>> ยุวพุทธิกสมาคม > พระวิปัสสนาจารย์ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร
    
  

พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร
----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ชื่อ  -  ฉายา                  -พระมหาบุญช่วย  ปัญญาวชิโร

 

การศึกษา                     -นักธรรมเอก

                                    -เปรียญธรรม ๔ ประโยค

                                    -อภิธรรมบัณฑิต

 

ปัจจุบัน                       -อาจารย์สอนพระอภิธรรม : ที่อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์

-อาจารย์บรรยายธรรมะทางวิทยุ

กองพล ที่ ๑ รักษาพระองค์   คลื่นความถี่ ๑๔๒๒  ระบบเอ.เอ็ม

เวลา  ๑๔.๐๐๑๕.๐๐ .    วันจันทร์ วันศุกร์,

กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ คลื่นความถี่ ๙๖๓  ระบบเอ.เอ็ม

เวลา  ๒๑.๐๐๒๒.๐๐ .   เฉพาะวันเสาร์

-บรรยายธรรมะ ภาคปฏิบัติ ที่วัดบางยี่ขัน ทุกวันพระ วันอาทิตย์

-บรรยายธรรมะภาคปฏิบัติ และพระอภิธรรม ในโครงการบรรยายธรรมวันอาทิตย์ และโครงการอื่น ๆ ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

 

สถานที่ติดต่อ              วัดบางยี่ขัน

                                    แขวงบางยี่ขัน  เขตบางพลัด  กทม. ๑๐๗๐๐

                                    โทร. ๒๔๓๔๑๙๒๗ ,- ๘๘๓๕๒๕๐ ,๘๑๒๕๙๐๐๔๓

๑๐/๐๘/๕๑

 
 
ปรับปรุงเมื่อ :
9/9/2553

 

 อปฺปมาทํ ปสํสนฺติ

บัณฑิตย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท

 
 
 
 
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๕๕-๒๕๒๕ โทรสาร ๐-๒๔๑๓-๓๑๓๑

The Young Buddhists Association of Thailand Under The Royal Patronage
4 Phetchkasem Road Soi 54, Bangduan, Phasicharoen, Bangkok 10160 Thailand. Tel. 02 455 2525 Fax: 02 413 3131 e-mail:ybatoffice@ybat.org