ธรรมสาร
สนฺโต น เต เย วทนฺติ ธมฺมํ : : คนพูดไม่เป็นธรรม มิใช่สัตบุรุษ      »  เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำในแผนกต่างๆ หลายตำแหน่ง      »  โครงการจิตใส ใจสบาย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ      »  ขอเชิญร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพกองทุนวิปัสสนาเยาวชน      »  ขอเชิญร่วมเดินทาง ธรรมยาตราอินเดีย พุทธคยา-ราชคฤห์ 8 วัน      »  ศิลป์และศาสตร์ของผู้นำแนวพุทธ         »  เปิดรับสมัครเพิ่มหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน ๒๕๕๗
 
    

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     
 
 
 
 


 

นตฺถิ สนฺติปรํ สุขํ

สุขอื่นนอกจากความสงบไม่มี

 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org