top of page
ชาวพุทธสวดมนต์

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

YBAT5000 

สร้างโอกาสในการพัฒนาจิต จาก "ยุว" สู่ "พุทธะ" เพื่อพ้นทุกข์และเกิดสุข

bottom of page