ธรรมสาร
     »  ร่วมงานธรรมกับเรา         »  ๓ พ.ย. ๒๕๕๗ พระองค์เจ้าโสมสวลี เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธี..
 
    

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     
 
 
 
 


 

 วโยคุณา อนุปุพฺพํ ชหนฺติ

วัย หมดไปตามลำดับแห่งวัย :(๑๕/๓๐๐)

 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org