ธรรมสาร
กาลาคตญฺจ น หาเปติ อตฺถํ : : คนขยันย่อมไม่พร่าประโยชน์ซึ่งตามกาล      »  เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำในแผนกต่างๆ หลายตำแหน่ง      »  โครงการจิตใส ใจสบาย ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ      »  ขอเชิญร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพกองทุนวิปัสสนาเยาวชน      »  ขอเชิญร่วมเดินทาง ธรรมยาตราอินเดีย พุทธคยา-ราชคฤห์ 8 วัน      »  ศิลป์และศาสตร์ของผู้นำแนวพุทธ         »  เปิดรับสมัครเพิ่มหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน ๒๕๕๗

โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕
โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑
ค้นหาจาก
ลำดับที่ :   
ความหมาย :   
       
      


ที่
บาลี
คำแปล
สถานะการจอง
 อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ
ตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตน, (๒๕/๒๒,๓๕) :
จองแล้ว
 
 นตฺถิ อตฺตสมํ เปมํ
ความรักอื่นเสมอด้วยความรักตนไม่มี :(๒๕/๒๙)
จองแล้ว
 
 อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา
บัณฑิตย่อมฝึกตน :(๒๕/๑๖)
จองแล้ว
 
 อตฺตา หเว ชิตํ เสยฺโย
ชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่า, (๒๕/๑๘) :
จองแล้ว
 
 อตฺตนา ว กตํ ปาปํ อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ
ทำชั่วเอง ย่อมเศร้าหมองเอง, (๒๕/๒๒), , :
จองแล้ว
 
 อตฺตนา อกตํ ปาปํ อตฺตนาว วิสุชฺฌติ
ไม่ทำชั่วเอง ย่อมบริสุทธิ์เอง, (๒๕/๒๒) :
จองแล้ว
 
 อตฺตนา โจทยตฺตานํ
จงเตือนตนด้วยตนเอง :(๒๕/๓๕)
จองแล้ว
 
 ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ
ผู้ฝึกตนได้เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์, (๒๕/๓๓) :
จองแล้ว
 
 เนสา สภา ยตฺถ น สนฺติ สนฺโต
ที่ประชุมใดไม่มีสัตบุรุษที่ประชุมนั้นมิใช่สภา : (๑๕/๗๒๕)
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๑๐
 สาธุ โข ปณฺฑิโต นาม
ขึ้นชื่อว่าบัณฑิตดีนักแล, (๑๕/๘๒๕), :
จองแล้ว
 
๑๑
 ทุลลฺโภ องฺคสมฺปนฺโน
คนที่ดีพร้อมทุกอย่างหาได้ยาก :(๒๗/๓๐๐)
จองแล้ว
 
๑๒
 นิชฺฌตฺติพลา ปณฺฑิตา
คนฉลาดชอบพิจารณาความผิดของตน, (๒๓/๑๑๗) :
จองแล้ว
 
๑๓
 อตฺตานญฺจ ยถา เวทิ เทวาปิ นํ ตถา วิทู
รู้ตนว่าเป็นคนเช่นใด เหล่าเทพไท้ก็รู้เช่นนั้น, (๒๖/๓๖๖) :
จองแล้ว
 
๑๔
 สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ
ความบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตัว, (๒๕/๒๒) :
จองแล้ว
 
๑๕
 นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย
คนอื่นจะทำคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ :(๒๕/๒๒)
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๑๖
 โย จ รกฺขติ อตฺตานํ รกฺขิโต ตสฺส พาหิโร
ผู้รักษาตนได้ ภายนอกกายก็ได้รับการรักษาด้วย :(๒๒/๓๒๕)
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๑๗
 น ปเร วจนา โจโร น ปเร วจนา มุนิ
คนมิได้เป็นโจรเพราะคำคน มิได้เป็นมุนีเพราะคำคน, (๒๖/๓๖๖) :
จองแล้ว
 
๑๘
 ยทตฺตครหี ตทกุพฺพมาโน
ติตนด้วยข้อใด อย่าทำข้อนั้นเสียเอง, (๒๕/๔๐๙) :
จองแล้ว
 
๑๙
 อตฺตานญฺเจ ตถา กยิรา ยถญฺญมนุสาสติ
สอนคนอื่นเช่นใด ก็ควรทำตนเช่นนั้น :(๒๕/๒๒)
จองแล้ว
 
๒๐
 สุทสฺสํ วชฺชมญฺเญสํ
ความผิดของคนอื่นเห็นง่าย :(๒๕/๒๘)
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๒๑
 อตฺตโน ปน ทุทฺทสํ
แต่ความผิดของตนเห็นยาก :(๒๕/๒๘)
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๒๒
 นาญฺญํ นิสฺสาย ชีเวยฺย
ไม่พึงอาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพ :(๒๕/๑๓๔)
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๒๓
 กลฺยาณํ วต โภ สกฺขิ
ทุกท่านสามารถทำดีได้, (๒๐/๑๗๙), :
จองแล้ว
 
๒๔
 สทตฺถปสุโต สิยา
พึงขวนขวายในเป้าหมายของตน, (๒๕/๒๒) :
จองแล้ว
 
๒๕
 ลพฺภา ปิยา โอจิตตฺเตน ปจฺฉา
ตระเตรียมตนให้ดีเสียก่อนแล้วต่อไปจะได้สิ่งอันเป็นที่รัก, (๒๘/๓๗๕), :
จองแล้ว
 
๒๖
 ปฏิมํเสตมตฺตนา
จงตรวจสอบตนด้วยตนเอง, (๒๕/๓๕), , :
จองแล้ว
 
๒๗
 อตฺตนา หิ สุทนฺเตน นาถํ ลภติ ทุลฺลภํ
ตนที่ฝึกดีแล้ว ย่อมได้ที่พึ่งที่ได้ยาก, (๒๕/๒๒), :
จองแล้ว
 
๒๘
 อตฺตา สุทนฺโต ปุริสสฺส โชติ
ตนที่ฝึกดีแล้ว เป็นความโชติช่วงแห่งคน, (๑๕/๖๖๕) :
จองแล้ว
 
๒๙
 อตฺตา หิ ปรมํ ปิโย
ตนนั่นแหละเป็นที่รักยิ่ง, (๒๓/๖๑) :
จองแล้ว
 
๓๐
 รกฺเขยฺย นํ สุรกฺขิตํ
ควรรักษาตนไว้ให้ดี , (๒๕/๒๒) :
จองแล้ว
 
๓๑
 น นํ ปาเปน สํยุเช
ไม่ควรเอาตัวไปพัวพันกับความชั่ว :(๑๕/๓๓๖)
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๓๒
 สุทนฺโต วต ทเมถ
ฝึกตนได้แล้วจึงควรฝึกคนอื่น, (๒๕/๒๒) :
จองแล้ว
 
๓๓
 อตฺตา หิ กิร ทุทฺทโม
เป็นที่รู้กันว่า ตนนี่แหละฝึกได้ยาก, (๒๕/๒๒), , :
จองแล้ว
 
๓๔
 น ชจฺจาวสโล โหติ
คนเรามิได้เลวเพราะชาติกำเนิด, (๑๓/๗๐๗) :
จองแล้ว
 
๓๕
 น ชจฺจา โหติ พฺราหฺมโณ
คนเรามิได้ดีเพราะชาติกำเนิด, (๑๓/๗๐๗) :
จองแล้ว
 
๓๖
 กมฺมุนา วสโล โหติ
คนเราจะเลวก็เพราะการกระทำ, (๑๓/๗๐๗) :
จองแล้ว
 
๓๗
 กมฺมุนา โหติ พฺราหฺมโณ
คนเราจะดีก็เพราะการกระทำ, (๑๓/๗๐๗) :
จองแล้ว
 
๓๘
 กุสโล ว ชหาติ ปาปกํ
คนฉลาดย่อมละเว้นความชั่ว :(๑๐/๑๒๗)
จองแล้ว
 
๓๙
 ครหาว เสยฺโย วิญฺญูหิ ยญฺเจ พาลปฺปสํสนา
วิญญูชนตำหนิ ยังดีกว่าคนพาลสรรเสริญ, (๒๖/๓๘๒) :
จองแล้ว
 
๔๐
 สนฺโต น เต เย วทนฺติ ธมฺมํ
คนพูดไม่เป็นธรรม มิใช่สัตบุรุษ, (๑๕/๗๒๕), , :
จองแล้ว
 
๔๑
 อตฺถํ คณฺหาติ ปณฺฑิโต
บัณฑิต ย่อมถือเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ , (๒๑/๔๒), :
จองแล้ว
 
๔๒
 ทุวิชาโน ปราภโว
ผู้รู้ชั่ว เป็นผู้เสื่อม, (๒๕/๓๐๔), :
จองแล้ว
 
๔๓
 ธมฺมกาโม ภวํ โหติ
ผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญ, (๒๕/๓๐๔) :
จองแล้ว
 
๔๔
 ธมฺมเทสฺสี ปราภโว
ผู้ชังธรรม เป็นผู้เสื่อม, (๒๕/๓๐๔) :
จองแล้ว
 
๔๕
 ครุ โหติ สคารโว
ผู้เคารพ ย่อมได้รับเคารพตอบ, (๒๘/๔๐๑) :
จองแล้ว
 
๔๖
 วนฺทโก ปฏิวนฺทนํ
ผู้ไหว้ ย่อมได้รับการไหว้ตอบ, (๒๘/๔๐๑) :
จองแล้ว
 
๔๗
 พรฺหฺมาติ มาตาปิตโร
บิดามารดาเป็นพรหมของบุตร, (๒๐/๔๗๐) :
จองแล้ว
 
๔๘
 ปุพฺพาจริยาติ วุจฺจเร
บิดามารดาเป็นบุรพาจารย์ของบุตร :
จองแล้ว
 
๔๙
 อาหุเนยฺยา จ ปุตฺตานํ
บิดามารดาเป็นที่นับถือของบุตร : (๒๐/๔๗๐)
จองแล้ว
 
๕๐
 มาตา มิตฺตํ สเก ฆเร
มารดาเป็นมิตรในเรือนของตน :(๑๕/๑๖๓)
จองแล้ว
 
๕๑
 โย จ ปุตฺตานมสฺสโว
บุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นบุตรประเสริฐ :(๑๕/๓๑)
จองแล้ว
 
๕๒
 นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต
คนไม่ถูกนินทา ไม่มี ในโลก :(๒๕/๒๗)
จองแล้ว
 
๕๓
 อิตฺถีปิ ปณฺฑิตา โหติ
ผู้หญิงก็เป็นบัณฑิตได้, (๒๗/๑๑๔๒) :
จองแล้ว
 
๕๔
 ทหโร เจปิ ปญฺญวา
เด็กถ้ามีปัญญาก็เป็นผู้ใหญ่ได้, (๒๗/๒๕๔) :
จองแล้ว
 
๕๕
 ยถา เทโว ตถา ทุเว
อยู่อย่างเทวดา ต้องมีสหาย :(๒๖/๓๑๕)
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๕๖
 น วิสฺสเส อิตฺตรทสฺสเนน
เพียงเห็นกันชั่วครู่ชั่วยาม ไม่พึงไว้วางใจ, (๑๕/๒๕๘) :
จองแล้ว
 
๕๗
 ทุกฺโข พาเลหิ สํวาโส
การอยู่ร่วมกับคนชั่วเป็นทุกข์, (๒๕/๒๕) :
จองแล้ว
 
๕๘
 วิสฺสาสปรมา ญาตี
ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างดี, (๒๕/๒๕) :
จองแล้ว
 
๕๙
 พาลสงฺคตจารี หิ ทีฆมทฺธานํ โสจติ
ผู้คบคนพาล มักจะเศร้าโศกนาน, (๒๕/๒๕), , :
จองแล้ว
 
๖๐
 นตฺถิ พาเล สหายตา
คนพาล คบเป็นเพื่อนไม่ได้ : (๒๕/๓๓)
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๖๑
 นยํ นยติ เมธาวี
ปราชญ์ย่อมแนะนำสิ่งที่ควรแนะนำ, (๒๗/๑๘๑๙) :
จองแล้ว
 
๖๒
 เสฏฺฐมุปคมญฺจ อุเทติ ขิปฺปํ
คบคนดี ตัวเองก็ดีขึ้นทันที, (๒๗/๙๘๒) :
จองแล้ว
 
๖๓
 น วิสฺสเส อวิสฺสตฺเถ
ไม่ควรวางใจในคนไม่คุ้นเคย :(๒๗/๙๓)
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๖๔
 อตฺถมฺหิ ชาตมฺหิ สุขา สหายา
เมื่อเกิดเรื่องราวขึ้น สหายช่วยให้เกิดสุข :(๒๕/๓๓)
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๖๕
 เสยฺโย อมิตฺโต เมธาวี ยญฺเจ พาลานุกมฺปโก
มีศัตรูเป็นบัณฑิต ยังดีกว่ามีมิตรเป็นคนโง่, (๒๗/๔๕) :
จองแล้ว
 
๖๖
 ภทฺโท สปฺปุริเสหิ สงฺคโม
คบคนดี มีแต่ความเจริญ, (๒๖/๓๙๗) :
จองแล้ว
 
๖๗
 น ภเช ปาปเก มิตฺเต
ไม่พึงคบมิตรชั่ว, (๒๕/๑๖) :
จองแล้ว
 
๖๘
 ภเชถ มิตฺเต กลฺยาเณ
พึงคบมิตรที่ดีงาม, (๒๕/๑๖) :
จองแล้ว
 
๖๙
 วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร, (๒๕/๓๑๑), :
จองแล้ว
 
๗๐
 วายมสฺสุ สกิจฺเจสุ
จงพากเพียรในหน้าที่ของตน, (๒๗/๕๐๕) :
จองแล้ว
 
๗๑
 อุฏฺฐาตา วินฺทเต ธนํ
คนขยัน ย่อมหาทรัพย์ได้ , (๒๕/๓๑๑)ฦ. :
จองแล้ว
 
๗๒
 วายเมเถว ปุริโส
เกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไป, (๒๗/๒๔๔๔) :
จองแล้ว
 
๗๓
 นาลโส วินฺทเต สุขํ
คนไม่เกียจคร้าน ย่อมพบความสุข :(๒๗/๒๔๔๐)
จองแล้ว
 
๗๔
 อาสํ น ฉินฺเทยฺย สุขาคมาย
เมื่อต้องการความสุข ไม่พึงสิ้นหวัง, (๒๘/๔๕๐), :
จองแล้ว
 
๗๕
 อาสึเสเถว ปุริโส
เป็นคนควรหวังเรื่อยไป :(๒๘/๔๕๐)
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๗๖
 น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต
บัณฑิตไม่ควรท้อแท้, (๒๘/๔๕๐) :
จองแล้ว
 
๗๗
 ปฏิกจฺเจว กยิรา ยํ ชญฺญา หิตมตฺตโน
รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ชีวิตตน ก็ควรรีบทำสิ่งนั้น, (๑๕/๒๘๑), , , , , , :
จองแล้ว
 
๗๘
 กยิรา เจ กยิราเถนํ
ถ้าจะทำ ก็ควรทำให้จริง, (๑๕/๒๓๙) :
จองแล้ว
 
๗๙
 ทฬฺหเมนํ ปรกฺกเม
พึงบากบั่นทำการให้มั่นคง, (๑๕/๒๓๙) :
จองแล้ว
 
๘๐
 อกิลาสุ วินฺเท หทยสฺส สนฺตึ
คนขยัน ได้ความสงบใจ, (๒๗/๒) :
จองแล้ว
 
๘๑
 เทวา น อิสฺสนฺติ ปุริสปรกฺกมสฺส
คนที่พากเพียรไม่หยุด เทวดาก็กีดกันไม่ได้, (๒๗/๕๐๕) :
จองแล้ว
 
๘๒
 หิยฺโยติ หิยฺยติ โปโส
คนผลัดวันประกันพรุ่ง มีแต่จะเสื่อม, (๒๗/๒๒๕๒), :
จองแล้ว
 
๘๓
 มา ปมาทมนุยุญฺเชถ
อย่ามัวประมาทอยู่เลย, (๒๕/๑๒) :
จองแล้ว
 
๘๔
 อปฺปมตฺตา น มียนฺติ
คนไม่ประมาท ไม่มีวันตาย, (๒๕/๑๒) :
จองแล้ว
 
๘๕
 อปฺปมาโท อมตํ ปทํ
ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย, (๒๕/๑๒), :
จองแล้ว
 
๘๖
 อตีตํ นานฺวาคเมยฺย
ไม่พึงหวนคะนึงถึงอดีต, (๑๔/๕๒๗) :
จองแล้ว
 
๘๗
 นปฺปฏิกงฺเข อนาคตํ
ไม่พึงวิตกกังวลถึงอนาคต, (๑๔/๕๒๗) :
จองแล้ว
 
๘๘
 อนาคตํ ปฏิกยิราถ กิจฺจํ
จงเตรียมกิจการไว้สำหรับอนาคตให้พร้อม, (๒๗/๑๖๓๖) :
จองแล้ว
 
๘๙
 ขโณ โว มา อุปจฺจคา
อย่าปล่อยกาลเวลาให้ล่วงไปเปล่า, (๒๕/๓๒๗) :
จองแล้ว
 
๙๐
 อชฺเชว กิจฺจมาตปฺปํ
พึงรีบพากเพียรเสียแต่วันนี้, (๑๔/๕๒๗) :
จองแล้ว
 
๙๑
 อโมฆํ ทิวสํ กยิรา
ไม่ควรให้แต่ละวันผ่านไปเปล่า, (๒๖/๓๕๙) :
จองแล้ว
 
๙๒
 กถมฺภูตสฺส เม รตฺตินฺทิวา วีติปตนฺติ
วันคืนล่วงไปๆ เราทำอะไรอยู่, (๒๔/๔๘) :
จองแล้ว
 
๙๓
 อนตเถ น ยุตฺโต สิยา
ไม่พึงขวนขวายในสิ่งที่มิใช่ประโยชน์ :(๒๗/๒๓๖๙)
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 
๙๔
 สมุฏฺฐาเปติ อตฺตานํ อณุ อคฺคึว สนฺธมํ
ค่อยๆตั้งตัว เหมือนค่อยๆก่อไฟจากกองน้อย, (๒๗/๔) :
จองแล้ว
 
๙๕
 โภคา สนฺนิจยํ ยนฺติ วมฺมิโก วูปจียติ
ค่อยๆเก็บรวบรวมทรัพย์ ดังปลวกก่อจอมปลวก, (๑๑/๑๙๗) :
จองแล้ว
 
๙๖
 น นิกตฺยา ธนํ หเร
ไม่พึงหาทรัพย์ด้วยการคดโกง, (๒๗/๖๓๐) :
จองแล้ว
 
๙๗
 ธมฺเมน วิตฺตเมเสยฺย
พึงแสวงหาทรัพย์โดยทางชอบธรรม, (๒๗/๖๐๓) :
จองแล้ว
 
๙๘
 ปโยชเย ธมฺมิกํ โส วณิชฺชํ
พึงประกอบการค้าที่ชอบธรรม :(๒๕/๓๕๓)
จองแล้ว
 
๙๙
 น หิ จินฺตามยา โภคา
โภคทรัพย์ มิใช่มีมาด้วยเพียงคิดเอา, (๒๘/๔๕๐) :
จองแล้ว
 
๑๐๐
 ยถา ภุตฺตญฺจ พฺยาหร
จงทำงานให้สมกับอาหารที่บริโภค :(๒๗/๑๓๐)
ว่าง
ติดต่อได้ที่
๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕
 

1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
 

สุขสฺส ทาตา เมธาวี สุขํ โส อธิคจฺฉติ

ปราชญ์ผู้ให้ความสุข ย่อมได้รับความสุข

 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org