเป็นความสุขหยาบๆ หาใช่สุขอันประณีตสถาพร แท้จริงแล้วยังมีความสุขที่ยั่งยืนกว่าถือเป็นบรมสุข
นั่นคือความสุขของ นิพพาน ซึ่งผู้รู้ทั้งหลายต่างปรารถนาที่จะบรรลุถึง
หนังสือเล่มนี้ เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตให้คนทั่วไปบรรลุถึงสิ่งที่ตนปรารถนา นั่นคือการมีฐานะที่ร่ำรวยหรืออย่างน้อยก็ไม่อดอยากยากไร้ มีอายุยืนพร้อม  
ด้วยมีสุขภาพดี และใช้เป็นบันไดก้าวไปถึงบรมสุขคือ พระนิพพาน ได้ในที่สุด

   พระอาจารย์ชาญชัย  อธิปัญโญ. บันไดสู่พระนิพพาน. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ. 2555. 179 หน้า.ภาพประกอบ.. 294.304 ช485บ.

ปรับปรุงเมื่อ ::1/20/2013    

 
๕ เล่มธรรมะชวนอ่าน
     
  

   หลังจากสวดมนต์ เที่ยววัดไหว้พระและทำบุญกันมามากพอแล้ว ถ้าให้ดีได้อิ่มและออมบุญกันสมใจไม่มีอะไรดีเท่าการได้ไปปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอนไว้ และหลังจากได้ปฏิบัติธรรมเจริญสติในชีวิตประจำวันอยู่ทุกวัน
ก็จะสามารถถึงบรมสุขคือพระนิพพานได้ในที่สุด ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา) ยุวพุทธิกสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนท่านสมาชิกรับปีใหม่ที่มาถึงด้วยการสะสมบุญและทำดีไป
ด้วยหนังสือธรรมะที่น่าสนใจทั้ง 5 เล่ม ที่คัดสรรมาเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีสุขในปีใหม่ที่มาถึงนี้

   เรายินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกและผู้สนใจ สามารถแวะเวียนมาอ่านได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. และหากเพื่อนสมาชิกท่านใดต้องการแนะนำหนังสือธรรมะที่อ่านแล้วประทับใจต้องการบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้อ่าน-ศึกษา-ค้นคว้า สามารถส่งคำแนะนำมาได้ที่ e-mail: nalanda_library@hotmail.co.th หรือ facebook.com/ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  เรารอคำแนะนำหนังสือธรรมะชวนอ่านจากท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขออนุโมทนา

ปรับปรุงเมื่อ ::1/20/2013    

 
สวดเป็นเห็นผลทันตา
     
  

สวดเป็นเห็นผลทันตา

    ขึ้นชื่อว่าชาวพุทธ รับรองไม่มีใครไม่รู้จักบทสวดมนต์และไม่เคยสวดมนต์แต่น้อยคนนักที่จะรู้ถึงความหมายของบทสวดมนต์ที่ตนสวดอยู่ โดยไม่เคยรู้เลยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น
บทสวดมนต์ทั้งหลายมีดีอย่างไรจึงดลบันดาลปาฏิหาริย์ต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้
หนังสือเล่มนี้ รวบรวมบทสวดมนต์ที่เป็นที่รู้จักของชาวพุทธไว้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่
บทพื้นฐานอย่างบทนมัสการพระรัตนตรัยไปจนถึงพระคาถาชินบัญชร
เหมาะสำหรับการนำไปใช้จริงได้ในชีวิตประจำวัน

    วรลักษณ์  ผ่องสุขสวัสดิ์. สวดเป็นเห็นผลทันตา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ.
2555. 235 หน้า.ภาพสีประกอบ.. 294.338 ว323ส.

ปรับปรุงเมื่อ ::1/20/2013    

 
ธรรม กับ ไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน
     
  

ธรรม กับ ไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน

       เมื่อพูดถึงสถานการณ์ปัจจุบัน เวลานี้แทบจะไม่มีใครพูด ในแง่ดีเลย มีแต่พูดในแง่
ของความเสื่อมโทรม เรื่องของปัญหา เรื่องของความน่าเป็นห่วง น่าหนักใจทั้งนั้น โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงสังคมไทยเราเองก็จะพูดกันถึงลักษณะที่ไม่น่าสบายใจ
       หนังสือเล่มนี้ พูดรวมความถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของประเทศไทย ซึ่งจะบอกว่าเมื่อเห็นความไม่น่าพอใจที่เกิดขึ้นแล้ว จะมีทางนำธรรมะมาใช้เพื่อช่วยแก้ไขในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างไร

       พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). ธรรม กับ ไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก. 2545. 52 หน้า. 294.3013 ป364ธ.

 

ปรับปรุงเมื่อ ::11/8/2012    

 
ความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม
     
  

ความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม

       การศึกษาในครอบครัวเป็นพื้นฐานที่สำคัญ พ่อแม่ควรเป็นผู้จัดสรรโอกาสให้แก่ลูก ปลูกเร้าคุณธรรมและ   ชักนำปัญญาฝึกให้เขาเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่ดีมองความหมายและคุณค่าของวัตถุสิ่งเสพบริโภคต่างๆ ให้ถูกต้องและรู้จักใช้วัตถุเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้สร้างสรรค์ดีงามช่วยเกื้อหนุนสังคมให้มีความร่มเย็นเป็นสุข
       หนังสือเล่มนี้ นำเสนอหลักธรรมะในรูปแบบปุจฉา – วิสัชนา ในประเด็นต่างๆ ซึ่งส่งเสริมหลักปฏิบัติระหว่างสมาชิกในครอบครัวเพื่อประโยชน์สุขแก่สมาชิกทุกคนในสังคมและส่งเสริมให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต 

       พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). ความสุขของครอบครัวคือสันติสุขของสังคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก. 2552. 56 หน้า. 294.3013 ป364ค.

 

ปรับปรุงเมื่อ ::11/8/2012    

 
ภาวะผู้นำและจริยธรรมนักการเมือง
     
  

ภาวะผู้นำและจริยธรรมนักการเมือง

       “เมื่อฝูงโคว่ายข้ามน้ำ ถ้าโคจ่าฝูงไปตรงโคหมดทั้งฝูงนั้นก็ไปตรงตามกัน เพราะมีผู้นำที่ไปตรงฉันใด ในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้น บุคคลใดได้รับสมมติให้เป็นใหญ่ หากผู้นั้นประพฤติชอบธรรม หมู่ประชาชนก็จะพลอยดำเนินตาม ทั้งแว่นแคว้นทั้งหมดก็จะอยู่เป็นสุข หากผู้ปกครองตั้งอยู่ในธรรม”  พุทธพจน์นี้พูดถึงความสำคัญของผู้นำต่อความอยู่รอดสวัสดิภาพและสันติสุขของสังคม ประเทศชาติทั้งหมด
       หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ ภาวะผู้นำ คือคุณสมบัติที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวผู้นำเองกับผู้ที่ร่วมไปด้วยนั้น ซึ่งถือเป็นหลักใหญ่เพราะมีผู้ร่วมไปด้วย จึงเป็นผู้นำได้

      พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). ภาวะผู้นำและจริยธรรมนักการเมือง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก. 2551. 59 หน้า. 294.3013 ป364ภ.

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ ::11/8/2012    

 
ปัญหาขัดแย้งในโลกแก้ได้ด้วยกฐิน
     
  

ปัญหาขัดแย้งในโลกแก้ได้ด้วยกฐิน

       ความสามัคคีของหมู่ชนที่อยู่ร่วมกัน ทำให้เกิดกำลัง จะทำอะไรก็ทำสำเร็จได้ง่าย นอกจากทำให้เกิดกำลังแล้วก็ทำให้แต่ละคนที่อยู่ในหมู่นั้นได้บรรยากาศที่สบายใจมีความชื่นอกชื่นใจ ความสามัคคีสร้างบรรยากาศที่ทำให้แต่ละคนอยู่เป็นสุข สามารถขวนขวายทำกิจของตนได้ด้วยความโล่งจิตชื่นใจไร้กังวล
       หนังสือเล่มนี้ นำเสนอหลักการสร้างความสามัคคีของหมู่ชนที่ถือว่าเป็นหลักคำสอนสำคัญในพระพุทธศาสนา ดั่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า “สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคีของหมู่ให้เกิดสุข”

       พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). ปัญหาขัดแย้งในโลกแก้ได้ด้วยกฐิน. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์สวย. 2551. 31 หน้า. 294.3013 ป364ป

 

      

ปรับปรุงเมื่อ ::11/8/2012    

 
จริยธรรมนักการเมือง
     
  

จริยธรรมนักการเมือง

       จริยธรรมมิใช่หมายถึงจริยธรรมที่เราใช้กันปัจจุบันแบบตะวันตกซึ่งเน้นที่พฤติกรรมทางสังคม จริยธรรมในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ กระบวนการแห่งชีวิตที่ดำเนินไปทั้งหมดคือความเป็นอยู่การแสดงออก ความรู้สึกนึกคิดและคุณสมบัติต่างๆ ทั้งจิตใจ ปัญญาและพฤติกรรม
       หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองผู้ที่จะไปบริหารบ้านเมือง หรือเป็นผู้นำของประชาชน ที่จะพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญงอกงามและสันติสุข ควรจะมีจริยธรรมในการบริหารอย่างไร

       พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). จริยธรรมนักการเมือง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์บริษัทสหธรรมิก. 2546. 31 หน้า. 294.3013 ป364จ.
      

ปรับปรุงเมื่อ ::11/8/2012    

 
๕ เล่มธรรมะชวนอ่าน
     
  

       เมื่อพูดถึงสภาพสังคมไทยในปัจจุบัน เวลานี้มีแต่เรื่องของปัญหา เรื่องของความน่าเป็นห่วง เรื่องของความขัดแย้ง การขาดความสามัคคีของคนในชาติ ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ใคร่ขอเชิญชวนท่านสมาชิกได้อ่านผลงานของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ซึ่งท่านได้ให้ธรรมะสำหรับการนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันที่มีแต่ความวุ่นวาย
       เรายินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกและผู้สนใจ สามารถแวะเวียนมาอ่านได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. และหากเพื่อนสมาชิกท่านใดต้องการแนะนำหนังสือธรรมะที่อ่านแล้วประทับใจต้องการบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้อ่าน-ศึกษา-ค้นคว้า สามารถส่งคำแนะนำมาได้ที่ e-mail: nalanda_library@hotmail.co.th     หรือ facebook.com/ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  เรารอคำแนะนำหนังสือธรรมะชวนอ่านจากท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขออนุโมทนา

ปรับปรุงเมื่อ ::11/8/2012    

 
พระผู้เจริญพร้อม
     
  

พระผู้เจริญพร้อม

       จากเด็กชายเจริญ  คชวัตร ผู้มีสุขภาพอ่อนแอ ต้องบวชเณรแก้บน กลายมาเป็นพระเปรียญธรรมในฉายา “สุวฑฺโน” (ผู้เจริญดี) ก้าวหน้าทางธรรมและการปกครองสงฆ์เป็นลำดับ จนกระทั่งได้สถาปนาเป็น “สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก” สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ ของประเทศไทยหนังสือเล่มนี้ จะนำเสนอ ๙๙ ปี ที่ผ่านมาในพระชนม์ชีพให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ ซึ่งมีเรื่องน่าสนใจมากมายที่สะท้อนให้เห็นถึงพระปฏิปทาและจริยาวัตรอันงดงามในทุกด้านของพระองค์ท่าน
       อัจฉราวดี สต็อคมันน์. พระผู้เจริญพร้อม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก. กรุงเทพฯ : สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช. 2552. 272 หน้า.ภาพสีประกอบ. 294.362 ช512ม.

ปรับปรุงเมื่อ ::10/25/2012    

 
๕ เล่มธรรมชวนอ่าน
     
  

       ในวโรกาสที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก ทรงมีพระพรรษาครบ ๙๙ พระชันษาในวันที่ ๓ ตุลาคม นี้  และทรงได้รับการยกย่องจาก ๓๒ ผู้นำคณะสงฆ์ทั่วโลก ให้เป็น “ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา” ในปีนี้
       ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ใคร่ขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกและผู้สนใจ ได้อ่านผลงานพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชฯ ที่ทรงพระนิพนธ์พระราชทานไว้ให้
กับพุทธศาสนิกชน อันเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าและเป็นธงชัยในการดำเนินชีวิตใต้ร่มพระพุทธศาสนาได้อย่างเข้าใจ
       เรายินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกและผู้สนใจ สามารถแวะเวียนมาอ่านได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. และหากเพื่อนสมาชิกท่านใดต้องการแนะนำหนังสือธรรมะที่อ่านแล้วประทับใจต้องการบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้อ่าน-ศึกษา-ค้นคว้า สามารถส่งคำแนะนำมาได้ที่ e-mail: nalanda_library@hotmail.co.th หรือ facebook.com/ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  เรารอคำแนะนำหนังสือธรรมะชวนอ่านจากท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขออนุโมทนา

 

ปรับปรุงเมื่อ ::10/25/2012    

 
ความเข้าใจเรื่องกรรม
     
  

ความเข้าใจเรื่องกรรม

       กรรมนั้นเกี่ยวกับคนเราอย่างไร กรรมเกี่ยวกับคนเราหรือคนเรานั่นแหละเกี่ยวกับกรรมอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันคนจำนวนมากมีความเข้าใจไขว้เขวไปจากหลักคำสอนเรื่อง กรรม ของพระพระพุทธศาสนาถึงกับมีคำกล่าวรุนแรงทำนองว่า “ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไป”
       หนังสือเล่มนี้ นำเสนอให้ท่านผู้อ่านได้เห็นถึงความเข้าใจเรื่องกรรมอย่างถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธศาสนา โดยได้นำคำสอนของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระเถระ ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนชาวไทย  ได้อธิบายเรื่องหลักกรรมในพระพุทธศาสนาไว้อย่างแจ่มชัดเป็นขั้นเป็นตอน
       ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,สมเด็จพระ. ความเข้าใจเรื่องกรรม กฎแห่งกรรมจากพระไตรปิฎกเรื่องกรรมจำแนกสัตว์ให้เลว-ดี. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 213 หน้า. 294.304 ญ211ก

ปรับปรุงเมื่อ ::10/25/2012    

 
ลักษณะพุทธศาสนา
     
  

ลักษณะพุทธศาสนา

       หากถามว่าศึกษาพุทธศาสนาเพื่ออะไร ผู้ตอบก็คงได้คำตอบต่างๆ กันตามแต่ละบุคคลได้ศึกษาปฏิบัติพิจารณา และการตอบนั้นอาจจะอ้างข้อธรรมข้อใดข้อหนึ่งก็ได้หรืออาจจะพิจารณาประมวลเอาเองก็ได้
       หนังสือเล่มนี้ นำเสนอเรื่องลักษณะของพระพุทธศาสนา ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเริ่มต้นด้วยพระรัตนตรัย กล่าวถึงวิปัสสนา 16 ขั้น อันเป็นโลกุตรธรรม มีอรรถรสควรแก่ผู้ปฏิบัติธรรมจะได้อ่าน เพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติธรรม จะทำให้มีความเข้าใจกว้างขวางยิ่งขึ้น
       ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,สมเด็จพระ. ลักษณะพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์. 208 หน้า.294.3 ญ211ล.

ปรับปรุงเมื่อ ::10/25/2012    

 
พระธรรมเทศนาทั่วไปและพระวรธรรมคติ
     
  

พระธรรมเทศนาทั่วไปและพระวรธรรมคติ

       ตลอดเวลาที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้รับพระราชทานสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่ง สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ลำดับที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงได้ปฏิบัติพระกรณียกิจและพระศาสนกิจ อเนกอนันต์ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ยอมรับกันไปทั่วทั้งในประเทศและต่างประเทศหนังสือเล่มนี้ รวบรวมพระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงไว้ในพระราชสำนัก และทรงแสดงไว้ทั่วไป รวมทั้งพระวรธรรมคติก็ได้คัดเลือกที่เป็นคุณประโยชน์แก่สาธุชนทั่วไป
         เจริญผล  สุวรรณโชติ. พระธรรมเทศนาทั่วไปและพระวรธรรมคติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย. 263 หน้า. 294.362 จ735พ.

ปรับปรุงเมื่อ ::10/25/2012    

 
ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด
     
  

ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด

       คติธรรมดาของทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้ซึ่งไม่มีใครจะหนีพ้นไปได้ก็คือ ความแก่ ความตาย แต่คนโดยมากพากันประมาท เหมือนว่าไม่แก่ ไม่ตาย น่าจะรีบทำความดีแต่ก็ไม่ทำ กลับไปทำความชั่ว ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่กันและกัน และเพราะชีวิตนี้มีเวลาอันจำกัดปราชญ์จึงกล่าวว่า “ชีวิตนี้น้อยนัก” พึงใช้ชีวิตอย่างผู้มีปัญญา
       หนังสือเล่มนี้ เป็นพระนิพนธ์ของ  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยรวบรวมและจัดหมวดหมู่จากพระนิพนธ์ “แสงส่องใจ” ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักและสรรเสริญว่าอ่านง่ายและเข้าใจได้ดี
       ญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,สมเด็จพระ. ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด. กรุงเทพฯ ธรรมสภา. 103 หน้า. 294.35 ญ211ท.

ปรับปรุงเมื่อ ::10/25/2012    

 
กตัญญูกตเวที
     
  

กตัญญูกตเวที

       บุคคลที่หาได้ยากในโลกมี 2 จำพวกคือ 1. บุพพการี บุคคลที่ทำอุปการะก่อน 2. กตัญญูกตเวที บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วตอบแทน
       หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำถาม คำตอบที่เกี่ยวกับเรื่องการตอบแทนพระคุณบุพพการี ซึ่งมิได้หมายถึงแค่บิดา มารดาเท่านั้น คำถามในหนังสือตอบโดยท่านพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ ,ป.ธ. 9)   พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ซึ่งพระอาจารย์ได้ให้คำตอบไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 แต่คำตอบเหล่านั้นยังคงไม่จำกัดด้วยกาลเวลายังสามารถนำมาใช้กับยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างดี 
       พระเทพสิทธิมุนี (โชดก ป.ธ. 9). กตัญญูกตเวที. กรุงเทพฯ : สำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระ. 2536. 91 หน้า. 294.304 ช819กต.

ปรับปรุงเมื่อ ::8/8/2012    

 
บันทึกของแม่ : 75 ข้อคิดบันทึกไว้จากใจแม่
     
  

บันทึกของแม่ : 75 ข้อคิดบันทึกไว้จากใจแม่

       แม่ทุกคนย่อมปรารถนาให้ลูกมีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมหนังสือเล่มนี้  รวบรวมพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะที่ท่านได้พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ  ซึ่งนำมาอ้างอิงกับหัวข้อธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นหลักธรรมะที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์
     บันทึกของแม่ : 75 ข้อคิดบันทึกไว้จากใจแม่. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.119 หน้า. ภาพประกอบ. 895.915 บ268บ.
 

ปรับปรุงเมื่อ ::8/8/2012    

 
หนี้ศักดิ์สิทธิ์
     
  

หนี้ศักดิ์สิทธิ์

       หนี้พ่อแม่ไม่ใช่หนี้ธรรมดาแต่เป็นหนี้ศักดิ์สิทธิ์ ลูกคนใดสามารถปลูกฝังหรือชักนำให้พ่อแม่ผู้ไม่มีศรัทธาในหลักธรรมหรือมีศรัทธาน้อย ได้มีศรัทธามาก พ่อแม่ผู้ไม่มีศีลหรือมีศีลที่ขาดตกบกพร่องได้มีศีลมากขึ้น ลูกทำอย่างนี้ได้สำเร็จก็ถือว่าตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้สมบูรณ์ ได้ใช้หนี้อันศักดิ์สิทธิ์ได้หมด
       หนังสือเล่มนี้  เรียบเรียงจากธรรมบรรยายของพระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ เล่าถึงประสบการณ์ในการเดินทางไปทั่วโลก จนกระทั้งพบหนทางสงบร่มเย็นที่เมืองไทยซึ่งเป็นผลจากความรัก ความเข้าใจของบุพการี
       ชยสาโร ภิกขุ. หนี้ศักดิ์สิทธิ์. กรุงเทพฯ : โรงเรียนทอสี. 2550. 31 หน้า 294.304 ช371หน

 

ปรับปรุงเมื่อ ::8/8/2012    

 
รักนะ...เด็กโง่
     
  

รักนะ...เด็กโง่

       ด้วยยุคสมัยและวัยที่ต่างกันความไม่เข้าใจจึงเกิดขึ้น และเก็บสะสมไว้ข้างในใจ จึงเป็นทุกข์โดยไม่รู้ตัว มีหลายคนที่พร่ำบ่นเสมอว่า “พ่อแม่ไม่รัก”
       หนังสือเล่มนี้ จะทำให้คุณรักและเข้าใจคุณพ่อคุณแม่มากขึ้น คุณจะได้ยิ้ม ได้หัวเราะ จากเรื่องราวประกอบธรรมะที่ถ่ายทอดให้ฟังอย่างประณีต ประทับใจ เป็นหนังสือธรรมะที่เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดี อ่านแล้วอารมณ์ดี 
ให้มุมมองดีๆ ที่บุพการีมีต่อเรา 
       พระประสงค์  ปริปุณโณ. รักนะ...เด็กโง่. กรุงเทพฯ : โนเบิ้ลพริ้นต์. 2554. ภาพประกอบ. 92 หน้า. 649.1 ป387ร
 

ปรับปรุงเมื่อ ::8/8/2012    

 
ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทย
     
  

ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง

       พื้นฐานของสังคมไทยมาจากพื้นฐานของครอบครัว ความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างแม่กับลูกที่ซาบซึ้งนั้นจะสามารถบันดาลจิตใจให้เกิดความรู้สึกนึกคิดในทางคุณธรรมทันที และทำลายความรู้สึกในทางไม่ดีให้หมดไป  
       หนังสือเล่มนี้ นำธรรมกถาของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) ซึ่งบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับพระคุณของบิดามารดา ซึ่งเราสามารถนำธรรมะเรื่องความกตัญญูกตเวทีมาใช้เป็นพื้นฐานในการคุ้มครองสังคมไทยไม่ให้ตกต่ำลงได้อย่างไร 
       พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง. นครปฐม : วัดญาณเวศกวัน. 2555. 66 หน้า 294.304 ป364ถ.

ปรับปรุงเมื่อ ::8/8/2012    

 
๕ เล่มธรรมะชวนอ่าน
     
  

 แม่ นั้น เปรียบประดุจ พระอรหันต์ ของลูก
ด้วยดวงชีวิต และวิญญาณ อธิษฐาน ปานประหนึ่งธูปเทียน
บุปผาสุมาลัย น้อมรำลึกบูชา พระคุณของแม่ไป นับนิจนิรันดร

                                                                                                                  อาจารย์อังคาร กัลยาณพงศ์
 

       เนื่องในวันแม่แห่งชาติเดือนสิงหาคม ศกนี้ ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาบูชาพระคุณของบุพการี เพื่อรำลึกพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุคคลที่เสียสละ ทุ่มเท เลี้ยงดู ลูกที่เป็นดังแก้วตา ดวงใจ ดังนั้น การแสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบุพการีด้วยธรรมวิธีจะทำให้เกิดความเป็นมงคลอย่างแท้จริง อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขที่เป็นแก่นสารมั่นคงและยั่งยืน
       เรายินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกผู้สนใจ สามารถแวะเวียนมาอ่านได้ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. และหากเพื่อนสมาชิกท่านใดต้องการแนะนำหนังสือธรรมะที่อ่านแล้วประทับใจต้องการบอกต่อให้เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้อ่าน-ศึกษา-ค้นคว้า สามารถส่งคำแนะนำมาได้ email:nalanda_library@hotmail.co.th หรือ facebook.com/ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  เรารอคำแนะนำหนังสือธรรมะชวนอ่านจากท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขออนุโมทนา
 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ ::8/8/2012    

 
มหาเวสสันดรชาดก
     
  

มหาเวสสันดรชาดก

        มหาเวสสันดรชาดก นี้  เดิมเป็นภาษามคธหรือภาษาบาลีเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธพจน์ โดยนับเนื่องอยู่ในขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฎก โดยพระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นคาถา คือ คำประพันธ์ประเภทฉันท์ตลอดเรื่อง มีความยาวกำหนดเป็นคาถาถึง 1000 คาถา ซึ่งคนไทยนิยมเรียกว่า “คาถาพัน” หนังสือเทศน์มหาชาติเล่มนี้เป็นสำนวนที่เทศน์กันอยู่เป็นพื้นเมืองจนถึงทุกวันนี้ เพื่อให้เป็นต้นฉบับสำหรับนักเทศน์มหาชาติทั่วไป และในท้ายเล่มได้ทำศัพธาธิบาย ไว้เพื่อสะดวกแก่การศึกษาค้นคว้า และได้นำ คาถาพัน มาพิมพ์รวมไว้ในฉบับนี้ด้วย
       มหาเวสสันดรชาดก สำนวนเทศนา 13 กัณฑ์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 2514. 447 หน้า. 294.308 ช512ม.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/29/2012    

 
พุทธวจน “อินทรียสังวร” ตามดู ไม่ตามไป
     
  

พุทธวจน “อินทรียสังวร” ตามดู ไม่ตามไป

       มนุษย์เป็นสัตว์ที่สื่อสารด้วยระบบภาษาที่ซับซ้อนทั้งโครงสร้างและความหมาย ทั้งนี้เพราะสิ่งที่มนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมีที่มาจากความละเอียดของจิต ถ้าเราปล่อยให้จิตเพลินกับอารมณ์มากเกินไปย่อมนำมาซึ่งความทุกข์มากมายและมีอกุศลวิตกเข้ามารบกวนจนทำให้อยู่ไม่เป็นสุข หนังสือเล่มนี้ นำตัวอย่างพุทธวจนที่ทรงตรัสไม่ให้ปล่อยจิตให้เพลินกับอารมณ์ จิตที่เพลินกับอารมณ์ละได้ด้วยอินทรียสังวร  ความสำคัญแห่งอินทรียสังวร  ความหมายและลักษณะของการมีอินทรียสังวร ผลที่สุดของการละความเพลินในอารมณ์
       พุทธวจน “อินทรียสังวร” ตามดู ไม่ตามไป. มูลนิธิพุทธโฆษณ์ : กรุงเทพฯ. 2553. 132 หน้า. ภาพประกอบ. 294.304 พ829พ.
 

ปรับปรุงเมื่อ ::7/29/2012    

 
การพัฒนาอินทรียสังวร
     
  

การพัฒนาอินทรียสังวร

       อินทรียสังวรนั้นมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้มีการฝึกจิต ทำให้เป็นผู้มีศีลดี ทำให้ชีวิตอยู่ร่มเย็นเป็นสุข และมีความสำคัญต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นเป็นหมวดธรรมในภาคปฏิบัติ เป็นเหตุให้สุจริต ๓ สมบูรณ์ เกิดสมาธิ เกิดปัญญา จนถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ได้ หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางในการนำหลักอินทรียสังวรมาประยุกต์ในสังคมไทย คือ ให้ใช้ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจอย่างถูกต้อง มีความสำรวมระวัง  ทางทวารทั้ง ๖ ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ รู้จักบังคับตนเอง ไม่ทำตามความอยากและกิเลสต่างๆ
       สุภีร์  ทุมทอง. การพัฒนาอินทรียสังวร. ฟรีมายด์ : กรุงเทพฯ. 2554. 348 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.35 ส833กพ.
 

ปรับปรุงเมื่อ ::7/29/2012    

 
พระมาลัย มงคล ๓๘
     
  

พระมาลัย มงคล ๓๘

       พระมาลัยเป็นเรื่องที่พระภิกษุชาวสิงหลแต่งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๙๐๐ เศษ กล่าวถึงพระอรหันต์องค์หนึ่งซึ่งมากด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา กมลจิตสงบจากกิเลส ที่มีนามว่าพระมาลัยเทวเถระ ซึ่งเป็นผู้ที่จะพาท่านผู้อ่านไปพบกับสวรรค์และนรกที่เกิดจากกรรมต่างๆ และมงคลอันประเสริฐทั้ง ๓๘ ประการที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้แก่ท้าวสักกะเทวราชและหมู่เทวดาทั้งหลาย
       พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์. พระมาลัย มงคล ๓๘. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวฬุวัน : ขอนแก่น. 2553. 208 หน้า. ภาพประกอบ. 294.35 ส721พ.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/29/2012    

 
การพัฒนาสติในการภาวนา
     
  

การพัฒนาสติในการภาวนา

       การเจริญสติ คือทางอันเอก ตามคำของพระบรมศาสดา เป็นภูมิปัญญาอันประเสริฐที่ตกทอดมากว่า ๒๖๐๐ ปี ถ้าผู้ใดปฏิบัติย่อมประสบผลได้ด้วยตนเอง คือประสบความเป็นอิสระหลุดพ้นจากความบีบคั้น เข้าถึงความจริง เกิดความสุขอันประนีตและเกิดความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติทั้งมวลหนังสือเล่มนี้ นำคำถามของผู้ถามในโครงการฝึกอบรมพัฒนาสติ มาลงในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งผู้ปฏิบัติจนช่ำชองเท่านั้นที่ตอบคำถามที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติได้ในการดำเนินไปบนวิถีแห่งการเจริญสติ หนังสือเล่มนี้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางได้เป็นอย่างดี
       วิโมกข์ (เมธิโน ภิกขุ). การพัฒนาสติในการภาวนา. สุภา : กรุงเทพฯ. 2552. 212 หน้า. ภาพประกอบ. 294.35 ว711ก.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/29/2012    

 
ปัญญาญาณ
     
  

 ปัญญาญาณ

       โลกนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานสำหรับผู้ที่ยังไม่เกิดปัญญาญาณ แต่สำหรับผู้มีปัญญาญาณจะเห็นว่าโลกนี้น่าเบื่อหน่าย ไม่น่าเอา เบื่อหน่ายทั้งสิ่งภายในและสิ่งภายนอก เป็นความรู้สึกเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นเพราะมีปัญญาเห็นโดยความเป็นของเสมอกันทั้งดีทั้งไม่ดี เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เท่ากัน หนังสือเล่มนี้ อธิบายปัญญาญาณในแง่มุมต่างๆ วิธีทำให้ปัญญาญาณเกิดขึ้นและลำดับของปัญญาญาณจำนวน 14 ญาณ ตามคัมภีร์ขุททกนิกายปฏิสัมภิทามรรค
       สุภีร์  ทุมทอง. ปัญญาญาณ. ชมรมกัลยณธรรม : สมุทรปราการ. 2553.215 หน้า. ภาพประกอบ. 294.35 ส833ป.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/27/2012    

 
วิธีฝึกฝนให้อริยมรรคสมบูรณ์
     
  

วิธีฝึกฝนให้อริยมรรคสมบูรณ์

        อริยมรรค คือ หนทางเพียงเส้นเดียวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าเป็นเอกายนมรรค หรือทางสายเอก ที่ทำให้มนุษย์บริสุทธิ์ปราศจากกิเลส  พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง หนังสือเล่มนี้ อธิบายวิธีการฝึกฝนให้อริยมรรคเกิดขึ้น โดยเริ่มจากการฝึกให้มีสติตามหลัก สติปัฏฐาน 4 พร้อมพัฒนาจิตตามหลักไตรสิกขาจนเกิดปัญญาณ และสามารถวางเฉยต่อสังขารทั้งหลายได้

       สุภีร์  ทุมทอง. วิธีฝึกฝนให้อริยมรรคสมบูรณ์. สาละ : นครปฐม. 2552.79 หน้า. ภาพประกอบ. 294.35 ส833ว.
ปรับปรุงเมื่อ ::6/27/2012    

 
เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์
     
  

เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์

       ท่ามกลางสังคมที่เป็นเสมือนโรงพยาบาลบ้าขนาดใหญ่ของมนุษย์  กิเลสได้ครอบงำจิตใจของมนุษย์มากขึ้น  จนก่อเกิดเส้นทางสายใหม่ปิดบังเส้นทางสายเอก คือ อริยมรรค ซึ่งเป็นเส้นทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้หนังสือเล่มนี้ บอกถึงเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์ตามแนวคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบด้วย หลักการภาวนา, ธรรมะที่เกื้อหนุนการภาวนา, แนะนำวิธีปฏิบัติแบบต่างๆ และพัฒนาการทางปัญญา เหมาะสำหรับสาธุชนที่สนใจในการปฏิบัติธรรม และแสวงหาแนวทางเพื่อความพ้นทุกข์
       สุภีร์  ทุมทอง. เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์. ฟรีมายด์ : กรุงเทพฯ. 2551. 222 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.35 ส833ส.

       

 
ปรับปรุงเมื่อ ::6/27/2012    

 
สติปัฏฐาน 4
     
  

 สติปัฏฐาน 4

       การจะปฏิบัติตามหลักอริยสัจให้ถูกต้องในข้อแรกเราต้องรู้ทุกข์ และจะรู้ทุกข์ได้ก็ต้องมีเครื่องมือ เครื่องมือชิ้นแรกที่ต้องฝึกให้มีคือ สติสัมปชัญญะ มีความรู้สึกตัว ซึ่งการจะมีสติสัมปชัญญะได้ต้องฝึกสติปัฏฐาน 4 หนังสือเล่มนี้ อธิบายวิธีปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรและอธิบายความสำคัญของสติปัฏฐานในแง่มุมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสติปัฏฐานอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ยังอธิบายวิธีปฏิบัติสติปัฏฐาน 4 ตามแนวอานาปานสติสูตร ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอานาปานสติสูตร 
       สุภีร์  ทุมทอง. สติปัฏฐาน 4 : เส้นทางตรงสู่พระนิพพาน.สาละ :นครปฐม. 2552. 232 หน้า.  294.35 ส833ส.

 

ปรับปรุงเมื่อ ::6/27/2012    

 
แผนที่ภาวนา
     
  

 แผนที่ภาวนา 

       คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันดำเนินชีวิตตามแผนที่ผิดๆ มานานทั้งที่เรามี “แผนที่ฉบับสมบูรณ์”  ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างเอาไว้ให้แล้วอันเป็นแผนที่ที่จะนำพาทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงของชีวิต หนังสือเล่มนี้  จะชี้แนะให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงเส้นทางต่างๆ ที่จะชี้นำให้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของชีวิตได้ เนื้อหาในเล่มมาจากการบรรยาย 6 ครั้งของผู้เขียน อธิบายวิธีการศึกษาธรรมะอย่างเป็น ลำดับขั้นตอนพร้อมอ้างอิงพุทธพจน์ภาษาบาลีเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมจากพระไตรปิฎก
       สุภีร์  ทุมทอง. แผนที่ภาวนา. ฟรีมายด์ : กรุงเทพฯ. 2551. 206 หน้า. ภาพประกอบ. 294.35 ส833ผ.
             

 

 

ปรับปรุงเมื่อ ::6/27/2012    

 
คนเหมือนกัน
     
  

คนเหมือนกัน

       ธรรมนิยาย เรื่อง คนเหมือนกัน นำเสนอเรื่องราวของเด็กสลัมสองคนผู้มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะเป็นคนดีแม้จะตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี นอกจากนี้ธรรมนิยายเรื่องนี้ยังสะท้อนให้เห็นความอยุติธรรมในสังคม ตลอดจนสภาพชีวิตที่แตกต่างกันระหว่างคนมีเงินกับคนจนด้วย 
       สุทัสสา  อ่อนค้อม. คนเหมือนกัน. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 2545. 553 หน้า. 294.308 ส778ค.

    

 

ปรับปรุงเมื่อ ::1/18/2012    

 
ความหลงในสงสาร
     
  

ความหลงในสงสาร

       ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เรื่อง ความหลงในสงสาร  เป็นธรรมนิยายอิงประวัติชีวิตของพระเดชพระคุณ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ  ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ซึ่งในเรื่องคือ พระครูเจริญ  ฐิตธมฺโมโดยตอนต้นเรื่องจะเป็นบทสนทนาซึ่งเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับ สมเด็จพระเจ้าตากสิน แห่งกรุงธนบุรีที่ไม่มีในประวัติศาสตร์ ต่อจากนั้นเป็นเรื่องที่ท่านพระครูเจริญ ฐิตธมฺโม เดินทางไปประเทศอินเดียเพื่อนมัสการสังเวชนียสถาน
      สุทัสสา  อ่อนค้อม. ความหลงในสงสาร. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 2545. 553 หน้า. 294.308 ส778ค.

ปรับปรุงเมื่อ ::1/18/2012    

 
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
     
  

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

       ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เรื่อง  สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เป็นธรรมนิยายอิงประวัติชีวิตของพระเดชพระคุณ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ  ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ซึ่งในเรื่องคือ พระเจริญ  ฐิตธมฺโม โดยเล่าถึงจริยาวัตรของพระเจริญและเรื่องราวของบุคคลต่างๆ ที่มาพบ จนได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครู  จนถึงเหตุการณ์การประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2521เวลา 12.45 น.
     สุทัสสา  อ่อนค้อม. สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 2540. 488 หน้า. 294.308 ส778ส. 
 

ปรับปรุงเมื่อ ::1/18/2012    

 
นารีผล
     
  

นารีผล

       ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เรื่อง นารีผล เป็นธรรมนิยายอิงประวัติชีวิตของพระเดชพระคุณ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ  ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน ซึ่งในเรื่องคือ พระเจริญ  ฐิตธมฺโม โดยเล่าถึงเหตุการณ์ตั้งแต่รักษาการณ์เจ้าอาวาสที่วัดป่ามะม่วง การเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ การชดใช้กรรมที่ก่อไว้สมัยเป็นเด็ก ซึ่งต้องเสี่ยงกับความเป็นตายมาหลายต่อหลายครั้งแต่ผ่านพ้นมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ด้วยพระธัมมานุภาพและจากความเพียรพยายาม ชนิดต้องเอาชีวิตเข้าแลกทำให้ท่านสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงได้
       สุทัสสา  อ่อนค้อม. นารีผล. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 2545. 434 หน้า.294.308 ส778น.
 

ปรับปรุงเมื่อ ::1/18/2012    

 
มักกะลีผล
     
  

มักกะลีผล

       ธรรมนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม เรื่อง มักกะลีผล เป็นธรรมนิยายอิงประวัติชีวิตของพระเดชพระคุณ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ  ฐิตธมฺโม) ซึ่งในเรื่องคือ เด็กชายเจริญ  จรูญรัตน์, หนุ่มเจริญ และพระเจริญ  ฐิตธมฺโม ส่วนวัดป่ามะม่วงก็คือ วัดอัมพวัน ซึ่งมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี โดยเล่าถึงเหตุการณ์ตั้งแต่ เด็กชายเจริญอายุ 6 ขวบ ไปจนถึงบวชเป็นพระภิกษุและจำพรรษาอยู่ที่วัดพรหมบุรีจนกระทั่งย้ายจากวัดพรหมบุรี มาวัดป่ามะม่วง
       สุทัสสา  อ่อนค้อม. มักกะลีผล. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 2539. 606 หน้า. 294.308 ส778ม.


   

ปรับปรุงเมื่อ ::1/18/2012    

 
คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
     
  

““...แม่ภูมิใจว่างานนี้ไม่ล้มเหลว

ไม่เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์

พบพระพุทธศาสนา

ขอลูกทุกคนจงตั้งอกตั้งใจ

ประพฤติปฏิบัติจริงๆ ต่อไป

จนกว่าจะได้บรรลุมรรคผลนิพพาน””

 

www.ybat.org/nalanda/download/books/content.pdf

 

ปรับปรุงเมื่อ ::12/21/2011    

 
ปริศนาสอนธรรม
     
  

ปริศนาสอนธรรม

      งานวรรณคดีต่างๆ ของประเทศจีนซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาจนถึงสมัยปัจจุบันล้วนแต่สืบเนื่องมาจากพระสูตรหรือคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเกือบทั้งสิ้นและในจำนวนนั้น ร้อยอุทาหรณ์สูตร หรือ โมหมาลา (โม-หะ-มา-ลา) ก็เป็นหนึ่งในงานวรรณคดีเหล่านั้น
       หนังสือเล่มนี้  ได้ใช้นิทานวรรณคดีจากเรื่อง ร้อยอุทาหรณ์สูตร มาประกอบเนื้อหาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วยภาษาธรรมดาเรียบง่ายเหมาะกับเด็กและเยาวชนอ่านเป็นอย่างยิ่ง
       สิงหเสนเถระ. ปริศนาสอนธรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2551. ภาพประกอบ. 294.308 ส717ป.

ปรับปรุงเมื่อ ::10/11/2011    

 
ธรรมะให้คิด(ส์)
     
  

ธรรมะให้คิด(ส์)

       สื่อสารธรรมะกับเด็กอย่างไรให้ได้ผล คงเป็นคำถามที่อยู่ในใจคุณพ่อคุณแม่หลายท่าน เนื่องจากธรรมะมักถูกมองว่าเป็นเรื่องลึกซึ้งจนเด็กๆ ไม่น่าจะเข้าถึงได้ ธรรมะสำหรับเด็กควรลึกซึ้งแค่ไหน ควรเริ่มปลูกฝังธรรมะให้กับลูกเมื่อไหร่ แล้วจะมีวิธีสอนธรรมะลูกอย่างไร
       หนังสือเล่มนี้ นำ 3 คุณหมอผู้ใกล้ชิดกับเด็กและมีธรรมะในหัวใจพร้อมที่จะมาช่วยกันไขข้อข้องใจและแนะแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่สอนลูกให้รู้จักกับธรรมะอย่างถูกวิธี
      สมสิริ  สกลสัตยาทร- -นฤมล  ทวีเศรษฐ์ - - กัญญา  ศุภปิติพร. ธรรมะให้คิด(ส์). กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์. 2553. 112 หน้า. ภาพประกอบสี. 294.304 ส285ธ

ปรับปรุงเมื่อ ::10/11/2011    

 
ฉีดวัคซีนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก
     
  

ฉีดวัคซีนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก

       ในยุคที่โลกมีแต่จะวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นโลกในยุคปัจจุบันนี้จะทำอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าลูกของของเราจะไม่ป่วยไปกับโลก เด็กจำเป็นจะต้องได้รับวัคซีนทั้งทางกายและทางธรรม วัคซีนทางกายหาได้ไม่ยากเพียงไปโรงพยาบาลก็ได้รับบริการที่ครบถ้วนแต่วัคซีนทางธรรมจะไปหาได้จากที่ไหนกัน
       หนังสือเล่มนี้  จะนำท่านไปพบกับ 4 พุทธคลินิกที่รับฉีดวัคซีนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันโลกร้ายแก่เด็กๆ ทั่วราชอาณาจักร  ซึ่งเป็นทางออกสำหรับพ่อแม่ที่ต้องการมอบวัคซีนธรรมะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตแก่ลูก 
     ปณธาดา  ราชกิจ. ฉีดวัคซีนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูก. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ. 2553. 143 หน้า.ภาพประกอบสี. 294.304 ป146ฉ.

ปรับปรุงเมื่อ ::10/11/2011    

 
ใจเปี่ยมสุข
     
  

ใจเปี่ยมสุข

       มุมมองในการมองเห็นความสุขในโลกของแต่ละคนต่างกัน  บางคนต้องการเป็นศาสตราจารย์ เป็นพลเอก หรือได้รับรางวัลโนเบลใจของเค้าจึงจะเปี่ยมด้วยความสุข  แต่พอความจริงไม่เป็นอย่างที่หวังใจก็เปี่ยมทุกข์  แท้จริงคำว่าเปี่ยมสุขขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าของสิ่งต่างๆ รอบกายเราอย่างไรนั่นเอง
       หนังสือเล่มนี้  ผู้เขียนเลือกบทความ 40 ตอนจากการมุมมองผ่านโลกของผู้เขียน ทั้งในโลกวิชาการที่ผู้เขียนได้ร่ำเรียนมาจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ตลอดจนในโลกของการทำงาน ทั้งงานสื่อ งานสอนหนังสือ และในโลกแห่งการปฏิบัติธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางความคิดและมุมมองใหม่
ในการมองโลกของทุกท่านให้เปี่ยมสุข  
    เปี่ยมสุข  เมนะเศวต. ใจเปี่ยมสุข. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 2553. 264 หน้า. ภาพประกอบ. 158 ป799จ.

ปรับปรุงเมื่อ ::10/11/2011    

 
นิทานเพื่อชีวิต ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
     
  

นิทานเพื่อชีวิต ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

       นิทานนั้นเมื่อผู้อ่านใช้สติปัญญาพิจารณาแล้วย่อมได้ข้อคิดเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตในทางที่ถูกทำนองคลองธรรม  ซึ่งจะนำพาความสุขความเจริญแก่ตนเองและสังคมโดยแท้
       หนังสือเล่มนี้  ผู้แต่งรวบรวมนิทานจากหนังสือนิทานหลากหลายเล่ม  ทั้งนิทานพงศาวดาร  นิทานพื้นบ้าน  นิทานที่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เล่าให้ฟัง นำมาเรียบเรียงโดยใช้ถ้อยคำที่อ่านและเข้าใจง่ายสอดแทรกคติธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ไว้ในนิทานเรื่องนั้นๆ 
       สว่าง  รัตนรัตติ. นิทานเพื่อชีวิต ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.    2551. ภาพประกอบ. 294.308 ส419ท.
 

ปรับปรุงเมื่อ ::10/11/2011    

 
ทางสงบ
     
  

ทางสงบ

       เมื่อเกิดความรู้สึกขัดใจ รู้สึกเดือดดาล ทรรศนะคติในการทำงานที่ไม่ตรงกัน โดนคนนินทา ชีวิตประจำวันในหนึ่งวันของเราต้องประสบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมากมาย เราจะค้นพบทางสงบจากอารมณ์ที่ไม่ชอบใจทั้งหลายที่เข้ามากระทบจิตใจของเราได้อย่างไร
       หนังสือเล่มนี้  เป็นบันทึกข้อความที่พูดในรายการ ทางสงบ บรรยายโดย ท่านพันเอกปิ่น  มุทุกันต์ ออกอากาศเมื่อปี พ.ศ. 2506 ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 เนื้อหาในรายการเป็นการบรรยายถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราต้องพบเจอเป็นประจำในชีวิตประจำวัน เมื่อต้องพบเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้เราจะวางใจแก้ไขอามรณ์ไม่ชอบใจที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้อย่างไร 
       พ.อ.ปิ่น  มุทุกันต์. ทางสงบ. กรุงเทพฯ : คลังวิทยา. 2526. 439 หน้า. 808.51 ป617ท.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/28/2011    

 
คำบรรยายพุทธศาสตร์ ภาค 2
     
  

คำบรรยายพุทธศาสตร์ ภาค 2

       พระพุทธเจ้าไม่ใช่เทวดา ไม่ใช่พระอินทร์ พระพรหม พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ งานของพระองค์สำเร็จด้วยความพยายาม ไม่ใช่เรื่องผีสิงหรือเทวดาดลใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นข้อเท็จจริงทางเหตุผลทั้งสิ้น  โดยมีหลักอริยสัจสี่เป็นเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าว
       หนังสือเล่มนี้  รวมคำบรรยายเรื่องของท่านพันเอกปิ่น  มุทุกันต์ จากหนังสือคำบรรยายพุทธศาสตร์โดยหนังสือนี้มีทั้งหมด 3 ภาค ในเล่มนี้เป็นภาคที่ 2 เนื้อหาในเล่มกล่าวถึงเรื่อง อริยสัจสี่ อย่างละเอียดครบถ้วนทุกหัวข้อ
       พ.อ.ปิ่น  มุทุกันต์. คำบรรยายพุทธศาสตร์ ภาค 2. กรุงเทพฯ : คลังวิทยา. 2525. 551 หน้า. 294.304 ป617พ.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/28/2011    

 
พุทธวิธีครองใจคน
     
  

พุทธวิธีครองใจคน

       วิธีการครองใจผู้คนในหลักคัมภีร์ทางพุทธศาสตร์เป็นวิชาที่อำนวยผลแก่ผู้ปฏิบัติในธุรกิจและการสังคมของคนทุกเพศทุกวัยและทุกสาขาอาชีพ แต่เนื่องจากคัมภีร์เหล่านี้แต่งขึ้นเป็นเวลากว่าหนึ่งร้อยปี จิตใจของผู้แต่งซึ่งพระเถระผู้ใหญ่ในยุคนั้นอยู่คนละระดับกับจิตใจของคนในยุคปัจจุบัน
       หนังสือเล่มนี้  ท่านพันเอกปิ่น  มุทุกันต์ ได้เป็นผู้สรุปเนื้อหาสาระเรื่องวิธีครองใจคนจากคัมภีร์ทางพุทธศาสนาในยุคก่อนและนำมาปรับให้เป็นภาษาปัจจุบันซึ่งเข้ากับความรู้สึกนึกคิดของคนในยุคปัจจุบันได้ง่าย
     พ.อ.ปิ่น  มุทุกันต์. พุทธวิธีครองใจคน. กรุงเทพฯ : คลังวิทยา. 2532. 424 หน้า. 294.304 ป617พ. 

ปรับปรุงเมื่อ ::9/28/2011    

 
อาณาจักรกอไผ่
     
  

อาณาจักรกอไผ่

       โรงเรียนจะเสียชื่อก็เพราะนักเรียน  ทหารจะเสียชื่อก็เพราะทหาร  พระพุทธศาสนาจะดับสูญก็เพราะชาวพุทธ   สถาบันจะล่มจมเสียชื่อเสียเกียรติก็เพราะสมาชิกของสถาบันนั้นเอง เช่นเดียวกับสังคมไทยจะเสียชื่อเสียเกียรติก็เพราะคนไทยด้วยกันเอง
       หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทความคติธรรมของท่านพันเอกปิ่น  มุทุกันต์ ที่กล่าวถึงการพัฒนาคน พัฒนาสังคม และพัฒนาชาติ  พร้อมทั้งนำหลักธรรมของพระพุทธศาสนามาเป็นตัวอย่างประกอบเพื่อเสริมคติธรรมในเล่ม
       พ.อ.ปิ่น  มุทุกันต์. อาณาจักรกอไผ่. พระนคร : คลังวิทยา. 2510. 431 หน้า. 808.51 ป617อ.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/28/2011    

 
กลวิธีแก้ทุกข์ ฉบับสมบูรณ์
     
  

กลวิธีแก้ทุกข์ ฉบับสมบูรณ์

       เหตุการณ์บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงครั้งแล้วครั้งเล่าทำให้ทุกชีวิตถูกเหวี่ยงไปตามมรสุมแห่งเหตุการณ์ต่างๆ การที่จะอยู่ให้ได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ควรต้องมีความเข้าใจเรื่องของโลก  เพื่อสามารถวางแผนดำเนินการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้ได้  หลักธรรมะในคัมภีร์พระพุทธศาสนาที่อธิบายความเป็นไปของโลกได้อย่างดีที่สุด   คือ  “ โลกธรรม 8 ” 
       หนังสือเล่มนี้  รวบรวมปาฐกถาธรรมที่ท่านพันเอกปิ่น  มุทุกันต์ ได้บรรยายไว้ ณ สถานที่ต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องโลกธรรม 8 ได้อย่างครบถ้วน
    พ.อ.ปิ่น  มุทุกันต์. กลวิธีแก้ทุกข์ ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ : คลังวิทยา. 423 หน้า. 294.304 ป617ก.

 

ปรับปรุงเมื่อ ::9/28/2011    

 
เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต
     
  

 เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต

ในระหว่างที่เรายังเข้าไม่ถึงความจริงของชีวิต เราใช้ ศรัทธา หรือความเชื่อชนิดที่มีเหตุผลมาเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าศรัทธาของเรานั้นถูกต้องแล้ว        
         หนังสือเล่มนี้ นำเสนอลักษณะของศรัทธาในพระพุทธศาสนาว่าต้องเป็นศรัทธาที่ไม่ประกอบด้วยความงมงาย  มีปัญญาเข้าไปกำกับดูแลและบอกวิธีการนำศรัทธาไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าถึงความจริงของชีวิตได้ ท้ายเล่มพบกับ

บทความพิเศษอีก 2 บท และภาคผนวกพุทธบัญญัติจากคัมภีร์พระไตรปิฎกสำหรับใช้ให้เข้าถึงศรัทธาที่แท้จริง

   พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม. 2540. 22 หน้า. 294.304 ป364มท.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/22/2011    

 
สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ
     
  

 สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ

    การที่จะนำปัญญามาใช้แก้ไขปัญหาชีวิต ใช้พิจารณาสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
ตามความเป็นจริงโดยไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสต่างๆ และหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นั้นต้องมีจิตที่เข้มแข็ง แข็งแกร่ง และนุ่มนวล ควรแก่การงาน จึงจะสามารถทำได้  ซึ่งเราเรียกจิตแบบนี้ว่า สัมมาสมาธิ
    หนังสือเล่มนี้ นำเสนอ สัมมาสมาธิ ตั้งแต่ความหมายของสัมมาสมาธิ ระดับของสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ และวิธีการเจริญสมาธิหรือฝึกสมาธิอย่างถูกวิธี พร้อมหลักฐานอ้างอิงที่มาของข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎก
 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). สัมมาสมาธิและสมาธิแบบพุทธ. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 2547. 215 หน้า. 294.35 ป364สม.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/22/2011    

 
ข้อคิดชีวิตทวนกระแส
     
  

ข้อคิดชีวิตทวนกระแส

    คนส่วนใหญ่ในโลกโดยทั่วไปตกอยู่ในกระแสที่เรียกว่า กาม คือ ความหลงละเลิงเพลิดเพลินติดใจอยู่ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และมุ่งจะหาแต่สิ่งเหล่านี้
มาบำเรอตนเองให้มากที่สุด ผลสุดท้ายก็ต้องเบียดเบียนกันและกันเนื่องจากวัตถุ
ในโลกมีจำกัด
    หนังสือเล่มนี้  นำเสนอวิธีการดำเนินชีวิตแบบพุทธซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตแบบทวนกระแสกาม เพื่ออยู่อย่างมีความสุขและเป็นอิสรภาพในสังคมปัจจุบัน
 

   พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). ข้อคิดชีวิตทวนกระแส. กรุงเทพฯ : มูลนิธพุทธธรรม.  
 2540. 22 หน้า. 294.304 ป364ขอ.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/22/2011    

 
ความจริงของชีวิต
     
  

ความจริงของชีวิต

    คนเราอยู่ในโลกต้องประสบพบเจอกับโลกธรรมอยู่ตลอดเวลา  ถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนจิตใจไม่เรียนรู้ความจริงของชีวิต เวลาประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็จะเกิดความเศร้าเสียใจ เวลาปลาบปลื้มยินดีก็จะหลงใหลมัวเมาอยู่ในความสุขนั้น
    หนังสือเล่มนี้ นำเสนอความจริงของชีวิตที่ว่าทุกสิ่งในโลกล้วนตกอยู่ภายใต้กฎของ อนิจจัง คือ ความไม่แน่นอน ผู้ที่เข้าถึงความจริงเรื่องนี้จะมีชีวิตที่เบิกบานสดใสด้วยความสุขที่บริสุทธิ์เหมือนได้ดื่มน้ำที่มีรสจืดสนิท
 

   พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). ความจริงของชีวิต. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม. 2540.
38 หน้า. 294.304 ป364คจ.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/22/2011    

 
คติธรรมแห่งชีวิต
     
  

คติธรรมแห่งชีวิต

      ร่างกายของเรานี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความแก่ตลอดเวลาเริ่มต้นตั้งแต่เราปฏิสนธิในครรภ์ของมารดาเราก็มีการแก่ขึ้นที่เรียกว่า เติบโต นั่นเอง
ความเจ็บไข้ จึงเป็นของธรรมดาที่ต้องมากับร่างกายที่เติบโตขึ้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ สุดท้าย มรณะ หรือความตาย ก็จะมาสู่ทุกชีวิตดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
“ มรณํธมฺโมมฺหิ มรณํ อนตีโต เรามีความตายเป็นธรรมดา หนีความตายไม่พ้น ”
     หนังสือเล่มนี้รวบรวมหนังสือและคำบรรยายในโอกาสต่างๆ ของพระธรรมปิฎก
(ป.อ.ปยุตโต) ที่เกี่ยวกับการเกิด การแก่ การเจ็บ และการตายเพื่อให้ท่านสาธุชนได้เห็นถึงคติธรรมดาของชีวิตและนำชีวิตไปสู่ความสมบูรณ์แห่งชีวิตอย่างแท้จริง

    พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต). คติธรรมแห่งชีวิต. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 2547.
150 หน้า. 294.35 ป364คต.

 

ปรับปรุงเมื่อ ::9/22/2011    

 
วิธีทำงานด้วยจิตว่าง ความสุขที่แท้จริงมีอยู่แต่ในการทำงาน
     
  

วิธีทำงานด้วยจิตว่าง ความสุขที่แท้จริงมีอยู่แต่ในการทำงาน

       เราทำงานเพื่ออะไร เพื่อหวังจะได้สิ่งตอบแทนหรือเพื่อให้คนมารักใคร่ การทำงานโดยเจือด้วยความอยากเช่นนั้นย่อมทำให้จิตว้าวุ่น การงานที่ทำก็กลายเป็นความทุกข์ทำให้ไม่ต้องการทำงานนั้น หนังสือเล่มนี้ ท่านอาจารย์พุทธทาสได้กล่าวถึงวิธีการทำงานอย่างไรจึงจะไม่เป็นทุกข์จากการทำงาน  วิธีนั้นคือ การทำงานด้วยจิตว่าง ซึ่งเป็นการทำงานด้วยความคิดที่เฉลียวฉลาดปราศจากความรู้สึกว่าเป็น ”ตัวกู” หรือ “ของกู”  เป็นแก่นของการทำงานเพื่องานตามหลักจริยธรรมสากลนั่นเอง
       พุทธทาสภิกขุ. การทำงานด้วยจิตว่าง ความสุขที่แท้จริงมีอยู่แต่ในการทำงาน. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 200 หน้า. 294.304 พ334วธ.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/13/2011    

 
วิธีการแก้ปัญหาชีวิต
     
  

วิธีการแก้ปัญหาชีวิต

       เมื่อเกิดปัญหาในชีวิตคนส่วนใหญ่จะคิดว่าปัญหาของตนนั้นไม่มีทางแก้ไขและหนีปัญหาด้วยวิธีการผิด เช่น แก้ปัญหาด้วยการพึ่งยาเสพติดบ้าง ดื่มสุราบ้าง บางคนก็แก้ปัญหาด้วยการฆ่าตัวตาย ปัญหาทุกชนิดย่อมมีทางแก้ไขได้เสมอ  หนังสือเล่มนี้ นำเสนอหลักวิธีในการแก้ปัญหาชีวิตทุกชนิด ผู้ที่ปฏิบัติตามย่อมสามารถแก้ปัญหาของตนได้ โดยพบทางออกของปัญหาที่ถูกต้องและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปในสังคม
       พุทธทาสภิกขุ. วิธีการแก้ปัญหาชีวิต. กรุงเทพฯ : แสงธรรม. 230 หน้า. 294.304 พ334วก.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/13/2011    

 
พระเจ้าของชาวพุทธ
     
  

พระเจ้าของชาวพุทธ

       พระเจ้าที่แท้จริงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตรงไปตรงมา ไม่ต้องติดสินบน
ไม่ต้องอ้อนวอนบวงสรวง แต่ถ้าต้องการบวงสรวงพระเจ้าที่แท้จริงมี
ทางเดียวคือ ต้องปฏิบัติให้ตรงตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่แท้จริง
นั่นคือ กฎอิทัปปัจจยตา ซึ่งเป็นพระเจ้าที่แท้จริงตามหลักของชาวพุทธ
เป็นพระเจ้าที่พระพุทธองค์ก็ทรงเคารพเช่นเดียวกันซึ่งคือธรรมะที่
ทรงตรัสรู้นั่นเอง
       พุทธทาสภิกขุ. พระเจ้าของชาวพุทธ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 2550.227 หน้า. 294.304 พ334พ.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/13/2011    

 
พุทธทาสตอบคำถาม (ธรรมะน้ำ – ธรรมะโคลน)
     
  

พุทธทาสตอบคำถาม (ธรรมะน้ำ – ธรรมะโคลน)      

       ท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นใคร ? เหตุใดองค์การยูเนสโกจึงประกาศยกย่องท่านให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก  เชื่อหรือไม่ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยถูกคนกล่าวตู่ว่า เช่น  “บวชมา ๕๐ พรรษาแต่ไม่รู้หลักธรรมะ สอนให้คนเข้าใจศาสนาผิดๆ สอนแต่ศีลธรรมตื้นๆ ทำตัวเป็นคนนอกพุทธศาสนา” หนังสือเล่มนี้ รวบรวมคำตอบของคำถามที่มีคนเข้าใจผิดและกล่าวตู่ท่านพุทธทาสกับสวนโมกข์  พร้อมทั้งรู้จักและเข้าใจท่านอาจารย์พุทธทาสอย่างถูกต้องที่สุด ซึ่งท่านจะเข้าใจว่าเหตุใดองค์การยูเนสโกจึงประกาศยกย่องท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลก
      พุทธทาสภิกขุ. พุทธทาสตอบคำถาม (ธรรมะน้ำ – ธรรมะโคลน). กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ. 2551. 463 หน้า. ภาพประกอบสี. 294.304 พ334พถ.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/13/2011    

 
ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม
     
  

ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม

       พุทธธรรม คือ สิ่งที่จะทำให้คนธรรมดากลายเป็นพุทธะ คือ ผู้รู้ตื่นเบิกบาน เป็นสิ่งที่ให้แต่ความสงบเยือกเย็น   ถ้ามนุษย์ยังไม่พบพุทธธรรมความปลอดภัยที่แท้จริงของชีวิตก็ยังเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน
หนังสือเล่มนี้ รวมปาฐกถาธรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุที่กล่าวถึงอุปสรรคที่อันตรายที่สุดในการเข้าสู่วิถีแห่งพุทธธรรมและพวกเรามักไม่รู้ตัวว่าเป็นภูเขาที่ขวางทางอยู่ นั่นคือ ความเห็นผิดและยึดถือแบบผิดๆ ในพระรัตนตรัย หากเราต้องการเข้าสู่วิถีพุทธธรรมก็ต้องก้าวข้ามภูเขาใหญ่ที่ขวางทางนั้น
ไปให้ได้
       พุทธทาสภิกขุ. ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ. 2551. 209 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.304 พ334ภข.

 

ปรับปรุงเมื่อ ::9/13/2011    

 
ยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระ
     
  

ยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระ

       ตั้งแต่วัยเด็กจนล่วงถึงวัยชรา เราก็มีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นตามวัยที่เปลี่ยนแปลงไป เวลาแห่งความเป็นอิสระของเราอยู่ที่ใด หากพิจารณาจากเหตุผลข้างต้นนี้ก็คงได้คำตอบว่า ชีวิตไม่ใช่ของเรา เราจะสามารถทำให้ชีวิตของเราเป็นอิสระได้อย่างไร
หนังสือเล่มนี้  บอกถึงวิธีการทำชีวิตให้เป็นอิสระ คือ ขอเพียงแค่เราวางใจให้เป็นอิสระ ไม่ยึดติดผูกพันกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกกายความเป็นอิสระก็จะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลา  และในท้ายเล่มมีการรวบรวมคำถามธรรมะมากมายจากหลายท่านซึ่งแต่ละคำถามล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวเราทั้งสิ้น
     สนอง  วรอุไร. ยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 2550. 213 หน้า. ภาพประกอบ. 294.304 ส194ยก. 

ปรับปรุงเมื่อ ::9/7/2011    

 
ความน่ากลัวของสิ่งที่เรียกว่าสุข
     
  

ความน่ากลัวของสิ่งที่เรียกว่าสุข

       เมื่อเกิดความทุกข์คนเรามักมีความระมัดระวังที่จะไม่เข้าไปใกล้  แต่ถ้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าความสุขเราก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปหาและยึดติดไว้ไม่ยอมปล่อยทั้งๆ ที่ความสุขและความทุกข์นั้นแทบจะเป็นสิ่งเดียวกัน  มีความสุขแล้วก็ต้องมีความทุกข์  ยิ่งสุขมากพอสูญเสียก็ยิ่งทุกข์มากขึ้น
หนังสือเล่มนี้  อธิบายความสุขเป็นขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกว่า ความสุขคืออะไร?  ความสุขเป็นสิ่งที่น่ากลัวได้อย่างไร?  จนถึงวิธีการฝึกฝนสติเพื่อให้ถึงความสุขสูงสุดเพียงประการเดียวที่ปราศจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิง คือ  “นิพพาน” 
       รัญจวน  อินทรกำแหง. ความน่ากลัวของสิ่งที่เรียกว่าสุข. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ. 2552. (10),156 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.304 ร349ค.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/7/2011    

 
อยู่อย่างเหนือทุกข์
     
  

อยู่อย่างเหนือทุกข์

       ความโศกเศร้า  ความไม่สบายกาย  ความไม่สบายใจ  ความคับแค้นใจ  การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รัก    ที่พอใจ  การพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจ   มีความปรารถนาในสิ่งใดไม่ได้ในสิ่งนั้น  ความทุกข์หลากหลายเหล่านี้เป็นความทุกข์ที่อยู่คู่กับผู้คนมาทุกยุคทุกสมัย  จะมีหนทางใดที่จะช่วยขจัดความทุกข์เหล่านี้ให้หมดไปได้หรือไม่
หนังสือเล่มนี้  เรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์ของพระไพศาล  วิสาโล เพื่อใช้เป็นคู่มือขจัดความทุกข์ที่หลากหลายของผู้คนในยุคปัจจุบันจนสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุขในสังคม  ตามสมควรแก่สภาพของบุคคล   พร้อมภาพเขียนประกอบที่งดงามสื่อถึงหลักธรรมอันช่ำเย็นของพระพุทธองค์จากฝีมือของ อ.พิชัย  นิรันต์  ศิลปินแห่งชาติ
      พระไพศาล  วิสาโล. อยู่อย่างเหนือทุกข์. กรุงเทพฯ : รักลูกกรุ๊ป. 2553. 219 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.304 พ996อ.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/7/2011    

 
สุขใจเมื่อไม่มีเรา
     
  

สุขใจเมื่อไม่มีเรา

       องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  ตัณหาหรือความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นตัวสร้างวงจรทุกข์  เพราะเมื่อเราต้องการสิ่งใดเราก็ต้องแสวงหาเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ทำให้เราสมความปรารถนาของตนเอง  ซึ่งเรียกสิ่งนั้นว่า “ความสุข”  แต่หากต้องแสวงหาในสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เช่นนี้  จะแน่ใจหรือว่าสิ่งนั้นเป็นความสุขที่แท้จริง
       หนังสือเล่มนี้  ตอบโจทย์สำคัญของผู้คนในโลกได้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความสุขที่แท้จริง  โดยนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดด้วยภาษาที่นุ่มนวล  อ่านเข้าใจง่าย  ภายในเล่มประกอบไปด้วยภาพศิลปะที่ทรงคุณค่าภายในเล่มที่จะพาท่องกระแสธรรมรสอันชื่นเย็น
       พระอาจารย์อำนาจ  โอภาโส. สุขใจเมื่อไม่มีเรา. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี. 2551. 230 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.304 อ686ส.

ปรับปรุงเมื่อ ::9/7/2011    

 
ความสุข...ทำอย่างไรจึงจะพบสุข
     
  

ความสุข...ทำอย่างไรจึงจะพบสุข

       คนเราแสวหาชื่อเสียง ลาภยศ เงินทอง การได้รับการสรรเสริญจากบุคคลอื่นและคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้มีความสุข  แต่ความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่อิงกับความอยาก  เมื่อได้สมใจอยากเราถึงจะมีความสุข แต่เมื่อไม่ได้เราก็หาพอใจในชีวิตไม่ได้  ต้องแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยไปสุดท้ายใจก็ไม่เป็นสุข
หนังสือเล่มนี้  รวบรวมปาฐกถาธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุเกี่ยวกับการแสวงหาความสุขที่แท้จริง  ซึ่งความสุขที่แท้จริงนั้นต้องเกิดจากใจที่เป็นสุขและสอดรับกับพุทธภาษิตที่ว่า    “ไม่มีความสุขใดยิ่งไปกว่าความสงบใจ”
       พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ). ความสุข...ทำอย่างไรจึงจะพบสุข. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 117 หน้า. 294.304 ป524คส.
 

 

ปรับปรุงเมื่อ ::9/7/2011    

 
สบตากับความตาย
     
  

สบตากับความตาย

       สำหรับคนทั่วไปแล้วความตายนับเป็นเรื่อง “อัปมงคล” อย่างยิ่ง  หากไม่จำเป็นจะไม่เอ่ยถึงเป็นเด็ดขาด  ซึ่งเป็นท่าทีต่อความตายของคนทั่วไป กล่าวได้ว่าเป็นการมองความตายในแง่ลบต่างกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาที่สอนให้มองความตายด้วยในแง่บวก สอนให้ตระหนักรู้ว่าการศึกษาเรื่องความตายเป็นผลดี  ต่อการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน หนังสือเล่มนี้  เสนอหลักการปฏิบัติภาวนาด้วยวิธีการเจริญมรณานุสติภาวนา  ซึ่งเป็นการภาวนาที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่า บุคคลใดเจริญมรณานุสติภาวนาสม่ำเสมอ บุคคลนั้นนับว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในการใช้ชีวิต
       พระมหาวุฒิชัย  วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี). สบตากับความตาย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ. 2551. 196 หน้า. ภาพสีประกอบ. 236.2 ว865สต.
 

ปรับปรุงเมื่อ ::8/23/2011    

 
๕ เล่มธรรมะชวนอ่าน
     
  

      สัปดาห์นี้ ศูนย์องค์ความรู้ (ห้องสมุดนาลันทา) ยุวพุทธิกสมาคมฯ ได้จัดกลุ่มหนังสือธรรมะชวนอ่านที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับคติความตายในพระพุทธศาสนา, การเตรียมตัวที่จะเผชิญหน้ากับสภาวะที่เรียกว่า “ความตาย”  ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกสรรพชีวิตในโลกนี้ย่อมประสบพบเจอแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้  ดังเช่นคำกล่าวของพระพุทธองค์ที่ว่า “...กาลย่อมล่วงไป ราตรีย่อมผ่านไป ชั้นแห่งวัยย่อมละลำดับไป ผู้เล็งเห็นภัยในมรณะนั้น  พึงทำบุญอันนำสุขมาให้...” (นนฺทเทวปุตฺต) สํ.ส. ๑๕/๘๙.
       เพื่อนสมาชิกท่านใดต้องการแนะนำหนังสือธรรมะที่อ่านแล้วประทับใจต้องการบอกต่อให้เพื่อนๆ ได้อ่าน-ศึกษา-ค้นคว้า สามารถส่งคำแนะนำมาได้ที่ e-mail: nalanda_library@ybat.org หรือ facebook.com/ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ  เรารอคำแนะนำหนังสือธรรมะชวนอ่านจากท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขออนุโมทนา
 

ปรับปรุงเมื่อ ::8/23/2011    

 
ยิ้มกับความตาย
     
  

ยิ้มกับความตาย

       มนุษย์ทุกคนต้องตาย...ไม่มีใครหนีพ้นความตายได้  แม้ว่าความจริงจะเป็นเช่นนี้  แต่เมื่อเวลาความตายเข้ามาเยือน มนุษย์ก็จะรู้สึกสะดุ้งตกใจกลัว สับสน วุ่นวาย ขาดสติปัญญาเพียงพอในการรับมือกับความตาย วางจิตใจไม่ถูกว่าจะจัดการความตายอย่างไร ถ้าเสียชีวิตด้วยสภาพจิตเช่นนี้ย่อมไปเกิดในภพภูมิที่ทรมานหนังสือเล่มนี้  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความตายในมุมองของพระพุทธศาสนา  เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ภาค ภาคที่ 1 บอกถึงความตายในลักษณะต่างๆ และทำไมมนุษย์ถึงต้องตาย ภาคที่ 2 บอกแนวทางรับมือกับความตายการวางท่าทีที่ถูกต้องต่อความตายและผลดีในการนำความตายมาเป็นบทเรียนสอนใจ  
       พระมหาสุภา  ชิโนรโส (ส.ชิโนรส). ยิ้มกับความตาย. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ. 2552. 123 หน้า. ภาพสีประกอบ. 236.2 ส837ย.

ปรับปรุงเมื่อ ::8/23/2011    

 
คนตายกลับบ้านได้
     
  

คนตายกลับบ้านได้

       ชีวิตหลังจากความตายมีได้อย่างไร?
ชีวิตคนเราประกอบด้วยขันธ์ 5 ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อชีวิตเก่าจบสิ้นจะเป็นปัจจัยให้เกิดชีวิตใหม่ตามหลักของปฏิจจสมุปบาท สัญญาหรือความจำเป็นนามธรรมที่อยู่ในกระบวนการถูกถ่ายทอด ดังนั้นเมื่อคนตายมาเกิดในรูปโอปปาติกะ จึงจำความหลังของตนเองได้และสามารถกลับมาบ้านของตนเองเพื่อหาญาติพี่น้องได้เหมือนดังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ใน ติโรกุฑฑสูตร (ขุ.ธ.251/1/10.)
หนังสือเล่มนี้  เสนอการศึกษาวิเคราะห์เรื่องราวของคุณวิทยา พันธุ์โพธิ์ทอง คนตายกลับบ้านได้ในยุคปัจจุบันจากบันทึกของครอบครัวพันธุ์โพธิ์ทอง โดยนำหลักการในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนามาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
       บรรจบ  บรรณรุจิ. คนตายกลับบ้านได้. กรุงเทพฯ : บริษัทขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์. 2552. 136 หน้า. ภาพประกอบ. 236.8 บ149ค.

ปรับปรุงเมื่อ ::8/23/2011    

 
ตีสนิทกับความตาย
     
  

ตีสนิทกับความตาย

       ทุกคนย่อมหนีไม่พ้นความตาย ทั้งคนโง่ คนฉลาด คนพาลและบัณฑิตล้วนแล้วแต่ไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกันคือ ความตายด้วยกันทั้งหมด  สำคัญอยู่ที่เมื่อเราตายจากโลกนี้ไปตายอย่างไรจึงไม่ไปสู่ทุคติ ตายอย่างไรจึงจะไปสู่สุคติ หนังสือเล่มนี้  บรรยายถึงเรื่องราวของการเตรียมตัวก่อนตาย ตายแล้วเราจะไปไหน?  เราควรจะเตรียมตัวอย่างไรในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่? และเมื่อตายแล้วเราจะไปเกิดในภพภูมิใด? จะมีวิธีรู้ได้อย่างไร?
       พระมานพ  อุปสโม. ตีสนิทกับความตาย. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี. 2547. 106 หน้า. ภาพประกอบ. 236.1 ม443ต.

ปรับปรุงเมื่อ ::8/23/2011    

 
การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ
     
  

การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ

       คนเจ็บป่วยนั้นไม่ได้ต้องการเพียงแค่การเยียวยาทางกายเท่านั้น การเยียวยาทางจิตใจก็มีความสำคัญเช่นกัน ยิ่งผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตการเยียวยาทางกายกลับมีความสำคัญน้อยกว่าการเยียวยาทางจิตใจ หนังสือเล่มนี้  เสนอวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นทางจิตใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยอาศัยหลักการทางพุทธศาสนา พร้อมกับนำประสบการณ์ของผู้รู้มาเป็นตัวอย่างประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำแง่คิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้ที่ตนรักจนสามารถเข้าถึงความสงบในวาระสุดท้ายของชีวิตได้
      พระไพศาล  วิสาโล. การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ.  กรุงเทพฯ : เครือข่ายพุทธิกา. 2549. 45 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.304 พ966กช.

ปรับปรุงเมื่อ ::8/23/2011    

 
รักลูกให้ถูกทาง
     
  

รักลูกให้ถูกทาง

      สังคมในยุคปัจจุบันผู้คนอยู่กันด้วยการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน ทำให้ผู้ปกครองของเด็กไม่มีเวลาสำหรับอยู่กับลูกมากนัก ปัญหาต่างๆ จึงเกิดตามมาเสมอ โดยเฉพาะพ่อแม่ที่ขาดการศึกษาธรรมะทำให้ไม่มีความรู้ในการสั่งสอนลูกจึงมักตามใจลูกของตนจนเกินไปเวลาลูกทำอะไรผิดก็จะไม่มีการตักเตือนลูก หนังสือเล่มนี้รวบรวมธรรมบรรยายของ          หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ เกี่ยวกับการฝึกสอนและอบรมเด็กเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพ่อแม่ว่าควรทำอย่างไรจึงจะรักลูก ได้อย่างถูกทางตามหลักพุทธธรรม 
        พระพรหมมังคลาจารย์ (หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ). รักลูกให้ถูกทาง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนาของธรรมสภา. 2550. 309 หน้า. ภาพประกอบ. 649.1 ป524รล.

 

ปรับปรุงเมื่อ ::8/12/2011    

 
ธุดงค์ญี่ปุ่น
     
  

ธุดงค์ญี่ปุ่น

    เรามักเข้าใจว่าปฏิบัติธรรม คือการจัดเวลาไว้สำหรับสวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม สำหรับผู้ปฏิบัติแล้วการดำเนินชีวิตประจำวันกับการปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน อยู่สภาพแวดล้อมอย่างไร ผู้ปฏิบัติธรรม    ย่อมประพฤติธรรมตลอดกาลตลอดเวลา หนังสือเล่มนี้พระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก เล่าถึงประสบการณ์เดินธุดงค์ของท่านในประเทศญี่ปุ่นและเล่าถึงพุทธศาสนานิกายมหายานในประเทศญี่ปุ่นว่ามีการปฏิบัติธุดงค์อย่างไร  
       พระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก. ธุดงค์ญี่ปุ่น. กรุงเทพฯ : มูลนิธิมายาโคตมี. 2554. 203 หน้า. ภาพประกอบ 294.304 ม573ธด.

ปรับปรุงเมื่อ ::8/12/2011    

 
เดินทางโดยสวัสดี
     
  

เดินทางโดยสวัสดี

        คนเราทุกคนต่างต้องการความสุขทั้งนั้นเราจึงใช้เวลาในชีวิตไปกับการพยามยามหนีจากทุกข์และแสวงหาความสุข แต่จิตของเราก็ชอบคิดเพื่อติดแน่นอยู่ในทุกข์และเพิ่มทุกข์ให้มากยิ่งขึ้นเป็นธรรมดาของจิตที่ไม่ได้ฝึกฝน         การเดินธุดงค์คือการท่องเที่ยวไปโดยรักษาสติ รักษาใจ รักษาข้อวัตรปฏิบัติของพระไว้เพื่อฝึกฝนจิตให้ปราศจากกิเลส     ทั้งปวง หนังสือเล่มนี้พระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก เล่าถึงประสบการณ์เดินธุดงค์ของท่านในประเทศไทยมีทั้งการเข้าป่า ขึ้นเขา พบเจอสัตว์ป่าหลากหลายผ่านประสบการณ์ต่างๆ มากมายจนจบการเดินทางโดยสวัสดี
       พระอาจารย์มิตซูโอะ  คเวสโก. เดินทางโดยสวัสดี. กรุงเทพฯ : มูลนิธิมายาโคตมี. 2554. 156 หน้า. ภาพประกอบ 294.304 ม573ดท.

 

ปรับปรุงเมื่อ ::8/12/2011    

 
พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู
     
  

พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู

       ยามแก่เฒ่า  หวังเจ้า  เฝ้ารับใช้
       ยามป่วยไข้  หวังเจ้า   เฝ้ารักษา
       เมื่อถึงยาม  ต้องตาย  วายชีวา
       หวังลูกช่วย  ปิดตา     เมื่อสิ้นใจ
        ความหวังในใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้นมีเพียง 3 ความหวังนี้เท่านั้น ลูกคนใดที่สามารถทำให้ความหวังทั้ง 3 นั้นเป็นจริงได้ย่อมได้ชื่อว่าเป็น   ยอดคน ยอดกตัญญู  หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู ผู้ทรงปฏิบัติความหวังทั้ง 3 ของแม่ได้อย่างครบถ้วน
      ทองคำ  ศรีโยธิน. พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู. กรุงเทพฯ :  ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. 2549.       144 หน้า. ภาพประกอบ. 923.1 ท249พ.

ปรับปรุงเมื่อ ::8/12/2011    

 
คำพ่อ คำแม่ มอบแด่ลูกอันเป็นที่รักยิ่ง
     
  

คำพ่อ คำแม่ มอบแด่ลูกอันเป็นที่รักยิ่ง

       ถือกันมาแต่เก่าก่อนว่าคำแนะนำสั่งสอนของพ่อแม่นั้นเป็นสมบัติที่ล้ำค่ากว่าสมบัติใดๆ ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนถือเป็นหน้าที่ที่ตนจะต้องอบรมแนะนำสั่งสอนลูกของตนให้เป็นคนดี คอยแต่งเติมให้ลูกของตนงดงามทั้งกิริยามารยาท คำพูด และจิตใจ ตลอดทั้งให้กำลังใจ ปลอบใจลูกเมื่อพลาด ตำหนิติติงเมื่อลูกทำผิด หนังสือเล่มนี้รวบรวมคำแนะนำสั่งสอนของพ่อแม่ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือต่างๆ และจากเรื่องบอกเล่าต่างๆ ที่ผู้เขียนเคยได้ยินได้ฟังมาเรียบเรียงเป็นภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่สมัยใหม่ได้รู้แนวทางสั่งสอนลูกของตนให้เป็นคนดี
       พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี  สุรเตโช ป.ธ.9 ราชบัณฑิต). คำพ่อ คำแม่ มอบแด่ลูกอันเป็นที่รักยิ่ง. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. 2544. 222 หน้า. ภาพประกอบ. 649.1 ท262ค.

ปรับปรุงเมื่อ ::8/12/2011    

 
ทศบารมี พระเจ้าสิบชาติ
     
  

ทศบารมี พระเจ้าสิบชาติ

       มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ต้องเวียนว่ายตายเกิด ต้องพบเจอทั้งบุญและบาปหาความจีรังยั่งยืนเที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตไม่ได้  ทศบารมี หรือ พระเจ้าสิบชาติ เป็นหนังสือที่แสดงถึงการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญเพียรก่อนที่จะเสด็จมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและบำเพ็ญเพียรจนตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า  พร้อมทั้งเมตตาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ความเดือดร้อนทั้งปวง
       ทศบารมี พระเจ้าสิบชาติ. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 285 หน้า. ภาพประกอบ. 294.308 ท234ท.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/29/2011    

 
พระเจ้าสิบชาติ นิทานชาดกทศบารมี
     
  

พระเจ้าสิบชาติ นิทานชาดกทศบารมี

       องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีมานับชาติไม่ถ้วน เรื่องราวใน 10 พระชาติสุดท้ายของพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวเพื่อจะได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น  เราสามารถนำคติธรรมต่างๆ ที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาของเราได้บำเพ็ญมาในแต่ละพระชาติมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงในรูปแบบนิทานสามารถเข้าใจได้ง่าย พร้อมภาพประกอบสีสี่สวยงามเหมาะสำหรับเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั้งหลาย
      บรรจบ  บรรณรุจิ. พระเจ้าสิบชาติ นิทานชาดกทศบารมี ประกอบภาพพร้อมคติธรรม. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. 2548. 160 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.308 บ149พท.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/29/2011    

 
ทศชาติชาดก (ฉบับการ์ตูน)
     
  

ทศชาติชาดก (ฉบับการ์ตูน)

       พุทธศาสนิกชนในสมัยโบราณรู้จักและจดจำเรื่องราวของ “ทศชาติชาดก” ได้จนขึ้นใจ ทว่าด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายประการในปัจจุบันทำให้เรื่องราวของ “ทศชาติชาดก” ค่อยๆ ถูกลืมเลือนหายไปตามกาลเวลา การอ่านทศชาติชาดกจึงถือเป็นการน้อมระลึกถึงพระบารมี 10 ประการ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเฉพาะในพระชาติสุดท้ายที่ทรงเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรนั้นถือกันว่าเป็น มหาชาติ เพราะทรงบำเพ็ญบารมีครบถ้วนทั้ง 10 ประการในพระชาติเดียว หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ในรูปแบบการ์ตูนและใช้ถ้อยคำสอนที่กระชับ เข้าใจง่าย ภาพการ์ตูนประกอบสวยงาม สนุกสนานเหมาะจะเป็นหนังสือเล่มแรกให้เด็กและเยาวชนได้อ่าน
       ชลลดา  ชะบางบอน. ทศชาติชาดก (ฉบับการ์ตูน). ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์. 2549. 258 หน้า. ภาพสีประกอบ.ย ช512ท.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/29/2011    

 
มหาเวสสันดรชาดก สำนวนเทศนา 13 กัณฑ์
     
  

มหาเวสสันดรชาดก สำนวนเทศนา 13 กัณฑ์

        หนังสือเทศน์มหาชาติ หรือ มหาเวสสันดรชาดก นี้  เดิมเป็นภาษามคธหรือภาษาบาลีเชื่อกันว่าเป็น
พระพุทธพจน์ โดยนับเนื่องอยู่ในขุททกนิกาย พระสุตตันตปิฎก โดยพระพุทธองค์ทรงแสดงเป็นคาถา คือ คำประพันธ์ประเภทฉันท์ตลอดเรื่อง มีความยาวกำหนดเป็นคาถาถึง 1000 คาถา ซึ่งคนไทยนิยมเรียกว่า “คาถาพัน” หนังสือเทศน์มหาชาติเล่มนี้เป็นสำนวนที่เทศน์กันอยู่เป็นพื้นเมืองจนถึงทุกวันนี้ เพื่อให้เป็นต้นฉบับสำหรับนักเทศน์มหาชาติทั่วไป และในท้ายเล่มได้ทำ ศัพธาธิบาย ไว้เพื่อสะดวกแก่การศึกษาค้นคว้า และได้นำ คาถาพัน มาพิมพ์รวมไว้ในฉบับนี้ด้วย
       มหาเวสสันดรชาดก สำนวนเทศนา 13 กัณฑ์. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 2514. 447 หน้า. 294.308 ช512ม.

 

ปรับปรุงเมื่อ ::7/29/2011    

 
ปริทัศน์ เวสสันดรชาดก
     
  

ปริทัศน์ เวสสันดรชาดก

       พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาแห่งเหตุผล เป็นศาสนาที่สอดรับกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสนา เป็นปราชญ์ในเหตุผล ตรัสเหตุ ตรัสผล ยืนยันเหตุผล สรรเสริญผู้รู้ธรรมคำสอนที่ซาบซึ้งด้วยเหตุผลหนังสือปริทัศน์เวสสันดรเล่มนี้ เป็นหนังสือชวนคิด ชวนวิจารณ์ สำหรับผู้อ่านทั่วไปเพื่อเป็นทางเจริญความรู้เจริญปัญญาให้ค้นคว้าหาเหตุผลจากการอ่านหนังสือได้เป็นอย่างดี
       พระพิมลธรรม (ชอบ  อนุจารีมหาเถร). ปริทัศน์ เวสสันดรชาดก. กรุงเทพฯ : โครงการมูลนิธิหอไตร
หอติสสเทวาภิธาน วัดสุทัศน์เทพวนาราม. 2533. 277 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.308 ช512ป.
 

ปรับปรุงเมื่อ ::7/29/2011    

 
มหาบุรุษชาติสุดท้าย “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
     
  

มหาบุรุษชาติสุดท้าย “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

       ในหมู่มวลมนุษยชาตินับร้อยนับพันล้านคนทั่วโลกผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “มหาบุรุษ” นั้นหาได้ยากยิ่ง ทุกรอบพันปีจะปรากฏให้เห็นสัก 2-3 คน ก็แสนยาก ดังนั้นประวัติและเรื่องราวของพระพุทธองค์จึงเป็นบทเรียนและคำสอนที่ทรงคุณค่าตลอดกาล หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือพุทธประวัติที่ได้นำเรื่องราวตอนสำคัญมาบรรจบร้อยเรียงไว้อย่างกะทัดรัดและสละสลวยยิ่ง พร้อมภาพประกอบที่ทำให้อ่านไปยิ้มไปทำให้จดจำเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เหมาะสำหรับผู้สนใจทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
       สายฝน  ศิลปพรหม. มหาบุรุษชาติสุดท้าย “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”. กรุงเทพฯ : ธรรมดา. 2552. 221 หน้า. ภาพประกอบสี. ย ส655ม.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/23/2011    

 
ผิดที่ไม่รู้
     
  

ผิดที่ไม่รู้

       ถามว่ามีถ่านร้อนอยู่ก้อนหนึ่ง คนที่หนึ่ง รู้ว่าถ่านก้อนนั้นร้อน คนที่สอง ไม่รู้ว่าถ่านก้อนนั้นร้อนถ้าต้องกำถ่านร้อนทั้งคู่ คนที่หนึ่งกับคนที่สองใครจะเจ็บมากกว่ากัน?
ผู้ที่รู้ว่าถ่านร้อนย่อมไม่กล้าจับถ่านนั้นอย่างเต็มที่ ต่างจากผู้ที่ไม่รู้ย่อมจับถ่านนั้นอย่างเต็มมือ ถ่านร้อนก็เปรียบเหมือนกับการทำผิดศีล ผู้ที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำเป็นเรื่องที่ผิดศีลย่อมบาปมากกว่าผู้ที่รู้
              หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นรายละเอียดของโทษแห่งการเป็นคนทุศีล สามารถรู้ตามได้ด้วยตนเองแบบไม่ต้องขอคำยืนยันจากใคร พร้อมวิธีการสำรวจอาการทางจิต วิธีตรวจตราการสั่งสมอุปนิสัยจนเท่าทันสภาพจิตว่ามืดมนไปถึงไหนแล้ว รู้ด้วยตนเองแล้วคุณจะหนาวที่ปล่อยให้ตัวเองผิดที่ไม่รู้มาได้อย่างไรเสียตั้งนาน
       ดังตฤณ. ผิดที่ไม่รู้. กรุงเทพฯ : ฮาวฟาร์. 2551. 88 หน้า. 294.35 ด321ผ. 
 

ปรับปรุงเมื่อ ::7/23/2011    

 
อานิสงส์ศีล 5 บัญญัติสังคม
     
  

อานิสงส์ศีล 5 บัญญัติสังคม

       ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องตามศีล 5 และกุศลกรรมบถ 10 ?
              ปฏิบัติอย่างไรเป็นการฝ่าฝืนลบล้างศีลธรรมและจะได้รับผลร้ายอย่างไร ?
หนังสือเล่มนี้แจกแจงเรื่อง ศีล 5 อย่างละเอียดคลอบคลุมในทุกประเด็นที่ผู้อ่านสงสัยเกี่ยวกับเรื่องศีล 5
ตั้งแต่เรื่อง ศีล 5 คืออะไร, ความหมายของศีล 5, ระเบียบปฏิบัติในการสมาทานศีล 5, วิธีการรักษาศีล 5 ให้บริสุทธิ์ และอานิสงส์ของศีล 5 เพื่อให้ผู้รักษาศีลเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในศีล 5 ยิ่งขึ้น จนถึงระดับรักษาศีลเพื่อความบริสุทธิ์ของศีล
ไปโดยอัตโนมัติ
       ธนิต  อยู่โพธิ์. อานิสงส์ศีล 5 บัญญัติสังคม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2539. 184 หน้า 294.35 ธ262อ

ปรับปรุงเมื่อ ::7/23/2011    

 
พุทธวิธีชนะมาร (ธรรมะการ์ตูน เล่ม 2)
     
  

พุทธวิธีชนะมาร (ธรรมะการ์ตูน เล่ม 2)

       บทถวายพรพระที่นิยมเรียกว่า “พาหุง” มีทั้งหมด 8 บท เนื้อหาเล่าถึงชัยชนะของพระพุทธองค์ต่อมาร เทวดา นาค  คนนอกศาสนา และสัตว์ร้าย ในแต่ละบทพระพุทธองค์ก็จะมีวิธีการต่างกันไปในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งแต่ละปัญหามีความแตกต่างกันไป  โดยรังสรรค์ผ่านภาพการ์ตูนสีสันงดงาม อ่านได้อย่างเพลิดเพลินและเหมาะสำหรับที่จะใช้เป็นสื่อประกอบการสอนของเด็กเป็นอย่างยิ่ง ในเล่มที่ 2 นี้ ประกอบด้วยเรื่องเล่า 4 บท คือ บทที่ 5 โปรดนางจิญจมานวิกา, บทที่ 6 แสดงพระธรรมต่อสัจจกนิครนถ์, บทที่ 7 ปราบนันโทปนันทนาคราช, บทที่ 8 แสดงพระธรรมต่อพกาพรหม
       นิพนธ์  ช่วงโสม. พุทธวิธีชนะมาร (ธรรมะการ์ตูน เล่ม 2). กรุงเทพฯ : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์. 2552. 223 หน้า ภาพสีประกอบ. ย น616พ

ปรับปรุงเมื่อ ::7/23/2011    

 
พุทธวิธีชนะมาร (ธรรมะการ์ตูน)
     
  

พุทธวิธีชนะมาร (ธรรมะการ์ตูน)

       บทถวายพรพระที่นิยมเรียกกันว่า “ พาหุง ” มีทั้งหมด 8 บท เนื้อหาเล่าถึงชัยชนะของพระพุทธองค์ต่อมาร เทวดา นาคคนนอกศาสนา และสัตว์ร้าย ในแต่ละบทพระพุทธองค์ก็จะมีวิธีการต่างกันไปในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งแต่ละปัญหามีความแตกต่างกันไป  โดยรังสรรค์ผ่านภาพการ์ตูนสีสันงดงาม อ่านได้อย่างเพลิดเพลินและเหมาะสำหรับที่จะใช้เป็นสื่อประกอบการสอนของเด็กเป็นอย่างยิ่ง ในเล่มที่ 1 นี้ ประกอบด้วยเรื่องเล่า 4 บท คือ บทที่ 1 พิชิตมาร, บทที่ 2 ปราบพยศอาฬวกยักษ์, บทที่ 3 สยบช้างนาฬาคีรี, บทที่ 4 โปรดองคุลีมาล
       นิพนธ์  ช่วงโสม. พุทธวิธีชนะมาร (ธรรมะการ์ตูน). กรุงเทพฯ : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2552. 223 หน้า ภาพสีประกอบ. ย น616พ

ปรับปรุงเมื่อ ::7/23/2011    

 
แนะนำหนังสือใหม่14-21ก.ค.54
     
  

สีลํ เสตุ มเหสกฺโข      สีลํ คนฺโธ อนุตฺตโร
สีลํ วิเลปนํ เสฏฺฐํ       เยน วาติ ทิโส ทิสํ.
ศีลเป็นสะพานอันสำคัญ      ศีลเป็นกลิ่นที่ไม่มีกลิ่นอื่นยิ่งกว่า
ศีลเป็นเครื่องลูบไล้อันประเสริฐสุด      เพราะศีล (มีกลิ่น) จขรไปทั่วทุกทิศ.
(สีลวเถร) ขุ.เถร.๒๖/๓๕๘.

     ๕ เล่ม ธรรมชวนอ่าน กลับมาทักทายเพื่อนสมาชิกด้วยพุทธศาสนสุภาษิตที่จะชักชวนให้ร่วมกับรักษาศีลในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ค่ะ และคัดสรรหนังสือธรรมหลากหลายแนวมาแนะนำ หากท่าน
สนใจจะแวะเวียนกันเข้ามาที่ห้องสมุดฯ  เราก็มีไว้บริการนะคะ
     สำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดสนใจแนะนำหนังสือธรรมะที่ท่านอ่านแล้วต้องการแนะนำให้ผู้อื่น
ได้อ่าน-ศึกษา-ค้นคว้า เราเปิดช่องทางให้ท่านแนะนำมาได้ที่ e-mail: nalanda_library@ybat.org หรือ facebook.com/ห้องสมุดนาลันทา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ 
เรารอการแนะนำหนังสือธรรมะชวนอ่านจากท่านด้วยความยินดี...ขออนุโมทนา

ปรับปรุงเมื่อ ::7/18/2011    

 
วัดของหนู
     
  

วัดของหนู

    เด็กทุกคนเมื่อที่บ้านบอกว่าจะพาไปวัดเด็กจะรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากไป เพราะคิดว่าไปถึงแล้วต้องไปนั่งคุกเข่า ต้องนั่งพับเพียบอยู่นิ่งๆ ซึ่งเมื่อยมาก หรือไม่ก็ฟังพระสวดเป็นภาษาบาลีไม่รู้เรื่อง
    หนังสือเล่มนี้อธิบายว่า วัดคืออะไร, มีไว้เพื่ออะไร, พระสงฆ์ท่านทำอะไรที่วัด พร้อมภาพการ์ตูนสวยงามเพื่อชักชวนให้เด็กและเยาวชนเกิดความรู้สึกที่ดีกับวัดและทำให้เด็กอยากเข้ามาวัดมากขึ้น

ชาคริต  อาชวบำรุง. วัดของหนู. กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย. 2552. 24 หน้า. ภาพประกอบ. ย ช463ว.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/18/2011    

 
พระพุทธเจ้า (ฉบับการ์ตูน)
     
  

 พระพุทธเจ้า (ฉบับการ์ตูน)

วิธีง่ายๆ ที่จะเรียนรู้ธรรมะให้ซาบซึ้งและได้รับความเพลิดเพลินควบคู่ไปด้วยกันนั้นสามารถทำได้จากการศึกษาในพุทธประวัติ เนื่องด้วยพุทธประวัติมีการดำเนินเรื่องราวของพระพุทธองค์ไว้อย่างได้อรรถรสและคงเนื้อหาอย่างครบถ้วน ตั้งแต่ประสูติ, ตรัสรู้, แสดงธรรม, ปรินิพพาน รวมถึงคำสอนต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วน
หนังสือเล่มนี้ นำพุทธประวัติมาถ่ายทอดในอีกมิติหนึ่ง คือ ศิลปะการ์ตูน ซึ่งผู้เล่าเรื่องสามารถเล่าพุทธประวัติได้เข้าใจง่าย  และผู้วาดภาพการ์ตูนก็สามารถถ่ายทอดภาพออกมาได้อย่างดีและสวยงาม สามารถกระตุ้นให้เยาวชนได้หันมารักการอ่านหนังสือและสนใจเรียนรู้ธรรมะมากขึ้น

สุภฤกษ์  บุญทอง. พระพุทธเจ้า (ฉบับการ์ตูน). ปทุมธานี : สกายบุ๊คส์. 2551. 204 หน้า. ภาพสีประกอบ. ย ส834พ.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/18/2011    

 
ชวนม่วนชื่น
     
  

ชวนม่วนชื่น

นิทานธรรมะ แต่ละเรื่องราวสามารถสื่อความหมายได้ด้วยตัวของมันเอง นิทานธรรมะจึงสามารถสื่อความจริงของชีวิตได้ดีกว่าเรื่องราวที่เป็นทฤษฎีหรือปรัชญาล้วนๆ
การอ่านเรื่องราวแห่งความสุขที่แท้จริงเหล่านี้จะให้ผลมากเท่ากับผู้ที่เคยได้ฟังธรรมสดๆ และจะช่วยเปลี่ยนชีวิตของผู้อ่านให้ดีขึ้นเช่นเดียวกับที่เคยได้ช่วยผู้อ่านท่านอื่นๆ มาแล้วมากมาย

พระอาจารย์พรหม. ชวนม่วนชื่น. กรุงเทพฯ : โรงเรียนทอสี. 2550. 264 หน้า. ภาพประกอบ. 294.304 พ287ช.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/18/2011    

 
เรื่องท่านเล่า
     
  

เรื่องท่านเล่า

   นิทานธรรมะ เป็นสิ่งที่ให้ทั้งความสุข ความบันเทิงในธรรม และความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง
ในการดำเนินชีวิตให้เป็นสุขและพัฒนาตนให้ดีงาม
    หนังสือเล่มนี้รวบรวมนิทานธรรมะเรื่องต่างๆ จากการแสดงธรรมในที่ต่างๆ ของท่านชยสาโร ภิกขุ
ซึ่งให้ข้อคิดทางธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเข้าใจได้ง่ายๆ

ชยสาโร ภิกขุ. เรื่องท่านเล่า. กรุงเทพฯ : กองทุนสื่อธรรมะทอสีและมูลนิธิปัญญาประทีป. 2552.
270 หน้า. ภาพประกอบ. 294.304 ช541ร.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/18/2011    

 
การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ
     
  

การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ

     คนเจ็บป่วยนั้นไม่ได้ต้องการเพียงแค่การเยียวยาทางกายเท่านั้น การเยียวยาทางจิตใจก็มีความสำคัญด้วยเช่นกัน ยิ่งผู้ป่วยในระยะสุดท้ายของชีวิตการเยียวยาทางกายกลับมีความสำคัญน้อยกว่าการเยียวยาทางจิตใจซ หนังสือเล่มนี้นำเสนอวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นทางจิตใจแก่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายโดยอาศัยหลักการทาง
พุทธศาสนา และนำประสบการณ์ของผู้รู้มาเป็นตัวอย่างประกอบเพื่อให้ผู้อ่านนำแง่คิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์        แก่ตนเอง และผู้ที่ตนรักจนสามารถเข้าถึงความสงบในวาระสุดท้ายของชีวิตได้
 

พระไพศาล  วิสาโล. การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธ. กรุงเทพฯ : เครือข่ายพุทธิกา.
2549. 45 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.304 พ966กช.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/18/2011    

 
ทางสายกลางสู่อิสรภาพแห่งชีวิต
     
  

ทางสายกลางสู่อิสรภาพแห่งชีวิต

       เรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใดกันแน่ คุณค่าที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์อยู่ที่ไหน ตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วที่บรรดานักปราชญ์และผู้มีปัญญาพยายามชักนำเราไปสู่การรู้แจ้งความจริงของชีวิต ของสรรพสิ่งในจักรวาลนี้โดยอาศัยวิธีการต่างๆ เพื่อจะตอบคำถามเหล่านี้และชี้นำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต หนังสือเล่มนี้คือคำตอบที่จะทำให้ผู้อ่านทุกท่านเข้าใจถึงความเป็นธรรมชาติของชีวิต ด้วยการเข้าถึงหลักของการปฏิบัติภาวนาบนวิถีของ ทางสายกลาง เริ่มจากการนำไปสู่การรู้เหตุแห่งทุกข์ว่าคืออะไร เราจะเข้าใจชีวิตได้อย่างไร ก้าวไปสู่การเดินทางสายกลางอย่างไร เพื่อความเป็นอิสรภาพแห่งชีวิตอย่างแท้จริง

       โพธินันทะ. ทางสายกลางสู่อิสรภาพแห่งชีวิต. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ. 2552. 205 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.321 พ969ท.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/9/2011    

 
อริยมรรค 8
     
  

อริยมรรค 8

       อริยสัจ 4 เป็นหลักธรรมะที่พิสูจน์ได้ด้วยตนเองอย่างแท้จริง อริยมรรค 8 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ 4 จึงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตที่ละเอียดอ่อนและสูงเยี่ยม หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงลักษณะการเกิดขึ้นของอริยมรรค ความสำคัญของ อริยมรรค และขยายความอริยมรรคทั้ง 8 องค์ โดยท่านอาจารย์สุภีร์นำมาถ่ายทอดอย่างเรียบง่าย ตรงไปตรงมา ทำให้ผู้อ่านสามารถศึกษาเรียนรู้และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องโดยไม่ยาก พร้อมอ้างอิงเนื้อหาจากคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก
      
       สุภีร์  ทุมทอง. อริยมรรค 8. สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม. 2552. 226 หน้า. ภาพประกอบ.
294.35 ส883อ.
 

ปรับปรุงเมื่อ ::7/9/2011    

 
สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ
     
  

สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ

       ปัญญาในธรรม คือ สัมมาทิฏฐิ เป็นธรรมะที่มีความสำคัญที่สุด พระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสไว้เป็นข้อแรกใน อริยมรรคมีองค์ 8 ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีปัญญาในธรรมอันเป็นสัมมาทิฏฐินี้ ก็มิอาจบรรลุข้อปฏิบัติและผลแห่งการปฏิบัติอันเป็นจุดมุ่งหมายในพระพุทธศาสนา หนังสือเล่มนี้รวบรวมจากการแสดงธรรมของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นอกจากพระองค์ท่านจะทรงแสดงข้อธรรมะสำคัญๆ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้ว พระองค์ท่านยังได้นำพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ มาอธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันเพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาในธรรมได้โดยสะดวก 
      
       ญาณสังวร,สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก,สมเด็จพระ. สัมมาทิฏฐิ ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระ. กรุงเทพฯ : มหามกุฏราชวิทยาลัย. 2548. 289 หน้า. 294.35 ญ211ส.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/9/2011    

 
อริยสัจ 4
     
  

อริยสัจ 4

       หลักธรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์ เป็นเข็มทิศชี้นำให้มนุษย์ดำเนินชีวิตไปตามทางอันตนเชื่อมั่นอยู่เป็นเครื่องฝึก เป็นเครื่องช่วยถ่ายถอนความดุร้ายให้หายไป เป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์วิเศษกว่าสัตว์ดิรัจฉานและในหมู่มนุษย์ด้วยกันผู้ฝึกตนแล้วด้วยธรรมเป็นผู้ประเสริฐที่สุด ในหลักธรรมทั้งปวงของพระพุทธองค์อริยสัจ 4 ถือว่าเป็นคำสอนหลัก เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา เพราะ อริยสัจ 4 เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกข์หรือปัญหาของชีวิตและวิธีการแก้ไขผ่อนคลายปัญหาโดยอาศัยหลักเหตุผลและสติปัญญาโดยตรงอันถือว่าเป็นจุดหมายสูงสุดแห่งการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา

       อินทสระ. อริยสัจ 4. กรุงเทพฯ : ธรรมดา. 2548. 303 หน้า. 294.304 ว357อ.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/9/2011    

 
สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน ดุจกระแสน้ำพาขอนไม้ไปมหาสมุทร
     
  

สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน ดุจกระแสน้ำพาขอนไม้ไปมหาสมุทร

       ในการปฏิบัติธรรมถ้าผู้ปฏิบัติธรรมมี สัมมาทิฏฐิ เป็นหัวหน้า จะทำให้การปฏิบัติธรรมเป็นไปอย่างเรียบง่าย เบาสบาย ไม่มีเรื่องยุ่งยากมากนักสามารถเป็นสุขไปเรื่อยๆ ผู้ปฏิบัติธรรมก็ย่อมจะถึงหาสมุทร คือ พระนิพพาน ได้ ถ้าผู้ปฏิบัติธรรมไม่ตกอยู่ในเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน 8 ประการนี้เสียก่อน คือ (๑) ไม่ติดฝั่งนี้ (๒)ไม่ติดฝั่งนู้น (๓)ไม่จมลงในท่ามกลาง (๔)ไม่เกยตื้น (๕)ไม่ถูกมนุษย์จับไว้ (๖)ไม่ถูกอมนุษย์จับไว้ (๗)ไม่ถูกเกลียวน้ำวนดูดเอาไว้ (๘)ไม่เน่าในภายใน หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเหตุการณ์ซึ่งเป็นอุปสรรคทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมไม่สามารถไปถึงนิพพานได้   พร้อมทั้งแนะนำวิธีแก้ไขจากเหตุการณ์ต่างๆ ทั้ง 8 ประการนั้น เพื่อผู้ปฏิบัติธรรมสามารถถึงมหาสมุทร คือ พระนิพพาน ได้ในที่สุด
       
       สุภีร์  ทุมทอง. สัมมาทิฏฐิพาไปนิพพาน ดุจกระแสน้ำพาขอนไม้ไปมหาสมุทร. นครปฐม : สาละ. 2553. 123 หน้า. 294.35 ส883สม.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/9/2011    

 
ธรรมะน้ำเอก
     
  

ธรรมะน้ำเอก

       ความสุขที่เกิดจากการประสบความสำเร็จในชีวิตของคนๆ หนึ่งเป็นสิ่งซึ่งสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้บนโลกนี้   ขอเพียงแต่คนๆ นั้นแสวงหา แรงบันดาลใจ ที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณภายในของตัวเองให้พบ ผลงานหลากประเภทจากงานเขียนของท่าน ว. ที่รวมกันเป็นหนังสือเล่มนี้ จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยให้ท่านค้นพบแรงบันดาลใจในชีวิตหรือพบก้าวแรกทางจิตวิญญาณของตัวเอง
ซึ่งจะทำให้ชีวิตของท่านไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
       พระมหาวุฒิชัย วชริเมธี. ธรรมะน้ำเอก. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ. 2551. 277 หน้า. ภาพประกอบ. 294.304 ว865ธอ.
      

ปรับปรุงเมื่อ ::7/9/2011    

 
ธรรมาธิปไตยไม่มาจึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ
     
  

ธรรมาธิปไตยไม่มาจึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ

        เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายแม้จะเป็นความขัดแย้งที่รุนแรงถึงขั้นวิกฤต นักบริหารที่มุ่งธรรมก็จะมองเป็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ในการเข้าถึงบูรณภาพแห่งธรรมแล้วใช้โอกาส และพลังงานในการสร้างสรรค์ให้เต็มที่เพื่อถึงพร้อมด้วยชัยชนะที่แท้จริง คือ ชัยชนะแห่งธรรม หนังสือเล่มนี้ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) แสดงให้ผู้อ่านทุกท่านมอง  ให้เห็นถึงโอกาสจากสภาพวิกฤตว่าเป็นโอกาสอันเยี่ยมในการเรียนรู้และฝึกหัดตัวเองมากมายเพื่อให้ปัญญาของเรา เจริญยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ยั่งยืนของประเทศชาติต่อไปในอนาคตเบื้องหน้า

       พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). ธรรมาธิปไตยไม่มาจึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ : รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์). กรุงเทพฯ : พิมพ์สวย. 2549. 85 หน้า. 294.3012 ป364ธร.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/9/2011    

 
หน้าที่ของคน
     
  

หน้าที่ของคน

       ชีวิตมีกิจหน้าที่ต้องกระทำหลายด้าน เช่น หน้าที่ต่อร่างกายตนเอง หน้าที่ตามความสัมพันธ์ทางสังคม แต่หน้าที่ที่สำคัญกว่านั้นคือ หน้าที่ในการทำความเข้าใจชีวิต เพื่อการฝึกฝนจิตใจให้หลุดพ้นจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ทั้งหลาย ไม่ยึดมั่นในตัวตนของตน ทำหน้าที่ของมนุษย์ให้สมบูรณ์หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงด้วยข้อเขียนที่เข้าใจง่ายและให้แนวทางปฏิบัติไว้อย่างกว้างขวาง เริ่มตั้งแต่การจำแนกประเภทของคนตามคติพุทธศาสนาและแนวทางพัฒนาตนให้สูงยิ่งขึ้นโดยใช้พุทธภาษิตในพระสูตร เช่น เรื่องทิศ 6 ตลอดจนคติของโบราณจารย์มาอ้างอิงพร้อมทั้งยกตัวอย่างเป็นแนวทางปฏิบัติ หากเราทุกคนนำไปปฏิบัติย่อมทำให้ชีวิตและสังคมมีความร่มเย็นสงบสุข

       เขมกะ. หน้าที่ของคน (ฉบับแรก). กรุงเทพฯ : ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. 427 หน้า. 294.304 ข631ห.

 

 

ปรับปรุงเมื่อ ::7/9/2011    

 
ธรรมะคลายใจ
     
  

ธรรมะคลายใจ

       ชีวิตของคนเราบางครั้งก็เหมือนกับคนที่หลงอยู่ในถ้ำมืด มองไปที่ใดก็มองไม่เห็นแสงสว่างทางออกจากถ้ำไม่ได้ ความทุกข์ในใจที่เราไม่สามารถคลายออกได้ก็เป็นความรู้สึกเช่นเดียวกันหนังสือเล่มนี้จะช่วยไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่ทุกท่านสงสัยทั้งเรื่องการทำงาน ครอบครัว ความรัก การพลัดพราก สังคม และการเมือง ซึ่งทุกคำตอบนั้นแฝงไปด้วยปัญญาที่เฉียบคมและล้วนเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตได้ทั้งสิ้น

      พระมหาวุฒิชัย วชริเมธี. ธรรมะคลายใจ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ. 2551. 285 หน้า. ภาพประกอบ. 294.304 ว865ธค.

ปรับปรุงเมื่อ ::7/9/2011    

 
ธรรมะคืออะไร จะเห็นธรรมะได้อย่างไร
     
  

ธรรมะคืออะไร จะเห็นธรรมะได้อย่างไร

       การจะปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องหรือประสบความสำเร็จเราก็ต้องรู้จัก
ธรรมะว่าคืออะไรและรู้ว่าจะเห็นธรรมะได้ด้วยวิธีไหนเสียก่อนจึงจะ
ปฏิบัติธรรมสำเร็จได้ หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความหมายของธรรมะใน
แบบง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถพบเห็นและพิจารณาได้ในชีวิตประจำวัน 
พร้อมแนะนำวิธีฝึกหัดให้เกิดสติสัมปชัญญะ มีความรู้ตัวในการใช้ชีวิต
อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการเห็นธรรมต่อไป

สุภีร์  ทุมทอง. ธรรมะคืออะไร จะเห็นธรรมะได้อย่างไร. สมุทรปราการ
:ชมรมกัลยาณธรรม.2554.107 หน้า. ภาพประกอบ. 294.304 ส883ธจ. 

ปรับปรุงเมื่อ ::6/30/2011    

 
สัมมาทิฏฐิ
     
  

สัมมาทิฏฐิ

       ชีวิตเปรียบเหมือนการเดินทางหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ต้องมีจุดเริ่มต้นที่ดี แม้แต่ในการปฏิบัติธรรม ความเห็นชอบ หรือ สัมมาทิฏฐิ ก็คือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่นำไปสู่ความถูกต้องและทำชีวิตให้เป็นสุขเพราะหากเป็นมิจฉาทิฏฐิ หรือ ความเห็นผิดเสียแล้ว ก็จะได้รับความเชื่อผิดๆ ตามมา และจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความเห็นผิดในการปฏิบัติต่อไป การปฏิบัตินั้นก็จะเป็น มิจฉาปฏิบัติ ไปเสียทั้งหมดแม้จะมีความเพียรในการปฏิบัติอย่างไรก็ไม่สามารถพ้นไปจากทุกข์ได้ หนังสือเล่มนี้บอกถึง พื้นฐานของสัมมาทิฏฐิ อุบายวิธีสังเกตความเห็นของผู้ปฏิบัติว่ามีสัมมาทิฏฐิหรือไม่  และอุบายวิธีในการปฏิบัติภาวนาเพื่อทำให้ผู้ปฏิบัติทุกท่านสามารถพ้นจากความทุกข์ได้ในที่สุด
 
      พระปัญญาพิศาลเถร (หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ). สัมมาทิฏฐิ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ. 2552. 275 หน้า. ภาพประกอบ. 294.304 ท569ส.
 

ปรับปรุงเมื่อ ::6/30/2011    

 
สัลเลขธรรม
     
  

สัลเลขธรรม

       ธรรมเหล่าใดเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลส ลดกิเลส ทำให้กิเลส
มีกำลังน้อยลงๆ จนสามารถทำลายกิเลส ให้หมดสิ้นไป  ธรรมนั้น
เรียกว่า “สัลเลขธรรม” หนังสือเล่มนี้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรม
ใดที่ไม่ใช่ธรรมะสำหรับขัดเกลากิเลสเป็นเพียงแค่การอยู่เป็นสุขใน
ปัจจุบัน หลักธรรมที่เป็นธรรมะสำหรับขัดเกลากิเลสนั้นทำให้จิตมี
ความพร้อมในการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐาน  เพื่อให้เกิด
ปัญญาถึงความดับกิเลสจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด

สุภีร์  ทุมทอง, สัลเลขธรรม, สมุทรปราการ : ชมรมกัลยาณธรรม.
2554.160 หน้า, ภาพประกอบ. 294.35 ส883สล.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/25/2011    

 
กฎเกณฑ์กรรม
     
  

กฎเกณฑ์กรรม

       กระทำกรรมดี ไม่จำเป็นต้องได้รับผลดี กระทำกรรมชั่ว ก็ไม่จำเป็น
ต้องได้รับผลชั่วกฎเกณฑ์กรรมนั้นจึงเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดเดาถึง
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ หนังสือเล่มนี้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมเริ่ม
ตั้งแต่มุมมองอย่างกว้างที่สุด คือ กรรมในฐานะกฎธรรมชาติและได้แยก
แยะกรรมในมุมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง และคลอบ-
คลุมเพื่อวัตถุประสงค์สุดท้ายของการเรียนรู้เรื่องกรรมคือ การเป็น
อิสระจากกรรมไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก

 สุภีร์  ทุมทอง. กฎเกณฑ์กรรม, กรุงเทพฯ : ฟรีมายด์. 2554. 159 หน้า.
ภาพประกอบสี. 294.304 ส883ก. 

ปรับปรุงเมื่อ ::6/25/2011    

 
กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม
     
  

กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม

    หนทางสู่การดับทุกข์ คือการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์
ของธรรมชาติ โดยรู้ชัดในกระบวนการแห่งปัจจัยตามที่เป็นจริง
แต่การปฏิบัติตนของมนุษย์แต่ละคนนั้นมิได้เป็นไปโดยเอกเทศ
หากยังต้องสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นอีกมากมายซึ่งประกอบกันเป็น
สังคมหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงวิธีและแนวทางในการพัฒนาชีวิตและสังคม
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตไปตามวิถีแห่งธรรมอันเป็นวิถีทาง
แห่งการดำเนินชีวิตที่ดีงามและถูกต้อง  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). กระแสธรรมเพื่อชีวิตและสังคม.
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา. 256 หน้า, 294.3013 ป364กธ.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/25/2011    

 
เบิกบานกลางคลื่นลม
     
  

เบิกบานกลางคลื่นลม

           ความสุขของคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับโลกภายนอกเสมอไป
สำหรับผู้ปรารถนาความสุขที่แท้ จะพบสิ่งนั้นได้ก็จากใจของตนเท่านั้น
การเอาความสุขของตนผูกติดกับโลกภายนอกย่อมพบความทุกข์ร่ำไป
แม้จะประสบสุขก็เพียงชั่วคราวเท่านั้น  ต่อเมื่อหันมาเพ่งพิจารณาชีวิต
และจิตใจของตนเองอย่างจริงจังจึงจะช่วยให้เราค้นพบตัวเองในมิติที่
ลึกซึ้ง และตระหนักรู้ว่าการวางใจอย่างถูกต้องจะทำให้เราค้นพบ
ทางออกจากทุกข์ที่ตนสร้างขึ้นเอง และสามารถรับมือกับเหตุการณ์
ต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราได้ดีขึ้น

พระไพศาล  วิสาโล. เบิกบานกลางคลื่นลม. กรุงเทพฯ : ศยาม.
2551. 273 หน้า. ภาพประกอบ. 294.304 พ996บ.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/25/2011    

 
คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย กับการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
     
  

คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย กับการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

“หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” โดย คุณแม่สิริ  กรินชัย จากการประเมินผลกับผู้มีศรัทธาที่เข้ามาปฏิบัติแล้วหลายแสนคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ได้ภายใน 7 วัน มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีมากขึ้นและได้กระทำตนให้ถูกต้องยิ่งๆ ขึ้นไป หนังสือเล่มนี้บอกวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตาม “หลักสูตรพัฒนาจิตฯ” พร้อมภาพการ์ตูนสี่สีอธิบายวิธีการเดินจงกรม ,การนั่งสมาธิ ,การกำหนดอิริยาบถย่อย ,การเข้านอนกับสติ ตลอดจนคำสมาทานกรรมฐานและบทสวดมนต์ของคุณแม่สิริ  กรินชัย           ซึ่งผู้อ่านจะรู้สึกเหมือนกับได้มาเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตาม “หลักสูตรพัฒนาจิตฯ” 7 คืน 8 วัน

สิริ  กรินชัย. คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย กับการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน “พัฒนาจิตให้เกิด   ปัญญาและสันติสุข”. กรุงเทพฯ : ช.โฆษิตพิพัฒน์. 2546. 107 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.35 ส731คส.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/13/2011    

 
พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์
     
  

พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์

“สมมติสมบัติ” เป็นสิ่งที่มีไว้เป็นฐานในการบำเพ็ญบารมี พระเวสสันดรมหาบุรุษผู้ฉลาดในการบริหารโอกาสและกล้าเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อจะกลายมาเป็นพระพุทธเจ้าผู้นำชาวโลกให้ออกจากทุกข์ หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดจากภาษาบาลีมาเป็นภาษาไทยด้วยสำนวนความเรียงแบบละเอียด เรียบง่าย  สามารถอ่านเข้าใจได้ง่าย พร้อมบทวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อลบล้างข้อวิจารณ์ที่กล่าวถึงกันมากในปัจจุบันเรื่องพระเวสสันดรว่าเป็นผู้เห็นแก่ตัวขาดความรับผิดชอบ

บรรจบ  บรรณรุจิ. พระเวสสันดร มหาบุรุษแห่งหิมพานต์.  กรุงเทพฯ : ดีเอ็มจี. 216 หน้า. ภาพสีประกอบ. 294.308 บ149พ.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/13/2011    

 
ทำอย่างไรให้ใจเป็นสุข
     
  

ทำอย่างไรให้ใจเป็นสุข

“ชอบสิ่งใดแล้ว ใจไม่เป็นทุกข์ไม่มี รักสิ่งใดแล้ว ใจไม่เป็นทุกข์ก็ไม่มี” พุทธดำรัสของพระพุทธองค์ ซึ่งพระอาจารย์มานพนำมาอธิบายด้วยภาษาง่ายๆ สื่อตรงเข้าไปที่จิตใจของผู้แสวงหาความสุข พร้อมแนะนำวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มศึกษาและผู้ปฏิบัติที่ต้องการศึกษาต่อขั้นสูงๆ ยิ่งขึ้นไป

พระอาจารย์มานพ  อุปสโม. ทำอย่างไรให้ใจเป็นสุข. กรุงเทพฯ : ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. 2554. 120 หน้า. ภาพประกอบ. 294.35 ม443ท.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/13/2011    

 
ไม่เกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย
     
  

 ไม่เกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย

พระผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติสมควรแล้วเป็นอย่างไรคงเป็นเรื่องที่ผู้ยังไม่ถึงธรรมจะสามารถเข้าใจได้        หนังสือเล่มนี้รวบรวมพระธรรมเทศนาจากหนังสือธรรมะหลายๆ เล่มของท่านพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสัมปันโน) ซึ่งท่านได้กล่าวถึงครูบาอาจารย์หลายท่านในหนังสือเล่มนี้ว่า ท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่ถึงธรรมแล้วอย่างไร

ไม่เกิดมาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย. กรุงเทพฯ : ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์. 200 หน้า.ภาพสีประกอบ. 294.363 ม962ม.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/13/2011    

 
ปาฏิหาริย์แห่งกรรม
     
  

ปาฏิหาริย์แห่งกรรม

“กรรม” เป็นคำสอนสำคัญเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่บอกให้มนุษย์รู้ว่ามนุษย์มีสิทธิที่จะเลือกทำอะไรก็ได้ทั้งดีและไม่ดี
 แต่ไม่มีสิทธิที่จะเลือกรับผลของการกระทำนั้น เพราะการกระทำทุกอย่างทีทำลงไปแล้วย่อมให้ผลแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว ไม่ชีวิตนี้ก็ชีวิตหน้าและชีวิตต่อไปเรื่อยๆ
จนกว่าสังสาระคือการเวียนว่ายตายเกิดจะสิ้นสุดลง หนังสือเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านได้ความรู้ ความเข้าใจถึงการให้ผลของกรรม ควบคู่ไปกับความรู้ความเข้าใจเรื่องปาฏิหาริย์ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างถูกต้อง และแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อสร้างกรรมดีละกรรมชั่ว เพื่อบรรลุถึงนิพพานคือความพ้นทุกข์อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนิกชน

บรรจบ  บรรณรุจิ. ปาฏิหาริย์แห่งกรรม. กรุงเทพฯ : กองทุนศึกษาพุทธศาสนา. 276 หน้า.  294.308 บ149ป.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/13/2011    

 
เล่าเรื่องไตรภูมิ (ฉบับการ์ตูน)
     
  

เล่าเรื่องไตรภูมิ (ฉบับการ์ตูน)

         ตายแล้วไปไหน?  ทุกชีวิตกำเนิดขึ้นมาแล้วล้วนย่อมต้องตาย ความดีและความชั่วที่ได้ทำตอนยังมีชีวิตอยู่จะส่งผลให้เราไปสู่ที่ใดในภพภูมิทั้งสาม ขอนำทุกท่านเข้าเป็นหนึ่งในคณะทัศนาจรไตรภูมิด้วยภาพของนรก สวรรค์ชั้นพรหมที่วิจิตรพิสดารเพื่อน้อมนำจิตใจให้รู้จักดีชั่วและให้เข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่จีรังเมื่อได้โอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ควรทำความดีให้มากที่สุดเพื่อให้มีโอกาสได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีหลังจากที่สิ้นอายุขัยและเพื่อให้มีโอกาสถึงนิพพานในที่สุด

ชลลดา ชะบางบอน. เล่าเรื่องไตรภูมิ (ฉบับการ์ตูน). ปทุมธานี. สกายบุ๊ค, 240 หน้า. ภาพสีประกอบ.
 ย ช227ล.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/9/2011    

 
ปฏิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฏสงสาร
     
  

ปฏิจจสมุปบาท เหตุผลแห่งวัฏสงสาร

        วัฏสงสาร ดำเนินไปเหมือนกงล้อที่หมุนวนอยู่เสมอสิ่งใดเล่าเป็นสาเหตุที่ทำให้วัฏสงสารหมุนวนไป    ไม่มีที่สุด  เราจะหาที่สุดของสังสารวัฏนี้ได้อย่างไร  ปฏิจจสมุปบาทธรรมที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของเหตุผลที่ทำให้วัฏสงสารดำเนินไปไม่มีที่สุดผู้ที่สามารถเข้าใจในปฏิจจสมุปบาทได้ย่อมจะตัดวงจรแห่งภพชาติได้อย่างแท้จริง
        หนังสือเล่มนี้ อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทในเชิงวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพระอภิธรรมและการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาตามคำสอนในพระไตรปิฏกพร้อมนำเรื่องที่พบในพระสูตรและอรรถกถามาแสดงเป็นตัวอย่างประกอบหัวข้อธรรมของปฏิจจสมุปบาท
 
พระโสภณมหาเถระ (มหาสีสยาดอ). ปฏิจจสมุปบาท. ประยูรสาส์นไทยการพิมพ์. กรุงเทพฯ. 560 หน้า.  294.35 ส979ป.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/9/2011    

 
ตามรอยพ่อ
     
  

ตามรอยพ่อ

      คำสอนของพ่อผู้เปี่ยมด้วยเมตตาที่ชี้แนะแนวทางการประพฤติปฏิบัติทั้งในทางโลกและทางธรรมให้แก่ลูกผู้ใฝ่รู้ บทสนทนาที่ปรากฏในหนังสือนี้คลอบคลุมไปถึงความรัก ความเมตตา ความอ่อนน้อมถ่อมตน
ความกตัญญูกตเวที ทัศนคติเชิงบวก พร้อมทั้งเกร็ดชีวิตของพระอัครสาวกท่านต่างๆ ที่นำมาเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต
 
จุ้มจะริง. ตามรอยพ่อ. อมรินทร์. กรุงเทพฯ, 237 หน้า. ภาพประกอบ. 294.304 จ637ต.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/9/2011    

 
ปฏิจจสมุปบาท สำหรับคนรุ่นใหม่
     
  

ปฏิจจสมุปบาท สำหรับคนรุ่นใหม่


       คำว่า ปฏิจจสมุปบาท นั้นคนรุ่นใหม่จะมองว่าเป็นธรรมะที่ยากเพราะว่าเป็นธรรมะที่ประกอบด้วยหัวข้อธรรมล้วนๆ ไม่มีการยกคติธรรมมาอธิบายเสริมจึงทำให้มีผู้เริ่มศึกษาคิดว่าเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก
       หนังสือเล่มนี้ อธิบายปฏิจจสมุปบาทตามแบบเอกสารวิชาการอ้างอิงคัมภีร์พระไตรปิฎกและอรรถกถา
ผ่านแผนผังสีวงจรปฏิจจสมุปบาทพร้อมตัวเลข 1ถึง12 ซึ่งจะทำหน้าที่อธิบายหัวข้อธรรมของปฏิจจสมุปบาท นอกจากนี้ยังเสริมด้วยหัวข้อธรรมเกี่ยวการปฏิบัติ สติปัฏฐาน 4 หมวดกายานุปัสสนา เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานต่อไป
 

พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล). ปฏิจจสมุปบาท สำหรับคนรุ่นใหม่. กองทุนธรรมวิหาร. เชียงใหม่.
 230 หน้า. ภาพประกอบ. 294.35 ภ493ป.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/9/2011    

 
พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้
     
  

พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ 

    การธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นหน้าที่ซึ่งชาวพุทธทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติและการจะธำรงไว้ให้ได้นั้นต้องอาศัย พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นที่สถิตของ พระรัตนตรัย ซึ่งถือเป็นไตรสรณะของชาวพุทธทุกคน ดังนั้นการเรียนรู้พระไตรปิฎกจึงเป็นการธำรงไว้ซึ่งพระรัตนตรัยที่สำคัญยิ่ง
    หนังสือเล่มนี้ เป็นฉบับสองภาษา ไทย – อังกฤษ โดยวางให้อ่านเปรียบเทียบกันได้ทั้งสองภาษา เนื้อหาในเล่มแบ่งออกสองภาคๆ ที่หนึ่ง บอกถึงความสำคัญของพระไตรปิฎกและความสัมพันธ์กับส่วนอื่นๆ ของพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งบอกต้นเหตุของการสังคายนาพระไตรปิฎกแต่ละครั้งในประวัติศาสตร์      
      ภาคที่สอง บอกถึงความเข้ากันของพระไตรปิฎกกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบันและสรุปสาระพระไตรปิฎกทั้ง 45 เล่ม รวมถึงอรรถกถาและคัมภีร์ชั้นหลังและคัมภีร์สำคัญอื่นๆ 
 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต). พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ = The Pali Cannon What a      Buddhist    Must Know. กรมการศาสนา. กรุงเทพฯ. 70หน้า. 294.312 ป364พร.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/9/2011    

 
ธรรมะ จากดวงใจแม่
     
  

ธรรมะ จากดวงใจแม่
รวมเล่มผลงานยอดนิยม 5 เรื่องของพระศรีญาณโสภณไว้ในเล่มเดียวกัน
เรื่องที่ ๑   ศาสนาน้ำนม   ถ่ายทอดความห่วงใยและความรักของแม่ที่มีต่อลูก
ผ่านจดหมายก่อนนอน 9 ฉบับ
เรื่องที่ ๒  ปรัชญามดแดง เรื่องราวของความสามัคคี ความรักชาติ รักแผ่นดิน
ด้วยการหยิบเอาคุณลักษณะพิเศษของมดแดงมาบรรยายสั้นๆ
เรื่องที่ ๓   สร้างชีวิต เราจะสร้างชีวิตเพื่ออะไร และจะสร้างชีวิตได้อย่างไร?
คุณสามารถหาคำตอบได้หลังอ่านเรื่องราวจบ
เรื่องที่ ๔   ชีวิตมีค่า...ไยฆ่าชีวิต การฆ่าตัวตาย ใช่วิธีแก้ปัญหาของชีวิตที่ถูกต้องหรือไม่ หาคำตอบที่ต้องการรู้ทุกอย่างได้ภายในเรื่อง
เรื่องที่ ๕   แผ่เมตตาให้ศัตรู ศัตรูใหญ่ คือ ใจเราเอง ศัตรูภายนอกไม่ร้ายแรง แนวคิดแห่งความสุขที่ถ้าสามารถปฏิบัติได้ แล้วจะสามารถมีความสุข ความสบายใจ
และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขไปตลอดชีวิต
                                                                               
พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช). ธรรมะ จากดวงใจแม่. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์. 2552. 226 หน้า.

ปรับปรุงเมื่อ ::6/9/2011    

 
ฟ้าใส ใจสวย
     
  

ฟ้าใส ใจสวย
ใจ คือ ตัวขับเคลื่อนแห่งชีวิต คือองค์รวมของกระบวนการรับรู้
ที่ทำให้ชีวิตสืบต่อไปได้ จะมีแนวทางใดบ้างที่จะสามารถดูแลใจของเรา
ให้สวยงามได้อยู่เสมอ เหมือนกับท้องฟ้าใสกระจ่าง
                                                                               
หนังสือเล่มนี้ บอกถึงวิธีการที่ทำให้จิตใจของคุณสดใสและเป็นปกติสุขอยู่เสมอ
ด้วยหลักแห่งไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา มาใช้ในการดำเนินชีวิต
และเป็นหลักในการฝึกตนและคุ้มครองจิตใจของคุณให้เป็นปกติสุข
จนทำให้จิตใจของคุณใสและสวยงามที่ละน้อย
จนในที่สุดจิตใจของคุณจะสวยงามดั่งท้องฟ้าที่สว่างสดใส

 

พระศรีญาณโสภณ(สุวิทย์ ปิยวิชฺโช). ฟ้าใส  ใจสวย. กรุงเทพฯ: ดีเอ็มจี. 2551. 170 หน้า. ภาพสีประกอบ.

ปรับปรุงเมื่อ ::4/30/2010    

 
ปรัชญามดแดง
     
  

ปรัชญามดแดง
ชีวิตของเราไม่ต่างอะไรจากมดแดง
แต่สิ่งที่พวกเรามีมากกว่ามดแดง คือ ความภักดีพลีให้
ความทุ่มเทเสียสละยอมอุทิศให้แผ่นดินแม่ของเรา
ชีวิตของเราสั้น แต่ชีวิตของแผ่นดินต้องยาว

 

หนังสือเล่มนี้เขียนถึงการพัฒนาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ให้รู้จักความรักสามัคคี
รักชาติ รักษาแผ่นดิน ด้วยการหยิบเอาคุณลักษณะพิเศษของมดแดงมาบรรยายสั้นๆ
ให้กลายเป็นมโนธรรมสำนึก เพื่อให้เด็กและเยาวชนจดจำไว้ในดวงจิต
ว่าเราต้องรักชาติ รักแผ่นดิน ปกป้องคุ้มครองภัยดั่งมดแดงตัวน้อยคุ้มครองรัง

พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช). ปรัชญามดแดง. กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. 99หน้า. ภาพประกอบ.

ปรับปรุงเมื่อ ::4/30/2010    

 
ตายไม่มี
     
  

ตายไม่มี
ชีวิตมีการมาและการไป เราเรียกว่า พราก หรือ จาก
ทุกครั้งของการจากย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
สัตว์ทุกชนิดกลัวตาย เพราะคิดว่าความตายเป็นภัยร้ายแรงของชีวิต
แต่ความจริงแล้วความตายเป็นเหมือนการปรับอิริยาบถ
จากเดินเป็นนั่ง...เป็นนอน...เป็นวิ่ง
เพื่อให้ชีวิตอยู่ได้ในสภาวะที่ไม่ทุกข์เกินไป
เพียงแต่เมื่อปรับแรงไปเราก็สมมติ เรียกว่า ตาย

หนังสือเล่มนี้ ช่วยให้แนวคิดและมุมมองในการมองชีวิตและดำเนินชีวิต
ตามหลักสัจธรรม ตามระบบธรรมชาติ ซึ่งสามารถแก้ทุกข์ได้อย่างยิ่ง
และทำให้ดำเนินชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน

พระศรีญาณโสภณ (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช). ตายไม่มี. กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม. 49 หน้า. ภาพประกอบ.

ปรับปรุงเมื่อ ::4/30/2010    

 
ชีวิตมีค่า...ไยฆ่าชีวิต
     
  

ชีวิตมีค่า...ไยฆ่าชีวิต
เพราะมองเห็นว่า ชีวิตตนไร้คุณค่า ไม่มีความหมายอะไร
อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์กับใคร เพราะต้องการประชดชีวิต
ประชดคนรักที่ไม่รักตน เพราะคิดว่าความทุกข์หรือปัญหาทั้งหลายนั้นเกิดจากตน
ถ้าไม่มีตน ก็จะไม่มีปัญหาใด ๆ เพราะคิดว่าชีวิตข้างหน้าหลังการตาย
ตนเองไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับใครต่อไป ไม่เชื่อว่าชีวิตมีการเวียนว่ายตายเกิด
ไม่เชื่อเรื่องภพชาติ
คิดแต่เพียงว่า ตาย คือ จบ
จึงคิดว่า ตาย ดีกว่า
                               
หนังสือเล่มนี้จะตอบข้อสงสัยทุกข้อข้างต้นให้กับทุกท่าน
พร้อมให้คำตอบหากคุณจะตายไปแต่ปัญหาที่คุณคิดว่าจะจบก็จะไม่จบอย่างที่คิด
                                                               
พระศรีญาณโสภณ(สุวิทย์ ปิยวิชฺโช).ชีวิตมีค่า...ไยฆ่าชีวิต.กรุงเทพฯ:ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.56 หน้า.ภาพประกอบ.

ปรับปรุงเมื่อ ::4/30/2010    

  
 - ติดต่อบรรณารักษ์
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

All Rights Reserved. Young Buddhists Association of Thailand.