ธรรมสาร
     »  ร่วมงานธรรมกับเรา         »  อิ่มในบุญ..อุ่นในธรรม แบบจิตใส..ใจสบาย

โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕
โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑
ค้นหาจาก
ลำดับที่ :   
ความหมาย :   
       
      


ที่
บาลี
คำแปล
สถานะการจอง
  เนสา สภา ยตฺถ น สนฺติ สนฺโต
ที่ประชุมใดไม่มีสัตบุรุษที่ประชุมนั้นมิใช่สภา : (๑๕/๗๒๕) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
  โย จ รกฺขติ อตฺตานํ รกฺขิโต ตสฺส พาหิโร
ผู้รักษาตนได้ ภายนอกกายก็ได้รับการรักษาด้วย  :
จองแล้ว
 
  สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ
ความผิดของคนอื่นเห็นง่าย :(๒๕/๒๘) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
  อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ
ความผิดของตน มองเห็นได้ยาก, (๒๕/๒๘) : :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
  นาญฺญํ นิสฺสาย ชีเวยฺย
ไม่พึงอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพ :(๒๕/๑๓๔) :
จองแล้ว
 
  น นํ ปาเปน สํยุเช
ไม่ควรเอาตัวไปพัวพันกับความชั่ว :(๑๕/๓๓๖) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
  ยถา เทโว ตถา ทุเว
อยู่อย่างเทวดา ต้องมีสหาย :(๒๖/๓๑๕) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
  น วิสฺสเส อวิสฺสตฺเถ
ไม่ควรวางใจในคนไม่คุ้นเคย :(๒๗/๙๓) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
  อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา
เมื่อเกิดเรื่องราวขึ้น สหายช่วยให้เกิดสุข :(๒๕/๓๓) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๑๐
  ยถา ภุตฺตญฺจ พฺยาหร
จงทำงานให้สมกับอาหารที่บริโภค :(๒๗/๑๓๐) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๑๑
  โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ
พึงพินิจพิจารณาเรื่องราวโดยรอบคอบ :(๒๓/๓) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๑๒
  สพฺพํ สุตมธีเยถ
สรรพวิทยา ควรเรียนรู้ให้หมด :(๒๗/๘๑๗) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๑๓
  ภเวยฺย ปริปุจฺฉโก
พึงเป็นคนชอบซักถามหาความรู้ :(๒๘/๙๔๙) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๑๔
  ญาโต อตฺโถ สุขาวโห
ประโยชน์ที่รู้จักแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ :(๒๖/๒๖๘) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๑๕
  สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา
ปัญญารู้ได้จากการสนทนา :(๒๕/๑๓๔) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๑๖
  วตฺถโท โหติ วณฺณโท
ให้ผ้านุ่งห่ม ชื่อว่าให้ผิวพรรณ :(๑๕/๑๓๘) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๑๗
  ยานโท สุขโท โหติ
ให้ยานพาหนะ ชื่อว่าให้ความสะดวกสบาย :(๑๕/๑๓๘) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๑๘
  สมคฺคานํ ตโป สุโข
ความเพียรพยายามของผู้สามัคคีกัน ให้เกิดสุข :(๒๕/๒๕) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๑๙
  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ
พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง :(๒๗/๒๔๔๒) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๒๐
  สาธุ ธมฺมรุจี ราชา
ผู้ปกครองชอบธรรมจึงจะดี :(๒๘/๕๐) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๒๑
  นิสมฺม ทณฺฑํ ปณเยยฺย อิสฺสโร
ผู้เป็นใหญ่ ใคร่ครวญก่อนค่อยลงโทษ: :
จองแล้ว
 
๒๒
  สุขา สามญฺญตา โลเก
ปฏิบัติชอบต่อสมณะ เป็นสุข :(๒๕/๓๓) :
จองแล้ว
 
๒๓
  อทสฺสเนน พาลานํ นิจฺจเมว สุขี สิยา
ไม่พบคนชั่วเลย มีความสุขทุกเมื่อ :(๒๕/๒๕) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๒๔
  กาเยน สํวโร สาธุ
ระมัดระวังกาย เป็นความดี :(๒๕/๓๕) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๒๕
  สทฺธา ทุติยา ปุริสสฺส โหติ
ศรัทธา เป็นเพื่อนแท้ของตน :(๑๕/๑๗๕) :
จองแล้ว
 
๒๖
  สานิ กมฺมานิ นยนฺติ ทุคฺคตึ
กรรมชั่วของตน นำตนไปสู่ทุคติ :(๒๕/๒๘) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๒๗
  สกมฺมุนา หญฺญติ ปาปธมฺโม
คนชั่ว ย่อมเดือดร้อนเพราะกรรมชั่วของตน :(๑๓/๔๕๑) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๒๘
  .สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ
กรรมไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์ ทำง่าย :(๒๕/๒๒) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๒๙
  อกตํ ทุกฺกฏํ เสยฺโย
ความชั่ว ไม่ทำเสียเลยดีกว่า :(๑๕/๒๔๐) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๓๐
  ปจฺฉา ตปฺปติ ทุกฺกฏํ
ความชั่ว ทำให้เดือดร้อนภายหลัง :(๑๕/๒๔๐) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๓๑
  ปฏิกจฺเจว กยิรา ยํ ชญฺญา หิตมตฺตโน
รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ชีวิตตน ก็ควรรีบทำสิ่งนั้น, (๑๕/๒๘๑) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๓๒
  สาธุ โข สิปฺปกํ นาม
ขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยา ดีทั้งนั้น :(๒๗/๑๐๗) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๓๓
  ปุริสกิจฺจานิ น ปจฺฉานุตปฺปติ
เมื่อทำหน้าที่สมบูรณ์แล้ว ไม่ควรร้อนใจในภายหลัง : :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๓๔
  ปฺญโญว เสยฺโย น ยสสฺสิ พาโล
คนมีปัญญา ประเสริฐกว่าคนโง่ที่มียศ :(๒๗/๒๑๐๑ :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๓๕
  ตเมว วาจฺ ภาเสยฺย ยายตฺตานํ น ตาปเย
ควรกล่าวแต่วาจาที่ไม่ยังตนให้เดือดร้อน : :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๓๖
  นามนุญฺญํ กุทาจนํ
ในกาลไหนๆ ก็ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๓๗
  ขนฺติ พลํ ว ยตีนํ
ความอดทน เป็นกำลังของนักพรต :(ส.ม.) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๓๘
  ขนฺติ สาหสวารณา
ความอดทน ห้ามไว้ได้ซึ่งความผลุนผลัน :(ว.ว.) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๓๙
  มนาโป โหติ ขนฺติโก
ผู้มีความอดทน ย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลอื่น:(ส.ม.) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๔๐
  อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตึ
คนขยัน ได้ความสงบใจ :(๒๗/๒) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๔๑
  วายเมเถว ปุริโส
เกิดเป็นคน ควรพยายามเรื่อยไป :(๒๗/๒๔๔๔) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๔๒
  อาสึเสเถว ปุริโส
เกิดเป็นคน ควรมีความหวังเรื่อยไป :(๒๘/๔๕๐) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๔๓
  อาสํ น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย
เมื่อต้องการความสุข ไม่พึงสิ้นความหวัง :(๒๘/๔๕๐) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๔๔
  อนาคตํ ปฏิกยิราถ กิจฺจํ
จงเตรียมการไว้ให้พร้อมสำหรับอนาคต :(๒๗/๑๖๓๖) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๔๕
  นิสมฺม กรณํ เสยฺโย
ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ ประเสริฐกว่า :(๒๗/๒๑๗๕) :
จองแล้ว
 
๔๖
  อตฺตา หิ ปรมํ ปิโย
ตนนั่นแหละเป็นที่รักยิ่ง :(๒๓/๖๑) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๔๗
  อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
ได้ยินมาว่า ตัวเราฝึกได้ยาก :(ขุ. ธ.๒๕/๓๖) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๔๘
  อตฺตานุรกฺขี ภว มา อฑยฺหิ
จงเป็นผู้รักษาตน อย่าให้เดือดร้อน(ขุ.ชา.ปกิณฺณก.๒๗/๓๗๒ :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๔๙
  สมคฺคานํ ตโป สุโข
ความเพียรของหมู่ที่พร้อมเพรียงกัน ให้เกิดสุข: :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๕๐
  อตฺตานํ น ปริจฺจเช
บุรุษไม่พึงสละเสียซึ่งตัวเอง :(สํ.ส.๑๕/๖๐) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๕๑
  นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย
คนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ :(๒๕/๒๒) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๕๒
  น นํ ปาเปน สํยุเช
ไม่ควรเอาตัวไปพัวพันกับความชั่ว :(๑๕/๓๓๖) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๕๓
  สามคฺคิยาติทุชฺชโย
มีความสามัคคี ยากที่ใครจะเอาชนะได้ : :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๕๔
  สพฺพตฺถ ปูชิโต โหติ โย มิตฺตานํ น ทุพฺภติ
ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมมีผู้บูชาในที่ทั้งปวง : :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๕๕
  มิตฺตสฺมิมฺปิ น วิสฺสเส
แม้ในมิตรก็ไม่ควรไว้ใจ :ขุ.ชา.ทุก.๒๗/๕๗) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๕๖
  อติจิรํ นิวาเสน ปิโย ภวติ อปฺปโย
อยู่ร่วมกันนานเกินไป ที่เคยรักก็มักหน่าย :(๒๗/๑๗๖๑) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๕๗
  เสยฺยํโส เสยฺยโส โหติ โย เสยฺยมุปเสวติ
คบคนดี ก็พลอยมีส่วนดีด้วย :(๒๗/๔๔๕) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๕๘
  นยํ นยติ เมธาวี
ปราชญ์ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำ :(๒๗/๑๘๑๙) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๕๙
  เสฏฺฐมุปคมญฺจ อุเทติ ขิปฺปํ
เมื่อคบคนที่ดีกว่า ตัวเองก็ดีขึ้นมาฉับพลัน :(๒๐/๔๖๕) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๖๐
  ธีโร จ สุขสํวาโส
นักปราชญ์มีการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นสุข :(๒๕/๒๕) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๖๑
  นาสฺมเส อตฺตตฺถปญฺญมฺหิ
ไม่ควรไว้ใจคนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว :(ขุ.ชา.ทุสก.๒๗/๒๙๐) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๖๒
  น ปาปชนสํเสวี อจฺจนฺตสุขเมธติ
ผู้ไม่คบหาคนชั่ว ย่อมได้รับสุขแต่ส่วนเดียว  :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๖๓
  โสปิ ตาทิสโก โหติ ยาทิสญฺจูปเสวติ
คบคนเช่นใด ก็เป็นคนเช่นนั้น :(๒๗/๒๑๕๒) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๖๔
  ธีโร จ สุขสํวาโส ญาตีนํว สมาคโม
อยู่ร่วมกับปราชญ์นำสุขมาให้ เหมือนสมาคมกับญาติ :(ขุ.ธ.๒๕/๔๒) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๖๕
  สมุฏฐาเปติ อตฺตานํ อณํ อคฺคึว สนฺธมํ
บุคคลตั้งตัวให้ได้ เหมือนก่อไฟจากกองน้อย :(๒๗/๔) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๖๖
  ภูตํ เสสํ ทยิตพฺพํ
ทุกชีวิต ควรเกื้อกูลกัน : :
จองแล้ว
 
๖๗
  น นิกตฺยา ธนํ หเร
บุคคลไม่พึงหาทรัพย์ด้วยการคดโกง :(๒๗/๖๐๓) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๖๘
  อลาโภ ธมฺมิโก เสยฺโย ยญฺเจ ลาโภ อธมฺมิโก
ถึงไม่ได้แต่ชอบธรรม ยังดีกว่าได้โดยไม่ชอบธรรม :(๒๖/๓๘๒) :
จองแล้ว
 
๖๙
  อนากุลา จ กมฺมนฺตา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
การงานไม่คั่งค้างสับสน เป็นมงคลอย่างสูงสุด :(๒๕/๓๑๘) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๗๐
  อเสวนา จ พาลานํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
การไม่คบคนชั่วเป็นมิตรเป็นมงคลอันอุดม : :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๗๑
  ปคฺคณฺเห ปคฺคหารหํ
พึงยกย่องคนที่ควรยกย่อง :(๒๗/๒๔๔๒) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๗๒
  สพฺพํ อิสฺสริยํ สุขํ
อิสรภาพ เป็นสุขทั้งสิ้น :(๒๕/๖๓) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๗๓
  น ปเรสํ วิโลมานิ นะปะเรสัง วิโลมานิ
ไม่ควรใส่ใจ ในคำเสียดสีของผู้อื่น : :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๗๔
  สมคฺคานํ ตโป สุโข
ความเพียรของหมู่ชนผู้พร้อมเพรียงกันทำให้เกิดสุข :(๒๕/๒๕) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๗๕
  ทเทยฺย ปุริโส ทานํ อปฺปํ วา ยทิวา พหุ
เป็นคนควรให้ปันบ้าง ไม่มากก็น้อย :(๒๗/๑๐๑๒) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๗๖
  ธีโร จ ทานํ อนุโมทมาโน
คนฉลาด พลอยยินดีการให้ทาน :(๒๕/๒๓) :
จองแล้ว
 
๗๗
  นิวตฺตยนฺติ โสกมฺหา
คนใจการุณ ช่วยแก้ไขคนให้หายโศกเศร้า :(๒๗/๑๔๙๒) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๗๘
  นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา
เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มี  :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๗๙
  สจฺเจนาลิกวาทินํ
พึงชนะคนพูดปดด้วยคำจริง : :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๘๐
  อมตนฺทโท จ โส โหติ โย ธมฺมมนุส่าสติ
ผู้ใดสั่งสอนธรรม ผู้นั้นชื่อว่าให้สิ่งที่ไม่ตาย :(๑๕/๑๓๘) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๘๑
  สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพํ
ศีลพึงรู้ได้เมื่ออยู่ร่วมกัน :(นัย-ขุ.อุ.๒๕/๑๗๘) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๘๒
  สาธุ สพฺพตฺถ สํวโร
ความสำรวมในที่ทั้งปวง เป็นดี  :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๘๓
  สีลํ กิเรว กลฺยาณํ
ท่านว่าศีล เป็นความดี :(ขุ.ชา.เอก.๒๗/๒๘) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๘๔
  วิหญฺญตี จิตฺตวสานุวตฺตี
ผู้ประพฤติตามอำนาจของจิต ย่อมลำบาก :(ขุ.ชา.ทุก.๒๗/๙๐) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๘๕
  จิตฺเตน นียติ โลโก
โลกอันจิตย่อมนำไป :(สํ.ส.๑๕/๕๔) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๘๖
  สิปฺปสมํ ธนํ โหติ
ไม่มีทรัพย์ใด เที่ยบเท่ากับศิลปะ : :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๘๗
  โยคา เว ชายตี ภูริ
ปัญญาย่อมเกิดเพราะความประกอบด้วยหลายประการ :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๘๘
  โย มิตฺตานํ น ทุพฺพติ
ผู้ไม่ประทุษร้ายมิตร ย่อมได้รับการยกย่อง : :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๘๙
  ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ
คนเราจะมองเห็นอรรถชัดเจนได้ด้วยปัญญา :(๒๓/๓) :
จองแล้ว
 
๙๐
  พหูนํ วต อตฺถาย สปฺปญโญ ฆรมาวสํ
ผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมาก  :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๙๑
  สพฺพํ จเช นโร ธมฺมนุสฺสรนฺโต
คนกล้าสละแม้ทรัพย์และชีวิต เมื่อนึกถึงความถูกต้อง: :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๙๒
  โยนิโส วิจิเน ธมฺมํ
พึงวิจัยเรื่องราวตลอดสายให้ถึงต้นตอ :(๒๓/๓) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๙๓
  อโยคา ภูริสงฺขโย
ความสิ้นปัญญาย่อมเกิดเพราะความไม่ประกอบ :(ขุ.ธ.๒๕/๕๒) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๙๔
  ปญฺญาย มคคํ อลโส น วินฺทติ
คนเกียจคร้านย่อมไม่พบทางด้วยปัญญา :(ขุ.ธ.๒๕/๕๒) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๙๕
  โยคา เว ชายเต ภูริ
ปัญญา ย่อมเกิดเพราะใช้การ :-25130 :
จองแล้ว
 
๙๖
  ปญฺญํ นปฺปมชฺเชยฺย
ไม่พึงละเลยการใช้ปัญญา :(๑๔/๖๘๓) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๙๗
  ปุริสกิจฺจานิ น ปจฺฉานฺตปฺปติ
เมื่อทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วไม่ควรร้อนใจภายหลัง : :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๙๘
  นตฺถิ ฌานํ อปญฺญสฺส
ความพินิจ ไม่มีแก่คนไร้ปัญญา :(๒๕/๓๕) :
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๙๙
  ปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ
คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา :(อ.งุ.สตฺตกฺ ๒๓/๓) :
จองแล้ว
 
๑๐๐
  ปญฺญาย จ อลาเภน วิตฺตวาปิ น ชีวติ
เมื่อขาดปัญญา ถึงจะมีทรัพย์ ก็เป็นอยู่ไม่ได้ :(๒๖/๓๗๒) :
จองแล้ว
 

1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  |
 

 นามนุญฺญํ กุทาจนํ

ในกาลไหนๆ ก็ไม่ควรกล่าววาจาไม่น่าพอใจ

 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org