ธรรมสาร
ธีโร จ สุขสํวาโส ญาตีนํว สมาคโม : : อยู่ร่วมกับปราชญ์นำสุขมาให้เหมือนสมาคมกับญาติ      »  เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำในแผนกต่างๆ หลายตำแหน่ง         »  บรรยายธรรมพิเศษ ตติยคาถา (สามสิ่งในพุทธศาสตร์) โดยพระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส
 
    

  

ศิลปะแห่งผู้นำ
17-19 กันยายน 2557

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     
 
 
 
 


 

วิหญฺญตี จิตฺตวสานุวตฺตี

ผู้ประพฤติตามอำนาจจิตย่อมลำบาก

 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org