ธรรมสาร
ทุกฺเข สุขานิ วินฺทติ : : คนมีปัญญา เมื่อถึงคราวตกทุกข์ ก็ยังหาสุขได้      » โครงการจิตใสใจสบาย ฟังบรรยาย เรื่อง ให้สุขแก่ท่าน สุขนั้นถึงตัว โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในวันอาทิตย์ ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น.ณ อาคารธรรมนิเวศ ชั้น ๔ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เพชรเกษม ๕๔

 

ธรรมบรรยาย

  
ชื่อ/ฉายา :  
พระภาสกร ภูริวัฒฑโน
ประวัติ :  
ชื่อ - ฉายา พระภูริวฑฺฒโน สถานะเดิม นิรัตดร์ ภาวิไล เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๔ ณ แคนเบอร่า ออสเตรเลีย เป็นบุตรของ ศ.ดร.ระวี ภาวิไล และนางอุไรวรรณ ภาวิไล

ธรรมบรรยาย
ฟัง
ดาวน์โหลด mp3
ดาวน์โหลด 3gp
  พระภาสกร ภูริวัฒฑโน >> สมดุลธรรม 
  
เข้าฟังแล้ว 420 ครั้ง
  พระภาสกร ภูริวัฒฑโน  >> เพศภัย 
  
เข้าฟังแล้ว 293 ครั้ง
  พระภาสกร ภูมิวัฒฑโน >> ภาวะผู้นำ 
  
เข้าฟังแล้ว 160 ครั้ง
  พระภาสกร ภูริวัฒฑโน >> ปฎิจจสมุปบาท  
  
เข้าฟังแล้ว 187 ครั้ง
  พระภาสกร ภูริวัฑฒโน  >> สมดุลโลก 
  
เข้าฟังแล้ว 214 ครั้ง

 

 
 

สุตํ ปญฺญาย วฑฺฒนํ

ความรู้ที่เรียนมา เป็นเครื่องพัฒนาปัญญา

 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org