คลิกเพื่อดาวน์โหลด
----------------------------------------------------------------------------------------------

โครงการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑๕
จัดโดย ชมรมครูสอนพระพุทธศาสนา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
วันที่ ๑๐ – ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔
ณ  อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

หลักการและเหตุผล
  การพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษาในปัจจุบัน คือ
 คุณธรรม นำวิชาการนั้น ผู้มีบทบาทสำคัญ คือ ครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูสอนพระพุทธศาสนา
  สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในสถานศึกษา เพราะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ ปลูกฝังอบรมเยาวชน ทั้งในด้านวิชาการและคุณธรรมโดยตรง
 ชมรมครูสอนพระพุทธศาสนา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะองค์กรที่มุ่งส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนา
 เห็นสมควรที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพครูสอนพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง จึงจัดโครงการอบรมหลักธรรมในพระพุทธศาสนา
และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามเส้นทางสัมมาทิฏฐิเพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
 

ดาวน์โหลเอกสารเพิ่มเติม

    -  ระเบียบการโครงการอบรมครูปี ๒๕๕๔

   -  ใบสมัครโครงการอบรมครูปี ๒๕๕๔ 
ปรับปรุงเมื่อ :
18/10/2554
อ่าน :
3242 ครั้ง


 

 
 
การสมัครสมาชิกชมรมครูฯ
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------


เรื่อง สายธารสายธรรม
 
---------------------------------------

ปกินกธรรม
 
---------------------------------------

เพลินเพลงบรรเลงธรรม
 
---------------------------------------
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org