ธรรมสาร
สุขํ วต ตสฺส น โหติ กิญฺจิ : : ผู้ไม่มีอะไรให้กังวล ย่อมมีแต่ความสุข      »  เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำในแผนกต่างๆ หลายตำแหน่ง      »  โครงการจิตใส ใจสบาย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ      »  ขอเชิญร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพกองทุนวิปัสสนาเยาวชน      »  ขอเชิญร่วมเดินทาง ธรรมยาตราอินเดีย พุทธคยา-ราชคฤห์ 8 วัน      »  ศิลป์และศาสตร์ของผู้นำแนวพุทธ         »  ชมรมครู ยพส.จัดนำท่านไปนมัสการสังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล ปี่ที่ ๙ วันที่ ๒๑-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ราคา ๔๗๙๐๐ บาท
 
    

  

อบรมครูสอนพระพุทธศาสนา
๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗

-------------------------------------------------------------------------------------------------
     
 
 
 
 


 

สุทนฺโต วต ทเมถ

ฝึกตนได้แล้วจึงควรฝึกคนอื่น

 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org