ธรรมสาร
 ทุกฺโข พาเลหิ สํงาโส อมิตฺเตเนว สพฺพทา : : การอยู่ร่วมกับคนพาลเป็นทุกข์ เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรูตลอดเวลา :      » เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ ในงานทอดกฐินสามัคคี ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธ ฯ เขมรังสี ( ศูนย์ ๔ ) ตามกำลังศรัทธา หรือนำอาหารมาร่วมถวาย สอบถามโทร ๐๒-๔๕๕-๒๕๒๕

 

ธรรมบรรยาย

  
ชื่อ/ฉายา :  
พระภาสกร ภูริวัฒฑโน
ประวัติ :  
ชื่อ - ฉายา พระภูริวฑฺฒโน สถานะเดิม นิรัตดร์ ภาวิไล เกิดวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๐๔ ณ แคนเบอร่า ออสเตรเลีย เป็นบุตรของ ศ.ดร.ระวี ภาวิไล และนางอุไรวรรณ ภาวิไล

ธรรมบรรยาย
ฟัง
ดาวน์โหลด mp3
ดาวน์โหลด 3gp
  พระภาสกร ภูริวัฒฑโน >> สมดุลธรรม 
  
เข้าฟังแล้ว 425 ครั้ง
  พระภาสกร ภูริวัฒฑโน  >> เพศภัย 
  
เข้าฟังแล้ว 299 ครั้ง
  พระภาสกร ภูมิวัฒฑโน >> ภาวะผู้นำ 
  
เข้าฟังแล้ว 166 ครั้ง
  พระภาสกร ภูริวัฒฑโน >> ปฎิจจสมุปบาท  
  
เข้าฟังแล้ว 191 ครั้ง
  พระภาสกร ภูริวัฑฒโน  >> สมดุลโลก 
  
เข้าฟังแล้ว 215 ครั้ง

 

 
 

 สกมฺมุนา หญฺญติ ปาปธมฺโม

คนมีความชั่วย่อมเดือดร้อน เพราะกรรมของตน 

 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org